Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Waar is da feestje? Het fuifklimaat in Vlaanderen onderzocht

Wat is het belang van fuiven voor jongeren? Welke problemen ervaren jonge fuifbezoekers en organisatoren? Welke inspanningen leveren gemeenten en steden om fuiven beter mogelijk te maken?

Eind 2011 startte Fuifpunt een grootschalig onderzoek naar het antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Via online enquêtes werden tussen oktober 2011 en februari 2012 in totaal 1.506 mensen bevraagd: 949 fuifbezoekers tussen 14 en 30 jaar, 441 fuiforganisatoren en 116 beleidsactoren. In de zomer van 2012 volgden nog drie focusgesprekken: twee met organisatoren en een met beleidsactoren, voornamelijk jeugdconsulenten.

 

Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat fuiven enorm populair zijn en dat de sociale betekenis ervan niet mag worden onderschat. Jongeren fuiven veel en graag en de overgrote meerderheid van de fuiven wordt georganiseerd door jonge vrijwilligers, voornamelijk uit het jeugdwerk. Maar toch wordt een fuif organiseren er niet makkelijker op, dat toont het onderzoek duidelijk aan. Een van de belangrijkste knelpunten is de veelheid aan wet- en (lokale) regelgeving en de hieraan gekoppelde kosten en administratie. Deze neemt overigens alleen maar toe, denk maar aan de nieuwe geluidsnormen die gelden sinds begin 2013. Het gebrek aan geschikte en toegankelijke fuifinfrastructuur is eveneens een verzuchting voor veel organisatoren en beleidsactoren. Ze geven bovendien aan dat jongeren te weinig worden betrokken bij het lokaal fuifbeleid. Ook dure professionele security (en de verplichte inzet ervan) en de strenge brandweernormen zijn voorbeelden van knelpunten.

 

Niet alle problemen situeren zich op lokaal niveau, maar zeer vaak is dat wel het geval. Gelukkig gebeuren er op veel plaatsen ook goeie dingen. Dat bleek uit de focusgesprekken waar organisatoren en beleidsactoren aanbevelingen en suggesties formuleerden om knelpunten op te lossen of minderen. Het zijn aanbevelingen voor het overheidsbeleid, maar ook voor organisaties, diensten, instanties en actoren die fuiforganisatoren (in spe) ondersteunen of op een of andere manier met het lokaal fuifgebeuren te maken krijgen. Denk hier bijvoorbeeld aan de politie, brandweer, en andere veiligheidsdiensten, architecten, ruimtelijke planners,… Ze gaan van algemene aanbevelingen tot zeer concrete suggesties.   

 

Je leest er alles over in het onderzoeksrapport. Via www.fuifpunt.be kan je alvast de samenvatting van het eindrapport inkijken en downloaden. Dit document bevat alle aanbevelingen en suggesties die de organisatoren en beleidsactoren formuleerden. Het is de bedoeling ze ter harte te nemen.

Pubblikat: Tne, 24/06/2013 - 14:53


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!