Posledná kontrola : 16/07/2018

Uznávanie odborných kvalifikácií

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017en
 • Publikácie EÚ o brexite
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituen

Administratívne postupy a potrebné doklady

Postup získania prístupu k regulovanému povolaniu v inej krajine EÚ závisí od toho, či:

Pre viac informácií o pravidlách uplatniteľných vo vašom prípade kontaktujte orgán v hostiteľskej krajine, do ktorého kompetencie spadá vaše povolanie.

Pozrite si databázu regulovaných povolaní en s informáciami o tom, v ktorých krajinách EÚ sú určité povolania regulované a ktoré úrady za ich reguláciu nesú zodpovednosť.

Musíte poznať názov povolania v miestnom jazyku. Ak chcete pracovať ako pekár v Nemecku, v databáze vyhľadajte „Bäcker".

Ak je dané povolanie regulované vo vašej domovskej krajine, môžete si ho najskôr vyhľadať vo vlastnom jazyku a nájsť si anglický preklad uvedený v popise; potom na vyhľadávanie použite jeho anglický názov, aby ste získali zoznam krajín, v ktorých je regulované. Ak sa vami preferovaná krajina nenachádza na zozname, môže to znamenať, že povolanie tam nie je regulované.

Ak svoje povolanie v databáze nenájdete, môžete sa obrátiť na národné kontaktné miesta pre odborné kvalifikácieen v krajine, v ktorej chcete pracovať. Pracovníci kontaktného miesta vám môžu poskytnúť informácie o tom, na ktoré orgány sa máte obrátiť a aké doklady budete musieť predložiť.

Aká je vaša situácia?

Chcem sa usadiť v zahraničí a vykonávať tam svoje povolanie

Ak sa plánujete v usadiť v inej krajine EÚ, v ktorej je vaša profesia regulovaná, budete potrebovať úplné uznanie vašich kvalifikácií pred tým, ako tam začnete vykonávať svoje povolanie.

Po uznaní vašich kvalifikácií budete mať prístup k povolaniu a budete ho môcť vykonávať za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci v danej krajine a osoby, ktoré tam získali kvalifikáciu.

Pripravte si svoju žiadosť

Orgán zodpovedný za prístup k vášmu povolaniu v hostiteľskej krajine vám vysvetlí, aké doklady sa vyžadujú.

Ak vaše povolanie nie je v domovskej krajine regulované, je možné, že nebudete mať príslušné diplomy, certifikáty alebo dôkaz o vašom členstve v profesijnej organizácii. V takomto prípade budete musieť inými prostriedkami preukázať, že ste svoje povolanie vykonávali najmenej 2 roky v priebehu predchádzajúcich 10 rokov.

Postupy a lehoty

Po podaní žiadosti o uznanie vašej kvalifikácie majú príslušné orgány 1 mesiac na potvrdenie doručenia žiadosti a vyžiadanie potrebných dokladov.

Po doručení kompletnej žiadosti musia rozhodnúť v lehote:

 • 3 mesiace, ak ste lekár, všeobecná zdravotná sestra, pôrodná asistentka, veterinárny lekár, zubný lekár, farmaceut alebo architekt, na ktorého sa vzťahuje automatické uznávanieen ,
 • 4 mesiace v prípade ostatných povolaní.

Ak príslušné orgány zistia, že vaše vzdelanie a odborná prax nezodpovedá normám požadovaným v hostiteľskej krajine, môžu vás vyzvať, aby ste vykonali dodatočné opatrenia na preukázanie vašej kvalifikácie. V zásade by ste mali mať možnosť vybrať si medzi skúškami spôsobilosti alebo adaptačnou stážou (v možnej dĺžke až 3 roky).

Ak vašu žiadosť zamietnu, musia vám poskytnúť odôvodnenie.

Ak v stanovenej lehote príslušné orgány neprijmú rozhodnutie, môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby alebo národné kontaktné miesto pre odborné kvalifikácieen . Ak vám nedokážu pomôcť, môžete prípad postúpiť na vnútroštátny súd.

Chcem poskytovať svoje služby v zahraničí dočasne

Ak chcete v inej krajine EÚ poskytovať svoje služby na dočasnom základe, musíte byť najskôr usadený vo svojej domovskej krajine, i keď tam svoju profesiu nemusíte vykonávať v čase, keď chcete pracovať v zahraničí.

Ak budete v inej krajine EÚ pracovať dočasne, nemusíte požiadať o uznanie svojej kvalifikácie. Je však možné, že vo vzťahu ku krajine, kam sa chystáte, budete musieť vykonať písomné vyhlásenie (na papieri alebo elektronicky).

Vaša hostiteľská krajina môže požadovať, aby ste toto vyhlásenie každoročne obnovovali, ak v nej naďalej chcete dočasne poskytovať svoje služby.

Viac informácií o administratívnych požiadavkách vám poskytne kontaktné miesto pre odborné kvalifikácieen v hostiteľskej krajine.

Vaše vyhlásenie

Ak sa požaduje vyhlásenie, musíte ho predložiť priamo orgánu v hostiteľskej krajine, do ktorého kompetencie spadá vaše povolanie (informácie o príslušnom orgáne vám poskytne kontaktné miesto v hostiteľskej krajineen ).

Vyhlásenie by malo obsahovať:

 • meno, priezvisko a kontaktné údaje,
 • štátnu príslušnosť,
 • informácie o povolaní v krajine, v ktorej zvyčajne pracujete, a informácie o povolaní, ktoré chcete vykonávať v hostiteľskej krajine,
 • údaje o vašom poistení za náhradu škody spôsobenej pri výkone povolania: informácie o poskytovateľovi poistenia, číslo zmluvy,
 • odkaz na vyhlásenia, ktoré ste v tejto krajine predložili v minulosti.

Ak vyhlásenie predkladáte po prvýkrát alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vašej situácie, mali by ste priložiť tieto doplňujúce dokumenty:

 • doklad o vašej štátnej príslušnosti,
 • doklad o tom, že ste legálne usadený v krajine EÚ a že vám nebol uložený zákaz vykonávania činnosti (ani dočasný),
 • doklad o odbornej kvalifikácii,
 • ak vaše povolanie a odborná príprava nie sú regulované v krajine, v ktorej ich zvyčajne vykonávate: doklad o tom, že ste príslušné povolanie vykonávali aspoň 2 roky za posledných 10 rokov,
 • ak ide o povolanie v oblasti bezpečnosti (napríklad príslušník bezpečnostnej služby): doklad o tom, že ste neboli odsúdený za spáchanie závažnej trestnej činnosti.

Tieto požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Obráťte sa na orgány hostiteľskej krajiny zodpovedné za vašu profesiu a overte si, aké typy dokumentov sa akceptujú ako doklady.

Lehoty

Vo väčšine prípadov môžete vyhlásenie predložiť kedykoľvek pred tým, ako začnete pracovať v hostiteľskej krajine (a to aj v prípade, ak ešte nemáte istotou, že tam pôjdete pracovať).

Ak však chcete vykonávať povolanie, ktoré zahŕňa možné riziká z hľadiska verejného zdravia alebo bezpečnosti, je možné, že hostiteľská krajina bude chcieť skontrolovať vašu kvalifikáciu vopred.

To znamená, že svoje povolanie budete môcť vykonávať až po doručení formálneho povolenia.

Vzťahuje sa na vaše povolanie takáto rozšírená kontrola? Obráťte sa na kontaktné miesto pre odborné kvalifikácieen v hostiteľskej krajine.

Ak sa takáto kontrola uplatňuje, príslušný orgán hostiteľskej krajiny by mal do 2 mesiacov skontrolovať vašu kvalifikáciu a rozhodnúť, či je potrebné podniknúť ďalšie kroky, ako napríklad absolvovať adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti.

Zvyčajne sa vyžaduje, aby ste tieto podmienky splnili do 1 mesiaca odkedy vám boli oznámené. Ak to nie je možné (napríklad musíte úspešne absolvovať určité skúšky, ktoré sa však neorganizujú počas daného obdobia), môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby.

Overte si, či vaše vyhlásenie obsahuje všetky potrebné informácie a dokumenty, aby ste predišli zbytočným prieťahom.

Overené kópie/úradné preklady

Príslušné orgány môžu požadovať overené kópie dokladov (na overenie pravosti dokladov) a/alebo úradne overené preklady určitých dokladov, ktoré sú vo vašom prípade kľúčové (napr. certifikáty dokazujúce vašu kvalifikáciu). Úradne overené preklady sú od úradných prekladateľov a obsahujú pečiatku a podpis registrovaného prekladateľa.

Z predpisov EÚ však vyplýva, že:

Príslušné orgány nemôžu požadovať úradne overené preklady:

Uvedené informácie sú zhrnutím komplexných právnych predpisov s mnohými výnimkami.

Prečítajte si viac v príručke EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií .

Príbeh

Znalosť vašich práv vám môže pomôcť vyhnúť sa byrokracii

Katarína je farmaceutka zo Slovenska a chcela by pracovať v Rakúsku. Rakúske úrady ju požiadali, aby k žiadosti priložila úradne overený preklad všetkých dokladov od rakúskeho súdneho prekladateľa.

Od Kataríny však nemôžu žiadať poskytnutie úradne overeného prekladu diplomov. V prípade niektorých kategórií diplomov, napríklad diplomov lekárov, všeobecných zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, veterinárov, zubárov, farmaceutov či architektov, sa úradne overené preklady nevyžadujú.

Pred tým, ako začnete pracovať:

Po uznaní odborných kvalifikácií a skôr, než budete môcť používať svoj profesijný titul a začať vykonávať dané povolanie, sa možno budete musieť zaregistrovať na profesijnom orgáne. V niektorých prípadoch môžu vnútroštátne orgány takisto požadovať test vašich jazykových schopností.

Viac informácií.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: