Available languages:

Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 13/09/2017

Rejestracja członków rodziny pochodzących spoza UE w innym kraju UE – Polska

Członkowie najbliższej rodziny (małżonek, dziecko, rodzic) niebędący obywatelami UE muszą złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Muszą to zrobić nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od przyjazdu. Wniosek musi być złożony osobiście (nie dotyczy małoletniego).

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na pobyt dla członków rodziny spoza UE są następujące:

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 5 lat. W przypadku, gdy zamierzony pobyt obywatela UE jest krótszy, karta pobytu wydawana jest, zgodnie z planowanym okresem pobytu obywatela UE.

Karta pobytu podlega wymianie w razie zmiany danych, zniszczenia lub takiej zmiany wyglądu, że rozpoznanie jej posiadacza nie jest możliwe.

Pozostali członkowie rodziny legalizują swój pobyt na podstawie krajowych przepisów imigracyjnych. Obywatele państw trzecich, będący dalszymi członkami rodziny obywateli UE (dziadkowie, wnuki, wujowie, siostrzenice, bratankowie, kuzyni itp.), powinni uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Osobom, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy wydawana jest karta pobytu. Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane, jeśli okoliczność pobytu z obywatelem UE uzasadnia zamieszkiwanie członka rodziny w Polsce przez co najmniej 3 miesiące.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu z wnioskiem. Wniosek musi być złożony w trakcie legalnego pobytu, osobiście przez cudzoziemca. Składając wniosek cudzoziemiec winien okazać ważny dokument podróży, dołączyć 4 aktualne fotografie spełniające odpowiednie kryteria oraz dokumenty potwierdzające:

Karta pobytu wydawana dla członków dalszej rodziny oraz zarejestrowanych i niezarejestrowanych partnerów obywateli UE wydawana jest na okres zgodny z okresem planowanego pobytu obywatela UE, nie dłuższy niż 3 lata.

 

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: