Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 26/04/2017

Volby do Evropského parlamentu – Česká republika

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 • je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky
 • není omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis požádá
 • o zápis požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí ze seznamu nebo nenastal důvod pro jeho vyškrtnutí
 • je veden v dodatku seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a požádá o přenesení svých údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Poslancem Evropského parlamentu může být zvolen občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let
 • není v členském státě EU, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen a
 • je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu

Kandidát musí ke kandidátní listině připojit vlastnoručně podepsané prohlášení, že

 • souhlasí se svou kandidaturou
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě EU

V prohlášení občan jiného členského státu dále uvede

 • místo pobytu
 • datum a místo narození
 • adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu

a připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen

Volby do Evropského parlamentu nejsou povinné.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Volby do Evropského parlamentu
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství