Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ισπανία

 • Ταξίδια

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Agencia Española de Adminstración Tributaria
  Spanish Tax Agency
  Tel.:+34 901 200 345
  Website

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion
  Plaza de la Provincia, 1
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: + 34 91 379 97 00
  Website

  Consulates
  Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios

  C/ Juan de Mena, 4
  ES- 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 379 17 00

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
  Dirección de Seguirdad de Aviación civil y Protección al usuario
  Avda. General Perón 40,
  Portal B, (Recepción planta 1ª)

  ES - 28071 MADRID
  Tel.: + 34 91 396 82 10
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Servicio Público de Empleo Estatal
  Calle Condesa de Venadito
  ES - 28071 - Madrid
  Tel.: +34 91 272 27 93
  Website

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Instituto Nacional de Seguridad Social
  Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  C/ Padre Damián, 4-6
  ES - 28036 MADRID

  Tel: +34 915 68 83 00
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Dirección General de Empleo
  Subdirección General de Ordenación Normativa

  Pío Baroja, 6
  ES - 28071 Madrid
  Tel.: +34 913 63 18 25
  Fax: +34 913 63 20 38
  E-mail
  Website

 • Οχήματα

  Εγγραφή

  Ministerio del Interior
  Dirección General de Tráfico
  C/ Josefa Valcárcel, 28
  ES
  - 28071 Madrid
  Tel.: +34 902 887 060
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Consorcio de Compensación de Seguros
  Paseo Castellana 32
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: + 34 91 339 55 55
  E-mail: ccs@consorseguros.es
  Website


  Compensation body

  Oficina Española de Aseguradores de Automóviles
  Calle Sagasta 18
  ES - 28004 Madrid

  Tel.: + 34 91 446 03 00
  E-mail: cartaverde@ofesauto.es
  Website

  Άδεια οδήγησης

  Ministerio del Interior
  Dirección General de Tráfico
  C/ Josefa Valcárcel, 28
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 902 88 70 60
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
  Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
  Alcalá 37
  ES - 28071 MADRID

  E-mail: dgdiscapacidad@msssi.es

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministerio del Interior
  Amador de los Ríos, 7
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 902 887 060
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Ministerio de Educación Cultura y Deporte
  C/Alcalá, 34
  ES - 28071, Madrid

  Tel: +34 91 327 76 81

  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)
  Paseo del Prado, 28 - 1ª planta
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 550 67 18
  Fax: +34 91 550 67 50
  E-mail: sepie@sepie.es
  Website


  Ministerio de Educación Cultura y Deporte
  C/Acalá, 34
  ES - 28071 Madrid
  Tel.: +34 91 327 76 81
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Centro NARIC
  Ministerio de Educación Cultura y Deporte
  Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
  Paseo del Prado, 28
  ES - 28014 Madrid, España

  Tel.: +34 91 327 76 81
  Website

  Εθελοντισμός

  Instituto de la Juventud
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  C/ José Ortega y Gasset, 71
  ES - 28071 Madrid

  Tel: +34 91 782 76 00
  E-mail: informacioninjuve@injuve.es
  Website

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Ministry of Health, Social Services and Equality

  Paseo del Prado 18-20
  ES
  - 28014 Madrid
  Tel.: + 34 91 596 10 00
  E-mail: oiac@msssi.es
  Websiteespañol

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ministerio de empleo y seguridad social
  Ministry of Employment and Social Security

  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
  Ministry of Health, Social Services and Equality

  Paseo del Prado, 18-20
  ES - 28014 Madrid

  E-mail: oiac@msssi.es
  Website

 • Οικογένεια

  Family benefits

  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
  Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega.
  E-28071 Madrid
  Tel.+34 91 596 44 80
  Website español

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministerio de Justicia
  Calle de San Bernardo, 45
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 837 22 95
  Website

   

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministerio de Justicia
  Calle San Bernardo, 45
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 837 22 95
  Website

  Υιοθεσία

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Paseo del Prado, 18-20
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 596 44 80
  Website

 • Καταναλωτές

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV
  Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV

  Investors Division Miguel Ángel 11
  ES - 8010 Madrid
  Tel.: +34 902 149 200
  E-mail
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Junta Arbitral Nacional de Consumo
  National Consumer Arbitration Board

  Príncipe de Vergara 54
  ES - 28006 Madrid

  Tel.: +34 91 431 1836 288 or +34 91 431 8225
  E-mail: junta-nacional[at]consumo-inc.es
  Website español

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centro Europeo del Consumidor
  Principe de Vergara 54
  ES - 28071 Madrid

  Tel. : +34 91 822 45 55
  Websiteespañol

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
  Principe de Vergara 54
  ES - 28006 Madrid

  Tel.: +34 91 822 45 55
  Website