Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 01/03/2017

Kúpa a lízing vozidla – Slovensko

Môžem zaplatiť za auto v hotovosti?

Áno, pokiaľ ide o sumu do 5 000 EUR. Ak cestujete v rámci EÚ, nemusíte prevážané peniaze oznamovať colným orgánom. Ak vstupujete do EÚ alebo z nej odchádzate, musíte oznámiť colným orgánom sumu 10 000 EUR a viac na osobitnom tlačive.

Platba DPH

Pokiaľ ide transakciu v rámci EÚ, nové vozidlá by sa mali predávať bez DPH. Za nové sa považujú vozidlá, v prípade ktorých od prvej evidencie neuplynulo viac ako 6 mesiacov alebo ktoré majú najazdené menej ako 6 000 km. V praxi niektorí predávajúci vyžadujú zaplatenie DPH ako záruky, ktorú vrátia po zaevidovaní vozidla v krajine kupujúceho. Overte si vopred u predávajúceho, ako uplatniť vrátenie DPH, t. j. aké dokumenty predávajúci od vás potrebuje. V praxi bude predávajúci požadovať doklad o zaevidovaní vozidla v inom členskom štáte EÚ a niekedy aj doklad o zaplatení DPH.

Všetky ostatné vozidlá sa považujú za ojazdené (vozidlá staršie ako 6 mesiacov od dátumu prvej evidencie alebo vozidlá, ktoré majú najazdených viac ako 6 000 km). Tieto vozidlá sú vo všeobecnosti predávané vrátane DPH (20 %), ak je dodávateľ profesionálnym predajcom (tovar nepodlieha DPH, ak je dodávateľom súkromná osoba). DPH nemusíte zaplatiť v krajine vášho bydliska.

Je predávajúci povinný zabezpečiť technickú kontrolu vozidla?

Nie. V prvá pravidelná technická kontrola sa musí uskutočniť do 4 rokov po prvej evidencii, potom každé 2 roky. (priemerné náklady: 50 EUR).

Je technická kontrola vozidla uskutočnená na Slovensku uznaná v mojej domovskej krajine?

Niektoré krajiny ju uznávajú. Informujte sa vopred u vášho vnútroštátneho orgánu, aby ste sa vyhli zbytočným nákladom.

Môžem si zavolať experta, aby skontroloval vozidlo v priestoroch predajcu?

Áno, ale musíte si nájsť vlastného experta. Zoznam expertov neexistuje. Minimálna cena kontroly je 20 EUR.

Na čo by som si mal dávať pozor pri podpisovaní kúpnej zmluvy?

Starostlivo si zmluvu prečítajte a podpíšte ju len ak jej rozumiete. Niektorí obchodníci sa snažia vylúčiť zákonné práva na záruku tvrdením, že ide o zmluvu uzatvorenú medzi podnikateľmi alebo že sa vozidlo predáva „bez záruky" (len v zmluvách medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi by sa takéto ustanovenie považovalo za neplatné). Uistite sa, že meno predávajúceho je rovnaké ako meno uvedené v registračnom dokumente a že predávajúci má splnomocnenie predať auto v mene registrovaného majiteľa. Ak nakupujete od obchodníka, uistite sa, že názov spoločnosti je uvedený v zmluve a že je v nej informácia o DPH.

Môžem odstúpiť od podpísanej zmluvy?

 • Ak sa zmluva podpíše v priestoroch predávajúceho, nemáte právo od nej odstúpiť (okrem prípadu, ak zmluva túto možnosť uvádza).
 • Ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku a auto ste zatiaľ od predávajúceho neprevzali, môžete od zmluvy odstúpiť pred tým, ako je vám dodané. Od zmluvy môžete takisto odstúpiť do 14 dní od dodania vozidla na vašu adresu. Ak prevezmete vozidlo v priestoroch predávajúceho, zmluva sa zvyčajne podpisuje tam a buď sa v nej nebude uvádzať lehota na odstúpenie od zmluvy, alebo sa táto vylúči.

Aké dokumenty by vám mal predávajúci poskytnúť?

 • Kúpnu zmluvu alebo faktúru
 • Časť 1 a časť 2 osvedčenia o evidencii
 • Európske osvedčenie o zhode. Ak toto osvedčenie nemá predávajúci k dispozícii, obráťte sa na výrobcu vo vašej domovskej krajine. Ak ho výrobca nemôže poskytnúť, požiadajte o osvedčenie organizáciu technickej služby na Slovensku alebo v krajine vášho bydliska

Overte si, či sú potrebné aj ďalšie dokumenty v krajine, v ktorej sa chystáte vozidlo zaevidovať.

Mám požiadať o dočasné poznávacie značky na účely prevozu vozidla domov?

Príslušný orgán: Okresný dopravný inšpektorát

Cena: 33 EUR za poznávaciu značku

Lehota vystavenia: na počkanie

Platnosť: čas potrebný na vývoz, nie viac ako 1 rok.

Je možné, že vo vašej domovskej krajine budete môcť požiadať o dočasnú prevoznú značku. Overte si túto skutočnosť u príslušného orgánu.

Bežná vnútroštátna poznávacia značka

Ak chcete auto previezť s bežnou vnútroštátnou poznávacou značkou, ste povinný ju vrátiť príslušnému evidenčnému orgánu (v krajine predchádzajúcej evidencie, alebo v krajine evidencie)?

Ak sa vozidlo evidované na Slovensku predá zahraničnému kupujúcemu, je potrebné vozidlo exportované zo Slovenska vyradiť z evidencie. Pri vyradení z evidencie je potrebné odovzdať poznávaciu značku okresnému dopravnému inšpektorátu.

Potrebujem dočasné poistenie?

Počas cesty domov musíte byť krytý poistením pre jazdu na verejných cestách. Požiadajte svoju poisťovňu alebo jej pobočku na Slovensku, či vám môžu poskytnúť krátkodobé poistenie. V každom prípade pri žiadosti o prevoznú značku musíte predložiť potvrdenie o (dočasnom) poistení.

Na koho sa mám obrátiť, ak chcem podať sťažnosť týkajúcu sa cezhraničného nákupu?

Kontaktujte vaše miestne Európske spotrebiteľské centrum: www.esc-sr.skEnglish

Aký orgán mimosúdneho riešenia sporov existuje na Slovensku?

Takýto orgán na Slovensku neexistuje.

Komu môžem oznámiť podvod?

Na najbližší útvar Policajného zboru alebo prokuratúre. Môžete sa vopred obrátiť na vaše veľvyslanectvo, kde vám vo vašom materinskom jazyku poskytnú presné informácie o postupe.

 

Informácie poskytla sieť ESCEnglish v marci 2016 – pozri naše právne upozornenie.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Kúpa a lízing vozidla
Verejné konzultácie
  Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
  Obráťte sa na orgány štátnej správy
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo