Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Dopad mezinárodních projektů na mladé lidi s omezenými příležitostmi

Z mezinárodních projektů pro mládež mají větší užitek mladí lidé s omezenými příležitostmi.

Evropský výzkum ukazuje, že účastníci projektů mezinárodní mobility uvádějí, že jejich účast měla zřetelný pozitivní dopad na jejich kompetence, chování a hodnoty. Navíc však tyto mezinárodní projekty měly podstatně větší vliv na mladé lidi s omezenými příležitostmi. Ve srovnání s „neznevýhodněnými“ mladými lidmi s dostatkem příležitostí mladí lidé s omezenými příležitostmi soustavně hodnotí přínos mezinárodních projektů pro mládež pozitivněji. Údaje z výzkumného projektu RAY ukazují, že program Erasmus+ mládež (a jeho předchůdce Mládež v akci) je dobrým nástrojem pro dosažení cílů „rovného přístupu a začleňování“.

V průběhu let bylo provedeno několik hodnocení programů EU pro mládež. Nejrozsáhlejším projektem zkoumajícím dopad evropských programů pro mládež je výzkum RAY – jeho výzkumní partneři a národní agentury se dotázali tisíců účastníků, jak je mezinárodní projekty ovlivnily.

Výzkumná zpráva RAY na internetových stránkách www.youthresearch.net ukazuje zřetelný dopad mezinárodní mobility na mladé lidi. Projekty programu Erasmus+ mládež a jeho předchůdce Mládež v akci, mimo jiné, přispívají k osobnímu a profesnímu rozvoji účastníků, podněcují zájem o evropská témata, pomáhají účastníkům ocenit kulturní rozmanitost a začleňují mladé lidi s omezenými příležitostmi. Na uvedených stránkách jsou k dispozici údaje dokládající tento dopad.

Evropské programy pro mládež vždy měly být přístupné všem mladým lidem, také (a zejména!) mladým lidem z okraje společnosti. Vynakládá se mnoho úsilí, aby se mezinárodních mobilit mohli účastnit tito znevýhodnění mladí lidé – neboli, jak se říká, „mladí lidé s omezenými příležitostmi“. Přibližně jedna čtvrtina účastníků programu Mládež v akci patřila, podle statistických údajů Evropské komise, mezi tyto mladé lidi s omezenými příležitostmi.

 

O mezinárodním výzkumu RAY

Mezinárodní šetření RAY (Research-based Analysis and Monitoring of the Erasmus+ Youth) je iniciativou stejnojmenné mezinárodní výzkumné sítě, která vznikla za účelem zkoumání dopadů evropského programu Mládež v akci v roce 2008. V současné době tato iniciativa pokračuje ve své činnosti pod záštitou navazujícího evropského programu Erasmus+ mládež (období 2014–2020).

V současné době má síť zastoupení ve 29 evropských zemích a její agenda se rozrostla z oblasti zkoumání obecných vlivů mládežnických projektů na jejich účastníky a projektové vedoucí také do specifických oblastí, jakými jsou například aktivní občanství nebo rozvoj projektových vedoucích v práci s mládeží.

Česká republika je součástí této výzkumné iniciativy již od jejího vzniku a podílela se tak na vývoji a implementaci výzkumu založeného na extenzivním dotazníkovém šetření zaměřeném na dopady mládežnických projektů financovaných prostřednictvím programu Mládež v akci a nyní programu Erasmus+ mládež.

Chcete se dozvědět více o dopadech mezinárodních projektů z oblasti mimoškolní práce s mládeží?

Dům zahraniční spolupráce právě vydal 2 brožury na základě dat z výzkumu RAY:

  • Erasmus+ mládež: Přínosy pro účastníky s omezenými příležitostmi
  • Erasmus+ mládež: O pozitivních dopadech inkluzivních projektů

Brožury jsou ke stažení na webových stránkách www.naerasmusplus.cz v sekci O PROGRAMU – STUDIE. Zájemci si je mohou objednat ve vytištěné podobě na emailu mladezvakci@dzs.cz.

Aktuálně je v přípravě podrobná výzkumná zpráva Projekty pro mládež výzkumnou optikou aneb Národní zpráva z šetření výzkumu RAY za období let 2010 až 2013, která bude k dispozici v podzimních měsících.

Zveřejněno: út, 12/07/2016 - 09:59


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz