Available languages:

Последна проверка : 07/07/2017

Подновяване и подмяна на шофьорска книжка – България

Подновяване на шофьорска книжка

Като гражданин на ЕС, който живее в България, ако искате да подновите шофьорската си книжка, издадена в друга държава от ЕС, можете да го направите в звената „Пътна полиция" по постоянен адрес. Не се изисква преминаване на теоретичен и практически изпит.

Подмяна на свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС , или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария се извършва въз основа на представено чуждестранно СУМПС в звената „Пътна полиция" по постоянен адрес след представяне на следните документи:

 • Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
 • Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност на МПС;
 • Декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС, и че не притежава валидно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС

За издаване а СУМПС за срок от 30 дни се събират следните такси:

 • Издаване на СУМПС на лица до 58г. – 25 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70г. – 11 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.;
 • Издаване на СУМПС на лица над 70г. – Без такса;
 • ·Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв.;

За бързо издаване на СУМПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни.

Подмяна на изгубена шофьорска книжка

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) притежателят в срок до три дни от настъпване на съответното събитие декларира това в най-близката структура на Министерството на вътрешните работи.

За издаване на дубликат на СУМПС, което е изгубено, откраднато, повредено или унищожено е необходимо да бъдат представени следните документи:

 • Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
 • Декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС, и че не притежава валидно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД) за удостоверяване на твърдяното обстоятелство, а при повреждане и старото СУМПС.

При изгубване или кражба на СУМПС издадено от държава-членка на ЕС, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Р България, се издава българско СУМПС въз основа на доказателства за придобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която е издала изгубеното или откраднатото свидетелство за управление на МПС. За обстоятелствата по издаване на българското СУМПС се уведомява държавата, издала изгубеното или откраднатото свидетелство.

В случаите на подмяна на чуждестранно СУМПС, замененото свидетелство се връща на държавата, в която е издадено, като се посочват причините за извършване на замяната.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: