Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Σλοβακία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  Ministry of foreign affairs of the Slovak Republic

  Hlboká cesta 2
  SK - 833 36 Bratislava 37

  Tel.: + 421 2 5978 1111
  E-mail: info[at]mzv.sk
  Website slovenčina

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Colná správa Slovenskej republiky
  Customs Administration of the Slovak Republic

  E-mail: infocrsr[at]colnasprava.sk
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Contacts not yet provided by national authorities

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  Central Office for Labour, Social Affairs and Family - Subsidies for self-employed persons
  Špitálska ulica č. 8
  SK - 812 67 Bratislava
  Tel.: +421 2 2046 3053
  E-mail
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  National Labour Inspectorate
  Masarykova 10
  040 01 Kosice

  Mr. Rastislav Haluška
  Mr Miroslava Skičková,
  E-mail: rastislav.haluska@ip.gov.sk
            miroslava.skickova@ip.gov.sk
  Tel.: +421 / 55 79 79 937
          +421 / 55 79 79 945
  Fax: +421 / 55 79 79 935
         +421 / 55 79 79 904
  Website slovenčina

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  This information has not yet been confirmed by our national contact person

  Ministerstvo vnútra SR
  Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej policie
  Ministry of Interior of the Slovak Republic
  Pribinova 2 or Račianska, 45
  SK - 812 72 Bratislava

  Tel.: +421 09610 11111
  E-mail
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov
  Trnavská cesta 82
  SK - 826 58 Bratislava 29
  Tel.: +421 2444 41 63 013; + 421 244 455 45 234
  E-mail: ic[at]skp.sk
  Website

  Compensation body

  Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov
  Trnavská cesta 82
  SK - 826 58 Bratislava 29
  Tel.: +421 2444 41 63 013; + 421 244 455 45 234
  E-mail: ic[at]skp.sk
  Website

  Εγγραφή

  N.A - not available

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Ministry of  Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
  Špitalska 4, 6, 8
  SK - 816 43 Bratislava

   

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky
  Ministry of Interior

  Pribinova 2
  SK - 812 72 Bratislava

  Tel: +421 (0) 2 5094 1111
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky
  Ministry of Education of the Slovak Republic
  Stromová 1
  SK - 813 30 Bratislava
  Tel.: +421 2 59374111
  Email slovenčina
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
  Centre for the Recognition of Diplomas, Ministry of Education of the Slovak Republic
  Stromová 1
  SK - 813 30 Bratislava 1, SR
  Tel.: +421 2 59 238 121
  Fax: +421 2 59 238 124
  E-mail: naric[at]minedu.sk
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
  SAAIC

  National Agency of the Lifelong Learning Programme
  Staré grunty 52
  SK - 842 44 Bratislava
  Tel.: +421 2 654 289 11
  Fax: +421 2 654 244 83
  E-mail: llp[at]saaic.sk
  Website

  Εθελοντισμός

  IUVENTA - Národná Agentúra Mládež v akciiBúdková 2
  Búdková cesta 2
  SK - 811 04 Bratislava
  Tel: +421 2 59 296 3011
  Fax: +421 2-544 11 421
  E-mail: nkmladez[at]iuventa.sk
  Website

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Ministerstvo zdravotníctva
  Ministry of Health

  Limbová 2
  P.O. Box 52
  SK - 837 52 Bratislava 37

  Tel.: +421 2 593 73 111
  E-mail: office@health.gov.sk
  WebsiteSlovenčina

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  Labour, Social Affairs and Family Services Bureau

  Špitálska 8
  SK - 812 67 Bratislava

  Tel.: +421 22 04 55 914
  E-mail: kancelariagr@upsvar.sk
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Healthcare Surveillance Authority

  Žellova 2
  SK - 829 24 Bratislava

  Tel.: +421-2-208 56 226
  E-mail: web@udzs-sk.sk
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministerstvo vnútra
  Ministry of Interior
  Pribinova 2
  SK - 812 72 Bratislava
  Tel.: + 421 2 50 94 11 11
  E-mail
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministerstvo spravodlivosti
  Ministry of Justice
  Župné námestie 13
  SK - 813 11 Bratislava
  Tel.: + 421 2 59 35 31 11
  E-mail: tlacove[at]justice.sk
  Website

  Υιοθεσία

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  Minsitry of Labour, Social Affairs and Family
  Špitálska 4-6
  SK - 816 43 Bratislava

  Tel.: + 421 2 204 600 00
  E-mail: podobna[at]employment.gov.sk
  Website

  Family benefits

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
  Špitálska 4
  SK - 816 43 Bratislava 1
  Tel.: + 421 2 5975 2211
  E-mail: minprace[at]employment.gov.sk
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Európske Spotrebitel'ské Centrum
  European Consumer Centre Slovakia

  Mierová 19
  SK - 827 15 Bratislava
  Tel.: +421 2 4854 2016
  E-mail: ecc[at]economy.gov.sk
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  Ministry of Economy of the Slovak Republic

  Mierová 19
  SK - 827 15 Bratislava 212

  Tel.: +421 2 48541111
  E-mail: info[at]economy.gov.sk
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  No notified bodies

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  No notified bodies