Available languages:

Podnikanie
Posledná kontrola: 01/03/2017

Platnosť a uznávanie vodičského preukazu – Slovensko

Platnosť vodičského preukazu na Slovensku

Vodičské preukazy sú platné: 15 rokov

Platnosť vodičských preukazov vydaných v Slovenskej republike pre kategórie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov. V ostatných prípadoch sa vodičský preukaz vydáva na obdobie 15 rokov, t. j. pre kategórie AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T.

Vodičské preukazy pre starších vodičov (nad 63 rokov) sú platné na obdobie 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013 sú povinní absolvovať lekársku prehliadku najskôr 2 mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do 2 mesiacov po dosiahnutí tohto veku. Títo vodiči musia následne absolvovať lekársku prehliadku každých päť rokov.

Ak ste držiteľom vodičského preukazu s neobmedzenou platnosťou (t. j. je administratívne platný na dobu neurčitú) vydaného v inej krajine EÚ, nebudete musieť obnoviť platnosť preukazu po zmene svojho obvyklého bydliska.

Vodičské preukazy vydané v krajinách mimo EÚ – výmena a uznávanie

Vodičský preukaz vydaný v krajine mimo EÚ si musíte do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia pobytu v Slovenskej republike vymeniť.

Ak si chcete vymeniť vodičský preukaz:

  1. navštívte príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta pobytu,
  • predložte tieto dokumenty:
  • vodičský preukaz vydaný v cudzine,
  • platný doklad totožnosti spolu s dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte.

Ak ste si svoj vodičský preukaz vydaný v krajine mimo EÚ už vymenili v inej krajine EÚ, môžete ho používať aj v Slovenskej republike.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: