Available languages:

Последна проверка: 07/07/2017

Подновяване и подмяна на шофьорска книжка – България

Подновяване на шофьорска книжка

Като гражданин на ЕС, който живее в България, ако искате да подновите шофьорската си книжка, издадена в друга държава от ЕС, можете да го направите в звената „Пътна полиция" по постоянен адрес. Не се изисква преминаване на теоретичен и практически изпит.

Подмяна на свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС , или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария се извършва въз основа на представено чуждестранно СУМПС в звената „Пътна полиция" по постоянен адрес след представяне на следните документи:

 • Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
 • Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност на МПС;
 • Декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС, и че не притежава валидно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС

За издаване а СУМПС за срок от 30 дни се събират следните такси:

 • Издаване на СУМПС на лица до 58г. – 25 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70г. – 11 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица над 70г. – Без такса;
 • ·Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв.;

За бързо издаване на СУМПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни.

Подмяна на изгубена шофьорска книжка

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) притежателят в срок до три дни от настъпване на съответното събитие декларира това в най-близката структура на Министерството на вътрешните работи.

За издаване на дубликат на СУМПС, което е изгубено, откраднато, повредено или унищожено е необходимо да бъдат представени следните документи:

 • Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
 • Декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС, и че не притежава валидно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД) за удостоверяване на твърдяното обстоятелство, а при повреждане и старото СУМПС.

При изгубване или кражба на СУМПС издадено от държава-членка на ЕС, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Р България, се издава българско СУМПС въз основа на доказателства за придобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която е издала изгубеното или откраднатото свидетелство за управление на МПС. За обстоятелствата по издаване на българското СУМПС се уведомява държавата, издала изгубеното или откраднатото свидетелство.

В случаите на подмяна на чуждестранно СУМПС, замененото свидетелство се връща на държавата, в която е издадено, като се посочват причините за извършване на замяната.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: