Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Πορτογαλία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministério dos Negócios Estrangeiros
  Ministry of Foreign affairs                                                                                                                             

  Palácio das Necessidades
  Largo do Rilvas
  PT - 1399-030 Lisboa Codex

  Tel.: + 351 213 946 000
  E-mail: dirdg[at]dgac.pt                                                                                                                               
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
  Customs and Special Taxes on Consumer General Directorate

  Rua da Alfândega, n.º 5, R/C
  PT - 1149-006 Lisboa

  Tel.: +351 218 813 700
  E-mail: dgaiec[at]dgaiec.min-financas.pt
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Centro Nacional Pensões
  National Pensions Centre
  Campo Grande, 6 - 8 º
  PT - 1749-001 Lisboa
  Tel.: +351 30 051 13 00
  Fax: +351 30 051 08 51
  E-mail: cnp-pensoes[at]seg-social.pt
  Website

  Caixa Geral de Aposentações
  Civil Service Pension Fund
  Av. 5 de Outubro, 175
  PT - 1054-001 Lisboa
  Tel.: +351 21 780 78 07 (Dias úteis das 08:30 às 16:30)
  Fax: +351 21 845 68 85 
  E-mail: cga[at]cgd.pt
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional
  Institute for Employment and Vocational Training
  Rua de Xabregas, 52
  PT - 1949-003 Lisboa
  Tel.: 808 200 670 (disponível para chamadas nacionais, nos dias úteis das 08:00 às 20:00)
  Tel.: +351 21 861 41 00
  Fax: +351 21 861 46 12
  E-mail
  Website

  Bolsa de Emprego Público
  Public Employment Exchange
  Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público
  Av. 24 de Julho, 80 - 80J
  PT - 1249-084 Lisboa
  Tel.: +351 21 391 53 00
  Fax: +351 21 390 01 48
  E-Mail: bep.helpdesk[at]dgaep.gov.pt
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
  Avenida Casal Ribeiro, n.º 18-A
  PT - 1000-092 Lisboa

  Tel.: +351 21 330 8700
  Fax: +351 21 330 8706
  E-mail: dsaai.mail@act.gov.pt
  Website

  Instituto da Segurança Social, I.P (local centre from the region where your company is located)

  Tel.: + 351 300 502
  Websiteportuguês português

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.
  Institute of Mobility and Land transport
  Av. das Forças Armadas, 40
  PT - 1649-022 Lisboa

  Tel.: +351 217 949 000
  E-mail Website

  Εγγραφή

  Instituto dos Registos e Notariado, IP
  Institute of Registries and Notaries

  Av. D. João II, nº 1.8.01D
  Edifício H
  Campus da Justiça
  Apartado 8295
  PT - 1803-001 Lisbon

  Tel.: +351 21 195 05 00
  E-mail
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Instituto de Seguros de Portugal
  Insurance and Pension Funds Supervisory Authority

  Departamento de Alendimento e Communicaçáo
  Av de Republica.76
  PT - 1600-205 Lisboa

  Tel.: + 351 21 790 31 00
  E-mail: isp[at]isp.pt
  Website

   

  Compensation body

  Fundo de Garantia Automóvel
  Automobile Guarantee Fund

  Av. de República 59-4
  PT - 1050-189 Lisboa

  +351 21 790 31 00
  E-mail: fga[at]isp.pt
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Instituto da Mobilidade dos Transportes I.P.
  Av, das Forças Armadas, 40
  PT - 1649-022 Lisboa

  Tel.: +351 217 949 000
  Fax: +351 217 973 777
  E-mail: imt@imt-ip.pt

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministério da Administração Interna
  Praça do Comércio
  PT - Morada 1149-015

  Tel: +351 213 233 000
  E-mail: dirp[at]sg.mai.gov.pt
  Website

  Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - Centro de Contacto SEF
  Immigration and Borders Service - SEF Contact Center

  Tel.: +351 808 202 653 (rede fixa); +351 808 962 690 (rede movel), dias úteis, das 09h00 às 17h30
  E-mail: sef[at]sef.pt
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  NARIC Portugal
  NARIC Portugal
  Av. Duque d'Ávila, 137
  PT - 1069-016 Lisboa
  Tel.: +351 213 126 000
  Fax: +351 213 126 020
  E-mail: info.naric[at]dges.mctes.pt
  Website

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Direcção Geral do Ensino Superior
  Directorate-General for Higher Education
  Av. Duque D'Avila 137
  PT - 1069-016 Lisboa
  Tel.: +351 21 312 60 00
  Fax: +351 21 312 60 01
  E-mail: dges[at]dges.mctes.pt
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agencia Nacional do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida
  National Agency for the Life-long Learning Programme
  Praça de Alvalade, 12
  PT - 1749-070 Lisboa
  Tel.: +351 21 010 19 00
  Fax: +351 21 010 19 10
  E-mail: agencianacional[at]proalv.pt                                                                                                              Website

  Εθελοντισμός

  Agência Nacional para a Gestão do Programa Juventude em Acção
  National Agency for the Management of Youth in Action Programme

  Rua de SANTA Margarida 6
  PT - 4710-306 Braga
  Tel: +351 253 204 260
  Fax: +351 253 204 269
  E-mail: gera[at]juventude.pt
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Instituto da Segurança Social
  Social Security Institute
  Rua Rosa Araújo, 43
  PT - 1250-194 Lisboa

  Tel.: 300 502 502 (within Portugal)
  E-mail: iss@seg-social.pt
  Websiteportuguês

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Administração Central do Sistema de Saúde
  Health System Central Administration

  Parque de Saúde de Lisboa
  Edifício 16
  Avenida do Brasil n.º 53
  PT - 1700-063 Lisboa

  Tel.: +351 21 792 58 00
  E-mail: diretiva.pcn@acss.min-saude.pt
  Websiteportuguês
   

  Υγειονομική αρχή

  Ministério da Saúde
  Ministry of Health
  Av. João Crisóstomo, 9
  PT - 1049-062 Lisboa

  Tel.: +351 217 984 200
  Fax: +351 217 984 220
  E-mail: servicedesk@spms.min-saude.pt
  Websiteportuguês

 • Οικογένεια

  Family benefits

  Instituto da Segurança Social
  Social Security Institute
  Rua Rosa Araújo, 43
  PT - 1250-194 Lisboa
  Tel.: +351 300 502 502 (abroad) - Working days from 09:00 to 17:00.
  E-mail
  Website

  Υιοθεσία

  Instituto da Segurança Social
  Social Security Institute

  Rua Rosa Araújo 43
  PT - 1250-194 Lisboa

  Tel.: +351 300502 502 (abroad) - Working days from 09:00 to 17:00.
  Websiteportuguês

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministério da Justiça - Instituto dos Registos e do Notariado
  Ministry of Justice - Registries and Notaries Institute
  Av. D. João II 1.8.01D,
  Edifício H - Campus de Justiça
  PT - 1803-001 Lisboa

  Tel.: 211 950 500 (in Portugal) or +351 211 950 500 (abroad) - Working days from 09:00 to 17:00
  E-mail: dgrn[at]dgrn.mj.pt
  Website

  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministério da Justiça
  Ministry of Justice
  Praça do Comércio
  PT - 1149-019 Lisboa

  Tel.: + 351 213 222 300 Fax: +351 213 506 015
  E-mail: correio[at]sg.mj.pt

  Διαζύγιο και διάσταση

  Ministério da Justiça - Instituto dos Registos e do Notariado
  Ministry of Justice - Registries and Notaries Institute
  Av. D. João II 1.8.01D,
  Edifício H - Campus da Justiça
  PT - 1803-001 Lisboa

  Tel.: +351 211 950 500
  E-mail: ddgrn[at]dgrn.mj.pt
  Website

 • Καταναλωτές

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Serviço de Mediação de Conflitos
  Portuguese Securities Market Commission - Conflict Mediation Service

  Av. da Liberdade 252
  PT - 1056-801 Lisboa

  Tel.: 800 205 339 (in Portugal) or +351 213 177 000 or +351 222 084 402 (abroad) -
  Working days from 09:30 to 12:30 and the 14:30 to 17:00.
  Fax: +351 213 537 077
  E-mail: cmvm[at]cmvm.pt
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Ministério da Economia, da Inovação e do Desensolvimento - Direcção-Geral do Consumidor
  Ministry of Economy, Innovation and Development - Directorate General for Consumers

  Praça Duque de Saldanha, 31 - 3º
  PT - 1069-013 Lisboa

  Tel.: 707 788 787 (in Portugal) or +351 213 564 600 (abroad) -
  Working days rom 09:30 to 17:30
  Fax: +351 213 564 719
  E-mail: dgc[at]dg.consumidor.pt
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Instituto Português de Venda Directa
  Portuguese Direct Selling Institute

  Rua Mário Moreira Lote 21,
  Loja E - Colinas do Cruzeiro
  PT - 2675-660 Odivelas

  Tel.: +351 219 347 759
  E-mail
  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centro Europeu do Consumidor
  European Consumer Centre of Portugal

  Praça Duque de Saldanha, 31-1°
  PT - 1069-013 Lisboa

  Tel.: +351 21 356 47 50 (10:00 to 16:00)
  Fax: +351 213 564 719
  E-mail: euroconsumo[at]dg.consumidor.pt
  Website