Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 26/04/2017

Избори за Европейски парламент – България

При избори за членове на Европейския парламент от Република България в избирателните списъци се вписват гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз въз основа на подадените от тях декларации по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Право да избират

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

Право да бъдат избирани

Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Кандидатът - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец, в която декларира:

 • гражданство, дата и място на раждане;
 • адрес на пребиваване в Република България;
 • че не е поставен под запрещение;
 • че не се кандидатира в същите избори за Европейски парламент в друга държава - членка на Европейския съюз;
 • населено място или район в държавата членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък за последен път е било вписано името му;
 • адрес в държавата членка, на която е гражданин, на който за последен път е регистриран;
 • данните от личната карта или паспорта и личен номер;
 •  че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин, с акт, подлежал на съдебен контрол;
Вижте основната информация по темата
Избори за Европейски парламент
Обществени консултации
  Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
  Свържете се с националните администрации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети