Available languages:

Posledná kontrola: 04/04/2019

Dane z príjmov v zahraničí – Slovensko

Týka sa vás brexit?

Som zamestnanec

Som zamestnanec

Ktoré príjmy podliehajú na Slovensku dani z príjmu?

 • Zdržiavate sa na Slovensku aspoň 183 dní v kalendárnom roku, máte na Slovensku trvalý pobyt alebo bydlisko? V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov plynúcich zo Slovenska a zo zahraničia.
 • Zdržiavate sa na Slovensku menej než 183 dní v kalendárnom roku a zároveň nemáte na Slovensku trvalý pobyt a ani bydlisko? Potom tu platíte len daň z príjmov plynúcich zo Slovenska.
 • Máte príjmy z iných krajín EÚ? Informujte sa na daňovom úrade a vyhnite sa dvojitému zdaneniu.

Aká bude výška dane?

Sadzby dane z príjmu za rok 2018 (daňové priznanie v roku 2019)

Daňové pásmo

Ročný príjem

Sadzba

1

do 35 268,06 EUR

19 %

2

nad 35 268,06 EUR

25 %

Pri výpočte základu dane nezabudnite zohľadniť preukázateľne zaplatené povinné poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie a tiež odpočítateľné položky, ak spĺňate podmienky na ich uplatnenie.

Akým spôsobom a kedy sa platí daň?

Váš zamestnávateľ zráža preddavky na daň z príjmu a príspevky a poistné do systému zdravotného a sociálneho zabezpečenia priamo z Vášho zdaniteľného príjmu.

Musíte podať daňové priznanie?

ÁNO

 • ak máte aj iný druh zdaniteľného príjmu, ako je Váš príjem zo zamestnania (závislej činnosti),
 • ak nepožiadate v termíne do 15.2.2019 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,
 • ak Vám zdaniteľné príjmy plynú od zamestnávateľa, ktorý v SR nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane.

Termín podania daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Vzhľadom na to, že 31. marec 2019 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019.

NIE

 • ak máte príjem zo zamestnania (závislej činnosti) a požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,
 • ak máte príjem od viacerých zamestnávateľov, môžete požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého ste si ako posledného uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, o vykonanie ročného zúčtovania (do termínu na podanie žiadosti o ročné zúčtovanie mu predložíte všetky požadované doklady od ostatných zamestnávateľov).

Možnosti odvolania/podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade .

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie, nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

Odkazy

Som samostatne zárobkovo činná osoba

Som samostatne zárobkovo činná osoba

Ktoré príjmy podliehajú na Slovensku dani z príjmu?

 • Zdržiavate sa na Slovensku aspoň 183 dní v kalendárnom roku, máte na Slovensku trvalý pobyt alebo bydlisko? V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov plynúcich zo Slovenska a zo zahraničia.
 • Zdržiavate sa na Slovensku menej než 183 dní v kalendárnom roku a zároveň nemáte na Slovensku trvalý pobyt a ani bydlisko? Potom tu platíte len daň z príjmov plynúcich zo Slovenska.
 • Máte príjmy z iných krajín EÚ? Informujte sa na daňovom úrade a vyhnite sa dvojitému zdaneniu.

Aká bude výška dane?

Sadzby dane z príjmu za rok 2016 (daňové priznanie v roku 2017)

Daňové pásmo

Ročný príjem

Sadzba

1

do 35 268,06EUR

19 %

2

nad 35 268,06 EUR

25 %

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Pri výpočte svojho zdaniteľného príjmu nezabudnite zohľadniť povinné poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie a odpočítateľné položky, ak spĺňate podmienky na ich odpočet.

Akým spôsobom a kedy sa platí daň?

U fyzickej osoby, ktorá je samostatne zárobkovo činná, sa daňová povinnosť vysporiada podaním daňového priznania.

Musíte podať daňové priznanie?

ÁNO

 • ak Vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 EUR.

NIE

 • ak celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 nepresiahli sumu 1 915,01 EUR s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu,
 • ak máte len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a rozhodnete sa, že takto vybranú daň nebudete považovať za preddavok na daň.
 • ak ste poberali len príjmy, ktoré sú od dane oslobodené.

Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka. Vzhľadom na to, že 31. marec 2019 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019, pričom do tohto dňa ste povinný vypočítanú daň aj zaplatiť.

Možnosti odvolania/podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade.

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie, nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

Odkazy

Získať hlavné informácie o tejto téme

Zdieľať túto stránku: