Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 26/04/2017

Prijava članova obitelji koji su državljani trećih zemalja u drugoj državi članici EU-a – Hrvatska

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, prijaviti privremeni boravak. Ukoliko to ne učini, propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 3000 kuna. Potrebna dokumentacija je jednaka kao i u slučaju člana obitelji koji ima državljanstvo države članice EGP-a, uz dodatak preslike važeće putne isprave. Stranac koji je zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnio u Republici Hrvatskoj (ukoliko ne treba vizu za ulazak, odnosno radi se o studentu ili navedenoj kategoriji stranaca) prije isteka kratkotrajnog boravka, može ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.  
  Dokumentacija uz zahtjev za privremeni boravak Dokumentacija kojom se dokazuje svrha privremenog boravka propisana je odredbama članka 7.-17. Pravilnika

Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Uz ispunjeni zahtjev za izdavanje privremenog boravka stranci i članovi njihovih obitelji dužni su priložiti:
 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku važeće putne isprave
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka
 • konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 78a Zakona o upravnim pristojbama, ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske ili
 • 20 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj.

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima. Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.
  Uvjeti za odobrenje privremenog boravka Strancu će se odobriti privremeni boravak ako: dokaže svrhu privremenog boravka, ima valjanu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, te nema zabranu ulaska i boravka i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. 

Odobrenje za privremeni boravak izdaje s rokom važenja do jedne godine. Putovnice stranaca koji traže odobrenje privremenog boravka moraju važiti najmanje tri mjeseca dulje od roka odobrenja privremenog boravka.

 

Public consultations
  Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?
  Upitajte nacionalne uprave
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje