Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 01/03/2017

Dokumenty i formalności wymagane przy rejestracji samochodu – Polska

Badanie techniczne pojazdów

Właściciel pojazdu samochodowego jest zobowiązany przedstawić ten pojazd do badania technicznego. Badanie techniczne po raz pierwszy wykonywane jest przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badaniu technicznemu nie podlegają:

- nowe pojazdy, dla których wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. - pojazdy zarejestrowane, w których dowodach rejestracyjnych lub innych dokumentach wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności.

- pojazdy zrejestrowane posiadające świadectwo homologacji typu WE pojazdu – w okresie od dnia pierwszej rejestracji zagranicą do dnia terminu okresowego badania technicznego ustalonego na podstawie przepisów szczególnych.

Jednakże wyjątki powyższe nie dotyczą taksówek, pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów odpowiednio przystosowanych lub wyposażonych zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdów z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Badanie techniczne, np. samochodu osobowego, przeprowadza się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania tj. 3-2-1-1…. Opłata za badanie techniczne np. samochodu osobowego wynosi 98 zł.

Aby upewnić się, że pojazd i jego wyposażenie funkcjonują prawidłowo i zgodnie z normami bezpieczeństwa, musi on przechodzić regularnie badanie techniczne, które m. in. obejmuje:

 • stan techniczny ogumienia pojazdu,
 • prawidłowość działania, ustawienia świateł zewnętrznych,
 • stan techniczny, skuteczności działania hamulców,
 • stan techniczny zawieszenia,
 • stan techniczny nadwozia, podwozia i ich osprzętu,
 • stan techniczny układu wydechowego,
 • emisje zanieczyszczeń gazowych lub zadymienie spalin.

Badania techniczne wykonują upoważnione stacje kontroli pojazdów. Nadzór nad nimi sprawuje starosta właściwy z uwagi na lokalizację stacji. W przypadku powzięcia wątpliwości w przedmiocie badań technicznych , należy kontaktować się ze starostwem powiatowym / urzędem miasta właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.


Procedura:

Pierwsza rejestracja
Możesz zarejestrować swój pojazd w starostwie powiatowym/urzędzie miasta... .. (proszę podać nazwę organu odpowiedzialnego i jego adres strony, jeśli są dostępne) w mieście, w którym zamieszkujesz / przebywasz.


Aby zarejestrować pojazd importowany (nowy lub używany), należy złożyć następujące, podstawowe dokumenty:

 1. Nowy pojazd:

- dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający jego powierzenie (jeżeli pojazd został powierzony podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną);

- świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu albo decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;

- w przypadku samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny" (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) – dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzające zwolnienie od akcyzy

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

- dokument potwierdzający wniesienie tzw. opłaty recyklingowej (dotyczy samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy, samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony, motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e) – opłata obowiązuje pojazdy wprowadzone na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Pojazd używany:

 • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający jego powierzenie (jeżeli pojazd został powierzony podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną);
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa UE, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • w przypadku samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny" (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) – dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzające zwolnienie od akcyzy;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • dokument potwierdzający wniesienie tzw. opłaty recyklingowej (dotyczy samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy, samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony, motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e) – opłata obowiązuje pojazdy wprowadzone na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Odnowa (w Polsce nie ma procedury odnowy rejestracji)

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Dokumenty i formalności wymagane przy rejestracji samochodu
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy