Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Еразъм+

Next steps
© fotolia.com - Ross C
Програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт за финансовия период 2014 - 2020г.

Ирландското председателство ЕС постигна споразумение относно Еразъм+ между държавите членки на ЕС и Европейския парламент. Еразъм+ е предложението за нова рамкова програма за образование, обучение, младеж и спорт за финансовия период 2014-2020г.

 

„Инвестициите в образованието и обучението са най-добрата инвестиция, която можем да направим за бъдещето на Европа. Образованието в чужбина повишава уменията на хората, оказва положително въздействие върху тяхното личностно развитие и приспособимост и им дава предимства в търсенето на работа. Искаме много повече хора да се възползват от тази възможност с подкрепата на ЕС. Освен това трябва да инвестираме повече в подобряване на качеството на образованието и обучението на всички нива, за да можем да бъдем достоен конкурент на най-добрите в света и да осигурим повече работни места и по-висок растеж,“ заяви Андрула Василиу, комисар по образование, култура, многоезичие и младеж, през ноември 2012г, когато ЕК представи предложението за нова програма.

 

Фактическа информация


Еразъм+ обединява  програмата „Учене през целия живот” (подпрограмите Леонардо, Коменски, Грюндвиг, Еразъм и Жан Моне), програма „Младежта в действие” и пет други международни програми, включително Еразмус Мундус и Темпус в единна, опростена и модерна програма. Тази нова програма се фокусира върху формалното и неформално образование в Европа за подобряване на уменията и пригодността за заетост на студенти, преподаватели и работници.


Новата програма е кръстена на успешната програма Еразъм за обмен на студенти на ЕС.  Еразъм+ цели систематично въздействие и допълнително европейско измерение на проектите, които ще бъдат финансирани. Програмата ще подкрепя три типа ключови дейности: индивидуална мобилност в чужбина с учебна цел; институционално сътрудничество между образователните, младежките, неправителствените организации, бизнеса и местната власт и проекти за реформа на образователните и обучителни системи в дъравите членки, които да целят иновативност, предприемачество и пригодност за заетост.

Очаква се новата структура да доведе до по-голяма ефективност, да улесни кандидатстването за финансова помощ като същевременно намали препокриването и разпокъсаността. Две трети от финансирането ще бъде отделено за възможности за мобилност с цел да се повишат знанията и уменията.


Новата програма  има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно се насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

 

Нов подход за финансиране:

        

                 visual.JPG                                                                   

 

Еразъм+  обединява всички текущи европейски и международни схеми в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, като ще замени седем настоящи програми[1] с една.

 

Еразъм+ е интегрирана програма, което означава, че ще се базира на ключови дейности, а не на образователни сектори. Европейската комисия предложи бюджет за програмата, който е с почти 70% по-висок от текущия бюджет за тези области. Ще се използват повече ставки и фиксирани суми, с цел улесняване на бенефициентите и повишаване на ефективността на програмата. Някои дейности, финансирани по програмите „Учене през целия живот” и „Младежта в действие”, ще отпаднат, а други ще бъдат включени в новата структура на Еразъм+ .

 

ERASMUS+ Explained

Следващи стъпки:

 

Европейската комисия, Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха споразумение относно новата програма, което трябва да бъде ратифицирано и официално одобрено през есента на 2013. Тъй като текущият бюджетен период  2007-2013г. е към края си, плановете за разходите в новия финансов период 2014 – 2020г. трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и правителствата на страните -членки. Тези отделни преговори ще определят и общия бюджет за Еразъм +.

 


[1] Програмата „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо Да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“,включително „Жан Моне“,), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни

 

Публикувана на: вт, 09/07/2013 - 08:51


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!