Available languages:

Последна проверка: 20/03/2019

Данъци върху дохода в чужбина – България

Аз съм наето лице

Кои доходи се облагат с данъци в България?

  • Живеете в България (минимум 6 месеца в данъчната година)? Трябва да платите данък върху всичките си доходи (независимо къде са получени) там.
  • Живели сте в България, но по-малко от 6 месеца в данъчната година? Не се смята, че сте местно лице за данъчни цели и плащате данък само върху получените в България доходи.
  • Имате доходи от други страни членки на ЕС? Уверете се, че не плащате два пъти данък за един и същ доход.

Колко ще платите?

Какво остава от брутния ви доход в България след приспадането на данъците и социалноосигурителните вноски?

Онлайн данъчен калкулатор – Българияen

Годишен подоходен данък за 2017 г. (данъчна декларация през 2018 г.)

В България плащате подоходен данък с фиксирана годишна ставка от 10% (върху вашия облагаем доход минус задължителните вноски и данъчните облекчения, на които имате право).

Може да имате право на данъчни облекчения, чийто размер варира в зависимост от отделните случаи.

Кога и как плащате?

Данъкът върху доходите ви от трудова дейност се определя предварително от вашия работодател през годината както на месечна, така и на годишна основа.

Ако имате само 1 работодател и получавате доход само от една трудова дейност, не трябва да попълвате годишна данъчна декларация.

Как да оспорите/подадете жалба

Ако не сте съгласни с изчисляването на вашите данъци, можете да го оспорите пред en. Прочетете внимателно писмото относно изчисляването на данъците си, за да разберете точно пред кой отдел можете да оспорите размера им и какви са процедурите за това.

Връзки

Аз съм самостоятелно заето лице

Кои доходи се облагат с данъци в България?

  • Живеете в България (минимум 6 месеца в данъчната година)? Трябва да платите данък върху всичките си доходи (независимо къде са получени) там.
  • Живели сте в България, но по-малко от 6 месеца в данъчната година? Не се смята, че сте местно лице за данъчни цели и плащате данък само върху получените в България доходи.
  • Имате доходи от други страни членки на ЕС? Уверете се, че не плащате два пъти данък за един и същ доход.

Колко ще платите?

Какво остава от брутния ви доход в България след приспадането на данъците и социалноосигурителните вноски?

Онлайн данъчен калкулатор – Българияen

Годишен подоходен данък за 2017 г. (данъчна декларация през 2018​ г.)

Доходите от търговска дейност на еднолични търговци и на физически лица, регистрирани като земеделски стопани, се облагат с данъчна ставка от 15%. Други доходи от самостоятелна дейност се облагат с обикновената фиксирана данъчна ставка от 10%

  • Годишна данъчна основа = вашият облагаем доход минус социалноосигурителните вноски и минус данъчни облекчения.
  • Облагаем доход = полученият от вас доход минус подлежащи на приспадане разходи в размер от 25 до 60% в зависимост от професията ви.

Може да имате право на данъчно облекчение, което варира според конкретния случай, както и на някои приспадания за определени видове разходи.

Кога и как плащате?

Ако имате доход от стопанска дейност, но не сте смятани за „предприятие" съгласно българския Закон за търговския регистър, вие трябва да:

  • плащате всеки месец авансово данък върху всички получени доходи до 15-то число на следващия месец;
  • подадете годишна данъчна декларация до 30 април през годината, която следва годината, в която сте получили дохода.

Как да оспорите/подадете жалба

Ако не сте съгласни с изчисляването на вашите данъци, можете да го оспорите пред en. Прочетете внимателно писмото относно изчисляването на данъците си, за да разберете точно пред кой отдел можете да оспорите размера им и какви са процедурите за това.

Връзки

Вижте основната информация по темата

Споделяне на страницата: