Available languages:

Podnikanie
Posledná kontrola: 01/04/2019

Platnosť poistenia motorových vozidiel pri cestovaní do zahraničia – Slovensko

Komplexné poistenie motorového vozidla

Na území Slovenskej republiky je majiteľ motorového vozidla povinný mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP). Súčasťou tohto poistenia je zelená karta, ktorou sa preukazujete v zahraničí (v štátoch, ktoré patria do tzv. Systému zelenej kartyen).

Havarijné poistenie vozidiel (krytie krádeže, vandalizmu, živelných katastrof, asistenčných služieb a podobne) je čisto komerčný druh poistenia, a preto je na zvážení a slobodnej voľbe majiteľa motorového vozidla či ho uzavrie alebo nie a akú poisťovňu si na tento účel vyberie.

Hraničné poistenie

Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorého PZP uzavreté v domácej krajine neplatí v Slovenskej republike (t. j. je poistené v štáte, ktoré nepatrí do tzv. Systému zelenej kartyen) je povinný uzavrieť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území SR. Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území SR a na území iného členského štátu EÚ.


Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území SR, najmenej však na dobu 15 dní. Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie sa považuje za splnenú aj vtedy, ak:

Viac informácií o poistení motorového vozidla na Slovensku.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: