Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 01/03/2017

Формалности и документи при регистрация на автомобил – България

Документи и формуляри за регистрация на МПС в България

Ако закупите нова кола в България е нужно техническата изправност на автомобила да бъде проверена отново след 3 години от датата на първоначалната проверка и регистрация.
Ако притежавате кола втора употреба (годините нямат значение) в България е необходимо периодично да извършвате проверка на техническата изправност на автомобила всяка година.
Проверката на техническата изправност не трябва да се провежда всеки път, когато превозното средство променя собственика си.
Ако регистрирате автомобила си при преместване в България от друга страна – членка на ЕС е не е нужно той да премине технически преглед в България, стига да има валиден такъв.
Можете да се свържете с институцията, отговорна за извършване на техническите прегледи на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация" при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За да се гарантира, че изправността на Вашия автомобил е в съответствие със стандартите за безопасност, той трябва да премине редовни тестове за техническа изправност, които обикновено се състоят от следните проверки:

Спирачна система: ефективност на спирачния механизъм на работната, аварийната и спирачната система за паркиране; равномерност в спирачното действие на левите и десните колела; херметичност на тръбопроводите и на спирачните устройства по отношение изтичането на работен флуид (въздух, масло); изправност на компресора и манометъра на пневматичната спирачна система; състояние и действие на усилвателя на спирачната система.

Кормилна уредба и преден мост: състояние и закрепване на кормилното колело, колоната и предавателния механизъм; сумарна хлабина, плавност в предаване на усилие на кормилната уредба; състояние на щангите, лостовете и на шарнирните връзки на кормилната уредба; състояние на редния мост, състояние и действие на усилителя на кормилната уредба.

Колела и гуми: състояние и закрепване на колелата, повреди на джантите; съответствие на гумите (вид, размер, шарка на протектора), поставени на една и съща ос на МПС; използване на вулканизирани или регенерирани гуми на предните колела; състояние на гумите (повреди, дълбочина на шарките на протектора).

Двигател, трансмисия и окачване: пускане в действие на двигателя; обемно съдържание на СО и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели; степен на димност при дизеловите двигатели; състояние и уплътнение на изпускателните тръбопроводи и шумозаглушителите; състояние на двигателя, предавателната кутия и на тръбопроводите по отношение изтичането на гориво или масло; състояние на карданния вал, хлабина в шарнирните и шлицевите връзки;състояние на окачването (пружини, ресори, стабилизатори, скрепителни елементи и др.); състояние на амортисьорите; състояние и закрепване на задния мост.

Осветление и светлинна сигнализация: състояние, цвят и действие на дългите и късите, габаритните и стоп-светлините, пътепоказателите, светлината за осветление на регистрационния номер и на други предписани или допуснати светлини на МПС; регулираност на фаровете (на късите и дългите светлини); състояние, вид, размери, разположение, цвят и видимост на предните, задните и страничните светлоотразители.

Рама, кабина и каросерия: състояние на рамата (носещата конструкция); външен вид и състояние на кабината на водача, каросерията (купето); състояние на обзорните стъкла на МПС; състояние на механизма за автоматично отваряне и затваряне на вратите на МПС, предназначени за масов превоз на хора; състояние и закрепване на калобраните на задните калници; наличие на предмети с ръбове или изпъкнали части, които могат да представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението; състояние на каросерията или кабината.

Процедура за първоначална регистрация

Можете да регистрирате автомобила си в секторите Пътна полиция при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/ Областна дирекция на вътрешните работи (ОДМВР), по постоянен адрес на собственика.

За да регистрирате превозно средство, трябва да представите следните документи:
1. За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:

1.1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

1.2. за превозни средства от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя;

1.3. за превозни средства от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя;

1.4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

1.5. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК), а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

1.6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);

1.7. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;

1.8. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

1.9. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Сертификатът за съответствие се издава или се придружава от легализиран превод на български език.

Представените табели по т.1.8. се изземват и унищожават.

За превозни средства от категории M, N и О без валиден сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", или индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария и признато за валидно на територията на Република България

Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по т.1.7 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.

 

2.1. превозното средство за идентификация;

2.2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2.3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

2.4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

2.5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

2.6. декларация за придобиване на собствеността по образец;

2.7. митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;

2.8. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

2.9. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

2.10. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

2.11. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не може да бъде представено свидетелство за регистрация, се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.

Обновяване/Промяна в регистрацията

Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.

Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:

1. промяна в данните на превозното средство;

2. подмяна на табелите с регистрационни номера;

3. издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната, повредена или унищожена част първа на свидетелството.

При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:

1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

3. свидетелството за регистрация;

4. документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);

5. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

6. при възстановяване на прекратена регистрация - протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА");

7. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - удостоверение за изменение в конструкцията.Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя удостоверение за първоначална проверка на уредбата;

8. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

 

Вижте основната информация по темата
Формалности и документи при регистрация на автомобил
Обществени консултации
    Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
    Свържете се с националните администрации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети