Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ευρω-Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας: "Βιώσιμη Συμμετοχή και Ενεργός Πολιτότητα"

Το Φόρουμ είναι μια πρωτοβουλία της Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus + της Κύπρου και των Εταίρων της σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η συνεργασία στον Ευρω-Μεσογειακό χώρο.

Πρόσκληση για συμμετοχή

Ευρω-Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας: "Βιώσιμη Συμμετοχή και Ενεργός Πολιτότητα"

Λάρνακα, Κύπρος, 18-22 Απριλίου 2018

Πλαίσιο και περιεχόμενο

Το Φόρουμ είναι μια πρωτοβουλία της Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus + της Κύπρου και των Εταίρων της σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η συνεργασία στον ΕυρωΜεσογειακό χώρο. Τα θέματα της συμμετοχής των νέων και της Ενεργού Πολιτότητας ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία, καθώς και με την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία (NYS) η οποία υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για την περίοδο 2017-2022. Το NYS του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου αντιλαμβάνεται τους νέους ως πολύτιμους πολίτες που μπορούν να συμβάλλουν ενεργά και δημιουργικά στην ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινότητας, της χώρας τους και στην παγκόσμια πρόοδο. Η συμμετοχή των νέων στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών είναι βασικές αξίες του NYS. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση εξασφαλίζει επίσης ότι οι πολιτικές απαντήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις των νέων και ότι η διάσταση της νεολαίας αντανακλάται στη χάραξη πολιτικής και στον σχεδιασμό δράσης.

Η Κύπρος έχει σημαντική γεωγραφική θέση στον ΕυρωΜεσογειακό χώρο και είναι διατεθειμένη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της συμμετοχής των νέων και της ενεργού συμμετοχής τους στην ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο αυτό, το φόρουμ θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Μεσογείου, με βασικό ενδιαφέρον να ενισχυθεί η συμμετοχή, ιδίως των νέων, και να προωθηθούν περαιτέρω οι έννοιες της πολιτότητας και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας κατανόησης των αξιών της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες.

Η σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον ΕυρωΜεσογειακό χώρο βασίζεται στην κοινή ιστορία των ΕυρωΜεσογειακών γειτονικών χωρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν μια συλλογική πραγματικότητα και ένα κοινό μέλλον στην περιοχή. Ως εκ τούτου, το φόρουμ υπογραμμίζει το ρόλο των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των ενεργών οργανώσεων στην υποστήριξη των νέων που θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για τη γεφύρωση των δύο πλευρών της Μεσογείου, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δρόμοι συνεργασίας και στοχευμένης δράσης.

Στο πλαίσιο του γεωπολιτικού πλαισίου της ΕυρωΜεσογειακής συνεργασίας, η συνεργασία καθίσταται αναγκαία για τη διατήρηση της συμμετοχής των νέων μέσω εναλλακτικών μεθόδων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυπλοκότητες και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι τοπικές πραγματικότητες. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η εργασία των νέων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους (επίσημα και ανεπίσημα), κοινοτικές παρεμβάσεις, στρατηγικές εθνικής και τοπικής ανάπτυξης είναι αναγκαία για τη στήριξη της διαδικασίας βιώσιμης συμμετοχής. Το Φόρουμ θα αναδείξει πρακτικές και εργαλεία που υποστηρίζουν τους νέους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητές τους.

Οργανωτές και Συνεργάτες

Το ΕυρωΜεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας συνδιοργανώνεται από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, το SALTO YOUTH EuroMed και το Κέντρο Πόρων Καλών Πρακτικών, τον Δήμο Λάρνακας, το Europe Direct Λάρνακα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Το Φόρουμ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Erasmus + Νέα Γενιά σε Δράση».

Στόχοι του φόρουμ

  • Συμβολή στην καλύτερη κατανόηση της συμμετοχής και της ενεργού πολιτότητας του πολίτη στο πρόγραμμα και στις χώρες της Νότιας Μεσογείου.
  • Κινητοποίηση των νέων ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους.
  • Προώθηση της αξίας της συνεργασίας στον ΕυρωΜεσογειακό χώρο.
  • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις βασικές ικανότητες μέσω της συμμετοχής.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στο Φόρουμ.

Το Φόρουμ θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τη συμμετοχή των νέων συνδέοντας το θεωρητικό μέρους με την τοπική πραγματικότητα των συμμετεχόντων.

Μεθοδολογία

Το Φόρουμ θα διαρκέσει 3  ημέρες, από τις 18 (ημέρα άφιξης) έως τις 22 (ημέρα αναχώρησης) του Απριλίου 2018, με περίπου 60 συμμετέχοντες. Η μεθοδολογία του Φόρουμ βασίζεται στην προσέγγιση της άτυπης μάθησης (π.χ. συλλογική μάθηση, συζητήσεις ομάδων, περιπτώσεις μελέτης, εισαγωγή από εμπειρογνώμονες και φορείς χάραξης πολιτικής) και θα προσφέρει χώρο ώστε να συμμετέχουν στενά οι συμμετέχοντες στην ανταλλαγή πρακτικών, εργαλείων, εμπειριών και σχετικών πόρων.

Μια ομάδα 60 νεαρών Πρεσβευτών, νέοι φοιτητές από την Κύπρο που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συμμετάσχουν στη δεύτερη μέρα του Φόρουμ.

Προφίλ συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και πρέπει:

  • να προέρχονται από χώρες του προγράμματος και χώρες της Νότιας Μεσογείου.
  • εργαζόμενοι για την νεολαία / ηγέτες νέων (ή νέοι) που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις κοινότητές τους ·
  • να είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων για τους νέους και των αθλητικών συλλόγων που συνεργάζονται με τους νέους ·
  • να είναι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των πολιτών ·
  • να είναι εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της συμμετοχής των νέων και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Το Φόρουμ θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, εκτός από μια μικρή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και για την οποία θα παρασχεθεί ερμηνεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Φεβρουαρίου 2018

Το πρόγραμμα του Φόρουμ, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση

Ιστότοπος εκδήλωσης:

https://goo.gl/WpZYf8

Διοργάνωση:

Όνομα:

Youth Board of Cyprus

Διεύθυνση:

Larnaca

venue

Larnaca - Κύπρος

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!