Available languages:

Posledná kontrola: 15/11/2018

Európske voľby – Slovensko

Týka sa vás brexit?

Právo voliť

Občania Slovenskej republiky

Právo voliť v európskych voľbách máte, ak:

Občania iných krajín EÚ

Občania iných krajín EÚ sa musia zaregistrovať, aby mohli voliť v európskych voľbách. Obec dopíše voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu EÚ, do volebného zoznamu na požiadanie. Občan EÚ musí podať žiadosť obci, v ktorej má bydlisko, najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb. V opačnom prípade stráca právo na zápis do zoznamu voličov.

Hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu nie je povinné.

Nie je možné sa zaregistrovať online.

Nie je možné voliť poštou.

Právo voliť v Slovenskej republike máte, ak:

Ak ste občanom EÚ, najneskôr v deň volieb ste dosiahli vek 18 rokov a ešte vám nebolo udelené povolenie na pobytv Slovenskej republike, ale na území Slovenskej republiky sa zdržiavate dlhšie ako tri mesiace a chcete sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu, musíte požiadať o registráciu prvého povolenia.

Žiadosť o registráciu prvého povolenia musíte podať osobne na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa bydliska. K žiadosti musíte pripojiť svoj cestovný doklad. Príslušný policajný útvar vydá v deň podania žiadosti potvrdenie o registrácii prvého povolenia.

Do zoznamu voličov v obci vášho trvalého pobytu budete dopísaný na základe predloženia žiadosti a potvrdenia. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov musíte predložiť najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb.

Právo byť volený

Kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike môže osoba, ktorá je:

Občania EÚ by mali kontaktovať svoju obec alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a informovať ich o tom, že sa zúčastnia na voľbách do Európskeho parlamentu.

Občania EÚ, ktorí vo voľbách kandidujú, musia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky predložiť vyhlásenie, že nekandidujú v inom členskom štáte EÚ a nie sú pozbavení práva byť volení.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: