Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Подкрепа за млади изобретатели

двама души
Подкрепата на изобретенията на млади българи е сред основните цели на Фондация "Еврика"
Научи как да намериш подкрепа за твоето изобретение

Фондация ЕВРИКА подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания. Фондацията реализира няколко програми, чрез които подпомага младежите.

 

Програма “Таланти”

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира се провеждането на специализирани школи, университети и др. и по този начин се осъществява етап от процеса на непрекъснато образование и включването на дейностите на фондацията като елемент от икономиката на знанието.

 

Програма “Научни изследвания”

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във фундаменталните и приложни области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие, да стимулира обновяването на научния потенциал чрез привличане на млади хора, които да осъществяват научни изследвания съвместно с хабилитирани лица. Чрез нея се финансират перспективни проекти за научни изследвания, представени от млади учени на възраст до 35 години, които не са зачислени на редовна докторантура и не са назначени на основен трудов договор във висшето училище. Финансирането се осигурява съвместно с Националния съвет „Научни изследвания“ чрез провеждане на ежегоден конкурс „Млади български учени“ – ІІ. Подпомагане на развитието на научния потенциал в държавните висши училища.

 

Програма “Информация, издания, изяви и международно сътрудничество”

 

Чрез програма “Информация, издания, изяви и международно сътрудничество” се организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, Олимпиади, изложби, да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им контакти със сродни организации в други страни.

 

Програма “Развитие”

Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на партньорството чрез съвместни дейности на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.

Публикувана на: пон, 24/06/2013 - 15:47


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!