Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Как да стартираш собствен бизнес в България

бизнесмен в интерактивна среда
Стартирането на бизнес не е трудно, важното е да имаш иновативна бизнес идея
Ако искаш да започнеш свой собствен бизнес, на първо място трябва да избереш типа фирма, който да регистрираш.

Може би най-подходящите форми за стартиране на собствен бизнес са едноличен търговец (ЕТ) и дружество с ограничена отговорност ЕООД/ООД.

При регистрацията на ЕТ е нужно едно физическо лице, както и при ЕООД. В случай че решиш да регистрираш ООД, са нужни минимум 2 съдружника. ЕТ не изисква внасянето на собствен капитал, докато при ООД и ЕООД минималният такъв е в размер на 2 лева.

Към настоящия момент разходите за регистрация на ЕТ са около 132 лева, а тези за регистрация на ООД/ЕООД са в размер на около 285 лева.

След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища търговският регистър, където се вписват новоучредените фирми, премина към Агенцията по вписванията. Информационната система на търговския регистър е единна, централизирана, електронна база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до електронния образ на всички документи.

 

Регистриране на ЕТ

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност. Компетентен орган за вписване на ЕТ в търговския регистър – той се води от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията.

Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕТ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕТ най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му. Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

 

Регистриране на ООД/ЕООД

Съгласно чл. 113 ТЗ, дружество с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ООД се състои от вноските на съдружниците. Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма (чл. 114, ал. 1 ТЗ). Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД" и следва да бъде с национална изключителност (чл. 116, ал. 1 ТЗ). Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. (чл. 117, ал. 1 ТЗ).

Компетентен орган за вписване на ООД в търговския регистър е Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието (чл. 3, ал. 1 ЗТР). Заявление за вписване на ООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

Вписването на ООД се извършва въз основа на заявление по образец. Вписването на ООД се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно (чл. 15, ал. 1, т. 1-3 ЗТР).

Съгласно чл. 17, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 ЗТР, заявлението за регистриране на ООД е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно ЗЕДЕП. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език (чл. 18, ал. 1 и 2 ЗТР).

Заявленията за вписване на ООД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им (чл. 19, ал. 1 ЗТР). Съгласно чл. 19, ал. 2 и § 4, ал. 11 ПЗР ЗТР, длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му.

 

За допълнителна информация по регистрацията можеш да се обърнеш към офисите на Агенцията по вписванията в страната. 

Публикувана на: пон, 13/05/2013 - 16:02


Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!