Available languages:

Последна проверка : 01/08/2018

Данъци върху дохода в чужбина – България

Аз съм наето лице

Кои доходи се облагат с данъци в България?

  • Живеете в България (минимум 6 месеца в данъчната година)? Трябва да платите данък върху всичките си доходи (независимо къде са получени) там.
  • Живели сте в България, но по-малко от 6 месеца в данъчната година? Не се смята, че сте местно лице за данъчни цели и плащате данък само върху получените в България доходи.
  • Имате доходи от други страни членки на ЕС? Уверете се, че не плащате два пъти данък за един и същ доход.

Колко ще платите?

Какво остава от брутния ви доход в България след приспадането на данъците и социалноосигурителните вноски?

Онлайн данъчен калкулатор – Българияen

Годишен подоходен данък за 2017 г. (данъчна декларация през 2018 г.)

В България плащате подоходен данък с фиксирана годишна ставка от 10% (върху вашия облагаем доход минус задължителните вноски и данъчните облекчения, на които имате право).

Може да имате право на данъчни облекчения, чийто размер варира в зависимост от отделните случаи.

Кога и как плащате?

Данъкът върху доходите ви от трудова дейност се определя предварително от вашия работодател през годината както на месечна, така и на годишна основа.

Ако имате само 1 работодател и получавате доход само от една трудова дейност, не трябва да попълвате годишна данъчна декларация.

Как да оспорите/подадете жалба

Ако не сте съгласни с изчисляването на вашите данъци, можете да го оспорите пред данъчната службаen. Прочетете внимателно писмото относно изчисляването на данъците си, за да разберете точно пред кой отдел можете да оспорите размера им и какви са процедурите за това.

Връзки

Правителство на Република България – информация за подоходните данъциen

Аз съм самостоятелно заето лице

Кои доходи се облагат с данъци в България?

  • Живеете в България (минимум 6 месеца в данъчната година)? Трябва да платите данък върху всичките си доходи (независимо къде са получени) там.
  • Живели сте в България, но по-малко от 6 месеца в данъчната година? Не се смята, че сте местно лице за данъчни цели и плащате данък само върху получените в България доходи.
  • Имате доходи от други страни членки на ЕС? Уверете се, че не плащате два пъти данък за един и същ доход.

Колко ще платите?

Какво остава от брутния ви доход в България след приспадането на данъците и социалноосигурителните вноски?

Онлайн данъчен калкулатор – Българияen

Годишен подоходен данък за 2017 г. (данъчна декларация през 2018​ г.)

Доходите от търговска дейност на еднолични търговци и на физически лица, регистрирани като земеделски стопани, се облагат с данъчна ставка от 15%. Други доходи от самостоятелна дейност се облагат с обикновената фиксирана данъчна ставка от 10%

  • Годишна данъчна основа = вашият облагаем доход минус социалноосигурителните вноски и минус данъчни облекчения.
  • Облагаем доход = полученият от вас доход минус подлежащи на приспадане разходи в размер от 25 до 60% в зависимост от професията ви.

Може да имате право на данъчно облекчение, което варира според конкретния случай, както и на някои приспадания за определени видове разходи.

Кога и как плащате?

Ако имате доход от стопанска дейност, но не сте смятани за „предприятие" съгласно българския Закон за търговския регистър, вие трябва да:

  • плащате всеки месец авансово данък върху всички получени доходи до 15-то число на следващия месец;
  • подадете годишна данъчна декларация до 30 април през годината, която следва годината, в която сте получили дохода.

Как да оспорите/подадете жалба

Ако не сте съгласни с изчисляването на вашите данъци, можете да го оспорите пред данъчната службаen. Прочетете внимателно писмото относно изчисляването на данъците си, за да разберете точно пред кой отдел можете да оспорите размера им и какви са процедурите за това.

Връзки

Правителство на Република България – информация за подоходните данъциen

Вижте основната информация по темата

Споделяне на страницата: