Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 17/04/2018

Prenos dávok v nezamestnanosti

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Vo všeobecnosti platí, že ak poberáte dávky v nezamestnanosti, musíte sa zdržiavať v krajine, v ktorej sú vám dávky vyplácané. Za istých podmienok však môžete odísť do inej krajiny EÚ a hľadať si prácu tam, pričom budete naďalej poberať dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Pobyt v zahraničí nepresahujúci 3 mesiace

V zahraničí môžete poberať dávku v nezamestnanosti poskytovanú krajinou EÚ, v ktorej ste naposledy pracovali, počas minimálne 3 mesiacov a maximálne 6 mesiacov v závislosti od inštitúcie, ktorá vám dávku vypláca.

Je to možné len v prípade, ak:

 • ste úplne nezamestnaný (nie čiastočne alebo prerušovane) a
 • máte nárok na dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Pred odchodom do inej krajiny musíte:

 • byť aspoň 4 týždne registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným (výnimky sú možné);
 • požiadať na miestnom úrade práce o formulár U2 (bývalý formulár E 303), ktorý predstavuje povolenie prenosu dávok v nezamestnanosti do zahraničia.

Toto povolenie platí len pre jednu krajinu. Ak chcete, aby boli vaše dávky v nezamestnanosti prenesené do ďalšej krajiny, musíte si vyžiadať nový formulár U2. Informujte sa na miestom úrade práce, či budete musieť požiadať o nové povolenie vo vašej domovskej krajine, alebo si ho môžete vybaviť na diaľku.

Po príchode do novej krajiny bude potrebné:

 • zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie na miestnom úrade práce do 7 dní odo dňa, keď ste prestali byť k dispozícii pre úrad práce v krajine, z ktorej ste odišli;
 • predložiť pri registrácii formulár U2 (bývalý formulár E 303);
 • súhlasiť s akýmikoľvek kontrolami, ktoré sa u žiadateľov o dávky v nezamestnanosti vykonávajú, ako keby ste dávky poberali v danej krajine.

Odporúčame vám, aby ste si zistili, aké sú v novej krajine práva a povinnosti uchádzačov o zamestnanie. Môžu byť veľmi odlišné v porovnaní s právami a povinnosťami v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Dávky v nezamestnanosti vám potom budú vyplácané v tej istej výške ako predtým, priamo na váš bankový účet v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Aby ste nestratili nárok na dávky v nezamestnanosti, mali by ste sa vrátiť do krajiny, z ktorej sú dávky vyplácané, najneskôr v deň, keď váš nárok na dávky zanikne.

Pre občanov Chorvátska môžu platiť dočasné obmedzenia týkajúce sa práva na prácu v niektorých krajinách EÚ.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Ak chcete v zahraničí zostať dlhšie ako 3 mesiace, musíte podať žiadosť o predĺženie na úrade práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Trojmesačná lehota sa môže predĺžiť až na 6 mesiacov.

Nie všetky štáty toto predĺženie poskytujú. Obráťte sa na úrad práce vo vašej domovskej krajine, aby ste zistili, či a za akých podmienok je možné udeliť predĺženie.

Väčšina krajín poskytujúcich predĺženia má jasne vymedzené kritériá na posudzovanie žiadostí. Mohli by od vás napríklad žiadať, aby ste predložili:

 • dôkaz o tom, že ste počas prvých 3 mesiacov vyvinuli úsilie s cieľom nájsť si prácu;
 • dôkaz o tom, že počas predĺženého obdobia budete mať väčšiu šancu nájsť si prácu v zahraničí;
 • informácie o pracovných príležitostiach na pracovnom trhu hostiteľskej krajiny.

O predĺženie požiadajte čo najskôr. Musíte tak urobiť pred uplynutím prvých troch mesiacov.

Rovnaké zaobchádzanie

Pri hľadaní práce v zahraničí máte rovnaké práva ako občania hostiteľskej krajiny, pokiaľ ide o:

 • prístup k práci;
 • podporu zo strany služieb zamestnanosti;
 • finančnú podporu na pomoc pri hľadaní práce.

Orgány novej krajiny sa môžu rozhodnúť poskytnúť vám niektoré druhy finančnej podpory na pomoc pri hľadaní práce (napríklad nízko úročené úvery pre nezamestnaných, ktorí začínajú s podnikaním), až keď bude medzi vami ako uchádzačom o zamestnanie a miestnym trhom práce existovať skutočné prepojenie. Za skutočné prepojenie sa dá považovať pobyt v krajine a hľadanie práce počas primerane dlhého obdobia.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo