Available languages:

Последна проверка: 15/03/2018

Издаване на шофьорска книжка в ЕС – България

Условия за получаване на шофьорска книжка, валидна в страните от ЕС

За да получите шофьорска книжка Вие трябва да се регистрирате в одобрена шофьорска школа за най-малко 40 часа теоретична подготовка и 31 кормилни часа по 50 минути практическо обучение. Трябва да преминете вътрешен теоретичен и практически изпит и след това официални такива, проведени от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Свидетелство за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата. Свидетелство за управление на МПС се издава и подменя въз основа на заявление по образец, подадено лично в звената "Пътна полиция" на Областните дирекции на Министерство на вътрешните работи по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта или паспорт. На гражданите на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които пребивават продължително или постоянно в Република България и притежават валидно свидетелство за управление на МПС от съответната страна, свидетелството им се подменя с българско свидетелство за управление на МПС без полагане на изпит.

Минимална възраст

Минималната възраст, на която може да се получи свидетелство за управление, е:

Категория А1 – 16 години

Категория А2 - 18 години

Категория А - 24 години, или:

20 години – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години;

21 години – за управление на триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 kW

Категория B - 18 години

Водач на МПС подлежи на медицински преглед при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), без значение от възрастта.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: