Последна проверка: 21/06/2022

Двойно данъчно облагане

Съществува риск доходът ви да бъде обложен с данък два пъти, ако две държави имат право да сторят това, например ако:

В тези случаи, макар че за вас винаги ще важат данъчните правила в страната ви на пребиваване, може да ви се наложи да плащате данъци и в другата страна.

За щастие, повечето държави са сключили споразумения за избягване на двойното данъчно облагане помежду си. Благодарение на тези споразумения обикновено можете да избегнете двойното облагане:

Имайте предвид, че данъчните ставки в двете страни най-вероятно се различават. Ако данъчната ставка в страната, където работите, е по-висока, това е окончателната ставка, по която ще платите данък, дори ако платеният в тази страна данък се приспада от дължимия данък във вашата страна на пребиваване или ако вашата страна на пребиваване ви освобождава от плащането на данък.

За да бъдете освободен от двойно данъчно облагане, може да се наложи да докажете в коя страна пребивавате и че вече сте платили данъци върху дохода си. Проверете в данъчните органи какви доказателства и документи трябва да представите.

Предупреждение

Всички държави от ЕС редовно обменят информация за подоходните данъци, за да следят дали данъкоплатците изпълняват задълженията си и да се борят с данъчните измами и укриването на данъци.

По-долу са описани най-често срещаните правила в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане в съответствие с Модела на данъчна конвенция на ОИСР en . Моля, запознайте се с подробностите в спогодбата, която се отнася до вашето положение. 

Какви правила се прилагат, ако сте:

Трансграничен работник

Ако живеете в една страна от ЕС и работите в друга, правилата за данъчно облагане на вашия доход зависят от националните закони и споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане между тези две страни. Правилата могат да се различават значително от правилата, определящи коя страна отговаря за въпросите, свързани със социалната сигурност.

В зависимост от споразумението относно двойното данъчно облагане може да се наложи да плащате данъци в страната, където работите, както и във вашата страна на пребиваване.

Ако сте наето лице, в повечето случаи страната, където работите, ще облага дохода, който получавате на нейна територия.

Ако сте регистриран като самостоятелно заето лице в страната, в която живеете, но предоставяте услуги в съседна страна, обикновено трябва да плащате подоходен данък в страната, където предоставяте услуги, ако имате „определена база" или „място на стопанска дейност" (например офис или магазин) там. Проверете в данъчните органи кои правила се прилагат за вашия случай.

Ако живеете в една страна от ЕС, но получавате целия или почти целия си доход в друга страна и плащате данък там, тази страна трябва да ви третира като пребиваващо там лице, т.е. трябва да имате право на всички данъчни облекчения, които ползват пребиваващите там лица, например освобождаване на част от дохода от данъци, или да имате възможност да попълните съвместна данъчна декларация със съпруга/съпругата си.

Трансграничните партньорства между европейските служби по заетосттаОтваряне като външна връзка във вашия регион могат да ви помогнат да научите дали съществуват специални данъчни договорености за трансгранични работници, които важат за вас.

Работник, командирован в чужбина

Ако сте командирован в чужбина за кратък период от време (до 2 години), ще продължите да се осигурявате в страната си по произход. В същото време доходът, получен по време на командировката в чужбина, може да бъде обложен в приемащата страна.

Когато сте командирован от вашето предприятие, може да не се наложи да плащате данък в страната, в която работите, върху дохода, получен по време на командировката, ако:

  • прекарвате в чужбина по-малко от 6 месеца в годината и
  • вашата заплата се изплаща пряко от вашия работодател (у дома), а не от клон или от друга фирма, притежавана от вашия работодател в страната, където работите.

Директор на предприятие или член на неговия управителен съвет

Ако живеете в една страна и сте член на управителния съвет на предприятие в друга, страната, в която се намира предприятието, може да облага доходите, свързани с тази длъжност.

Страните от ЕС могат да сметнат за част от тези доходи всички придобивки в натура (например опции върху акции или служебен автомобил), които получавате като член на съвета.

Ако освен като член на управителния съвет работите за същото предприятие и като съветник, консултант или обикновен служител, доходът ви от тези длъжности най-вероятно ще подлежи на същите правила за данъчно облагане като доходите на останалите трансгранични работници (вижте по-горе).

Служител на предприятие, установено в друга страна от ЕС

Обикновено, ако живеете в дадена страна от ЕС и работите там за предприятие, установено в друга страна от Съюза, съгласно повечето данъчни спогодби ще трябва да плащате данък само в страната си на пребиваване.

Човек на изкуството или професионален спортист, който работи в различни страни

Когато работите в друга страна от ЕС – извън страната от Съюза, в която сте местно лице за данъчни цели – в сектора на развлекателните услуги (например като музикант или театрален, филмов, радио или телевизионен актьор) или като професионален спортист, вашият доход може да бъде обложен с данък в страната, в която е получен. Това може да се случи дори ако ви плащат непряко чрез друго лице или фирма (например управляващо дружество, отбор, трупа или оркестър).

Продължителността на вашия престой в чужбина и това дали имате определена база там често не се вземат под внимание – от решаващо значение е извършената дейност в страната.

Същевременно, ако дейността или проявата е изключително или предимно финансирана с публични средства или ако полученото от вас възнаграждение е много малко по размер, някои държави няма да обложат вашия доход. Той обаче ще подлежи на данъчните правила във вашата страна на произход (държавата, в която сте местно лице за данъчни цели).

Често вашата държава на произход ще:

  • освободи от данък възнаграждението, получено за участие в дейности или прояви в друга страна от ЕС или ще
  • ви предостави данъчно облекчение за подоходния данък, платен при източника в страната, където сте получили възнаграждението.

За да ви възстановят данък или да получите данъчно облекчение в страната, в която живеете, вероятно ще трябва да представите документи, доказващи, че сте платили данък върху получения в чужбина доход. Възможно е да се наложи да представите преводи от заклет преводач на официалните документи, които прилагате към искането си.

Държавен служител в чужбина

Ако сте държавен служител, командирован в чужбина, или живеете в една страна от ЕС, но работите като държавен служител в друга, обикновено важат следните условия:

  • ще продължите да плащате данък върху дохода от своята работа като държавен служител само в страната, където се намира администрацията, в която работите;
  • ще плащате подоходен данък само в страната, където работите, ако пребивавате там и
    • сте гражданин на тази страна или
    • сте се преместили там не само с цел да работите като държавен служител (например вече сте живели там, преди да бъдете нает като държавен служител).

Безработен, който търси работа в чужбина

Ако прекарвате кратък период ( по-малко от 6 месеца в годината) в друга страна от ЕС, без да работите там, вероятно няма да бъдете сметнат за местно лице за данъчни цели в тази страна. В този случай всички прехвърлени обезщетения за безработица трябва да се облагат с данък само в страната, която ги изплаща.

Ако прекарвате повече от 6 месеца на година в друга страна от ЕС, може да бъдете сметнат за местно лице за данъчни цели там и прехвърлените от друга страна обезщетения за безработица могат да бъдат обложени там. Съгласно много двустранни данъчни споразумения обезщетенията за безработица се облагат с данък само в страната, където е местожителството за данъчни цели.

Предупреждение

Ако обаче имате постоянно жилище и силни лични и икономически връзки със своята страна на произход, можете да останете местно лице за данъчни цели там дори ако престоят ви в чужбина е по-дълъг от 6 месеца. В този случай другата страна от ЕС няма право да облага с доход обезщетенията ви за безработица.

Пенсионер, който живее в чужбина

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна от ЕС повече от шест месеца в годината, тази страна може да ви сметне за местно лице за данъчни цели. В този случай може да се наложи да плащате данъци върху доходите си от източници от целия свят в тази страна, включително върху пенсиите, които получавате от други страни от ЕС.

Изключение: пенсиите на служители в публичния сектор обикновено се облагат с данък само в страната, където се намира администрацията, в която сте работили.

Източници на информация

Това е просто кратко описание на обичайната практика. За да научите какви правила се прилагат във вашия случай:

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: