Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 01/08/2017

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Polska

Do rejestru wyborców dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi wpisywani są na własny wniosek obywatele UE stale zamieszkali w Polsce na obszarze danej gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienie do korzystania z praw wyborczych w Polsce przez obywateli UE wpisanych do rejestru wyborców w gminie na własny wniosek obejmuje

 • prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego
 • prawo wybierania do rady gminy
 • prawo wybierania wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • prawo udziału w referendum gminnym

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywatel UE, który wcześniej nie został wpisany dorejestruwyborców, wnosi do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację, w której dodatkowo podaje się numer i datę karty pobytu wydanej przez wojewodę, a także informację o adresie i nazwie miejscowości oraz okręgu wyborczego, w państwie pochodzenia, gdzie obywatel UE umieszczony jest w rejestrze wyborców.

Deklaracja powinna zawierać oświadczenie, że zainteresowany chce korzystać z praw wyborczych na terytorium Polski i że nie jest pozbawiony praw wyborczych w kraju swojego pochodzenia.

Druki wniosku i deklaracji można otrzymać w dziale ewidencji ludności urzędu gminy. Wniesienie wniosku wolne jest od opłaty skarbowej.

Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel UE, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma prawa wybierania osoba pozbawiona praw publicznych, pozbawiona praw wyborczych, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydować może osoba mająca prawo wybierania w tych wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Polsce lub na terytorium innego państwa UE.

Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba: skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; obywatel pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem.

Aby poinformować władze o miejscu, w którym zagraniczni obywatele UE będą głosować , powinni oni skontaktować się z urzędem gminy lub urzędem miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy