Podnikanie
Posledná kontrola : 19/12/2022

Registrácia auta v inej krajine EÚ

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ a vezmete si so sebou auto, pre registráciu auta platia osobitné pravidlá v závislosti od toho, či sa tam chcete presťahovať dočasne alebo trvalo, od dĺžky vášho pobytu a od krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Upozornenie

Väčšina pravidiel, ktoré platia pre osobné automobily, sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá.

Trvalý pobyt

Ak sa natrvalo presťahujete do inej krajiny EÚ a vezmete si so sebou auto, mali by ste si ho tam zaregistrovať a zaplatiť príslušné poplatky.

Neexistujú žiadne spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa registrácie vozidiel a platby príslušných poplatkov. Ak ide o trvalý pobyt, niektoré krajiny uplatňujú pri registrácii vozidla z inej krajiny oslobodenie od dane.

Aby ste mohli využiť oslobodenie od dane, musíte si overiť platné lehoty a podmienky v krajine, do ktorej sa chcete presťahovať.

Presné pravidlá a lehoty si overte u vnútroštátnych orgánov:

Výber štátu

Príklad

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Cristina zo Španielska si našla prácu v Bordeaux a natrvalo sa tam presťahovala. Zapísala sa do evidencie obyvateľstva v Bordeaux. Po niekoľkých mesiacoch sa rozhodla priviezť si auto, ktoré mala zaregistrované v Španielsku, ale vo Francúzsku naďalej jazdila so španielskou štátnou poznávacou značkou. Osem mesiacov po presťahovaní ju počas bežnej kontroly zastavila dopravná polícia. Pretože jazdila so španielskym evidenčným číslom, dostala vysokú pokutu. Auto totiž mala do 1 mesiaca po zmene miesta hlavného pobytu zaregistrovať vo Francúzsku. Vzhľadom na to, že ako hlavné bydlisko uviedla Bordeaux, predpokladá sa, že má zvyčajné bydlisko vo Francúzsku. Podľa vnútroštátnych predpisov si musí zaregistrovať auto vo Francúzsku a zaplatiť tam daň z evidencie vozidla.

 

Prechodný pobyt (bez zmeny miesta obvyklého pobytu)

Ak sa dočasne presťahujete do inej krajiny EÚ bez toho, aby ste zmenili miesto obvyklého pobytu, nemusíte si tam auto zaregistrovať ani platiť s tým súvisiace poplatky. Môžete mať auto naďalej prihlásené v krajine, v ktorej máte miesto obvyklého pobytu.

Miesto obvyklého pobytu je miesto, kde zvyčajne žijete, pracujete alebo máte rodinu (viac ako 185 dní v kalendárnom roku).

Ak nepracujete, za miesto obvyklého pobytu sa považuje miesto, kde máte osobné väzby, z ktorých vyplýva úzke spojenie medzi vami a miestom, kde žijete.

Ak pracujete na určitom mieste, ale osobné väzby vás viažu k inej krajine EÚ, zvyčajne sa predpokladá, že máte miesto obvyklého pobytu v tej krajine EÚ, v ktorej máte osobné väzby, za predpokladu, že sa tam pravidelne vraciate.

Ak vás zastaví polícia v krajine, v ktorej sa dočasne zdržiavate, budete musieť preukázať, že v nej nebývate trvalo. Niekedy to môže byť zložité. Odporúčame, aby ste pri vedení auta vždy mali so sebou registračné osvedčenie, doklad o vlastníctve a doklad o mieste obvyklého pobytu (spravidla preukaz totožnosti alebo doklad preukazujúci, že ste zaevidovaný ako osoba s pobytom v inej krajine EÚ).

Príklad

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Pán Massimo, taliansky štátny príslušník, si našiel prácu v Rumunsku a rozhodol sa, že sa tam natrvalo presťahuje. V súlade s talianskou a rumunskou právnou úpravou zrušil svoj pobyt v Taliansku, zaregistroval svoje bydlisko v Rumunsku a bol zapísaný do talianskeho registra Talianov žijúcich v zahraničí. V Rumunsku si zaregistroval aj auto. Po niekoľkých mesiacoch pobytu v Rumunsku cestoval Massimo do Talianska so svojím autom zaregistrovaným v Rumunsku. Keďže prechádzal cez križovatku na červenú, zastavila ho polícia a vyžiadala si od neho všetky doklady. Massimo im ukázal svoj taliansky preukaz totožnosti, na ktorom ešte nebola uvedená jeho nová adresa. Keďže nemohol preukázať, že už má trvalý pobyt v Rumunsku, policajti mu uložili vysokú pokutu.

Ak dočasne jazdíte vo svojej novej krajine EÚ, nemali by ste požičať ani prenajať svoje auto (stále zaregistrované v inej krajine EÚ) obyvateľom danej krajiny EÚ. Dôvodom je skutočnosť, že osoba by mohla dostať pokutu. Auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že v danej krajine EÚ nemajú pobyt.

Sankcie a pokuty

Môžete dostať pokutu:

Presné pravidlá týkajúce sa registrácie vozidiel platné v krajine, do ktorej sa sťahujete, nájdete na webových sídlach vnútroštátnych orgánov:

Výber štátu

Osobitné pravidlá pre študentov a cezhraničných pracovníkov

Študenti, ktorí bývajú v inom členskom štáte výlučne na účely štúdia, a cezhraniční pracovníci zvyčajne nemusia platiť registračnú ani cestnú daň.

Overte si presné pravidlá o daniach z motorových vozidiel v iných krajinách EÚOtvoriť ako externý odkaz, ktoré sa týkajú študentov a cezhraničných pracovníkov.

Študenti

Ak ste študent a presťahujete sa do inej krajiny EÚ výlučne na účely štúdia, môžete viesť vozidlo registrované vo vašej domovskej krajine bez toho, aby ste ho museli zaregistrovať alebo platiť dane vo vašej novej krajine. Ako študent musíte byť zapísaný vo vzdelávacej inštitúcii v danej krajine a musíte predložiť platné potvrdenie o zápise. Ak však začnete počas štúdia pracovať, musíte svoje vozidlo v danej krajine zaregistrovať.

Pred tým, ako vycestujete z domovskej krajiny, by ste si mali overiť, aké sú platné pravidlá v krajine vášho študijného pobytu. Je možné, že budete musieť splniť určité administratívne náležitosti alebo osobitné podmienky, aby ste nemali problémy pri policajnej kontrole.

Upozornenie

Dánsko, Estónsko, Nemecko a Švédsko neoslobodzujú študentov od registrácie automobilov ani od platenia príslušných daní.

Príklad

František je Slovák, ktorý sa presťahoval do Belgicka, kde je na dvojročnom postgraduálnom štúdiu. So svojím autom mal nehodu, preto išiel na políciu, aby mal správu pre poisťovaciu spoločnosť. Keď polícia zistila, že František žil v Belgicku vyše roka bez registrácie svojho auta, oznámili mu, že je to nezákonné a dostane pokutu.

František však vedel doložiť, že bol zapísaný na univerzite v Antverpách. Ako zahraničný študent z inej krajiny EÚ preto v Belgicku nemusel zaplatiť žiadne dane z vozidla ani ďalšie súvisiace poplatky.

Cezhraniční pracovníci

Ako cezhraničný pracovník (ktorý pracuje v jednej krajine a žije v inej) sa možno ocitnete v situácii, že budete musieť viesť auto, ktoré je registrované len v jednej z týchto dvoch krajín.

Ak používate firemné vozidlo zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete, môžete ho používať aj v krajine, v ktorej žijete, a to bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať. Overte si, aké podmienky sa vzťahujú na používanie firemných vozidiel v jednotlivých krajinách EÚ – pravidlá sa môžu značne odlišovať.

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používate svoje vlastné auto, musíte ho zaregistrovať a zaplatiť zaň príslušné dane v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Viac informácií o registrácii vozidla a príslušných daniach, ako aj odkazy na webové sídla vnútroštátnych orgánov nájdete na:

Výber štátu

Upozornenie

Informácie na tejto stránke sa nevzťahujú na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ ani na štátnych príslušníkov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve. V uvedených prípadoch sa uplatňujú vnútroštátne predpisy.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: