Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 26/04/2017

Wybory samorządowe – Polska

Zagraniczni obywatele UE muszą zarejestrować się, aby móc głosować w wyborach lokalnych.

Do rejestru wyborców dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi wpisywani są na własny wniosek obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali w Polsce na obszarze danej gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienie do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców w gminie na własny wniosek obejmuje:

 • prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego
 • prawo wybierania do rady gminy
 • prawo wybierania wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • prawo udziału w referendum gminnym

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywatel Unii Europejskiej, który wcześniej nie został wpisany dorejestruwyborców, wnosi do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację, w której dodatkowo podaje się numer i datę karty pobytu wydanej przez wojewodę, a także informację o adresie i nazwie miejscowości oraz okręgu wyborczego, w państwie pochodzenia, gdzie obywatel Unii Europejskiej umieszczony jest w rejestrze wyborców.

Deklaracja powinna zawierać oświadczenie, że zainteresowany chce korzystać z praw wyborczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i że nie jest pozbawiony praw wyborczych w kraju swojego pochodzenia.Druki wniosku i deklaracji można otrzymać w dziale ewidencji ludności urzędu gminy. Wniesienie wniosku wolne jest od opłaty skarbowej

Głosowanie w wyborach lokalnych nie jest obowiązkowe dla wszystkich wpisanych na listę wyborców.

Warunki do kandydowania w wyborach lokalnych

Bierne prawo wyborcze do rad gmin ma każdy obywatel posiadający prawo wybierania (czyli mający czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.

Aby zostać wybranym na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta najpóźniej w dniu wyborów należy mieć ukończone 25 lat oraz posiadać czynne prawo wyborcze.

Zagraniczni obywatele UE mogą burmistrzami, członkami komitetu wykonawczego burmistrza (radnymi). Jednak obcokrajowcowi wybranemu do organu gminy nie wolno pełnić obowiązków w organach gminy (lub innego organu) jednocześnie za granicą i w Polsce. Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Wybory samorządowe
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy