Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Πολωνία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
  Departament Konsularny
  Department of Consular Affairs
  Al. J. Ch. Szucha 23
  PL - 00-580 Warszawa

  Tel.: +48 22 523 9444
  Fax: +48 22 523 8872
  E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl

  Website
   

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Centrum Informacji Służby Celnej
  Customs Service Information Centre

  Izba Celna w Katowicach
  Wydział Centrum Informacji Służby Celnej
  ul. Bielska 47a

  PL -43-400 Cieszyn (mailing address)

  infolinia: 801 470 477
  Tel: +48 33 857 6251 (dla osób dzwoniących z zagranicy lub z telefonów komórkowych)
  Fax: +48 33 857 6383

  E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  PL 01-748 Warszawa
  Tel. +48 22 667 10 00
  Fax. +48 22 667 14 18, +48 22 667 14 19
  E-mail: cot@zus.pl
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Ministry of Labour and Social Policy
  Departament Rynku Pracy
  Departament of Labour Market
  ul. ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00‐513 Warszawa

  Tel: +48 22 529 0740
  Fax: +48 22 529 0741
  Website


  Serwis informacyjny urzędów pracy
  Labour Offices Information Service
  Website


  Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
  National Employment Agencies Register
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Państwowa Inspekcja Pracy
  Główny Inspektorat Pracy
  National Labour Inspectorate
  ul. Barska 28/30
  PL - 02-315 Warszawa

  Tel: +48 22 391 82 15
  Fax: +48 22 391 82 14
  E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
  Website

 • Οχήματα

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Polish Motor Insurers' Bureau

  ul. Swietokrzyska 14
  PL - 00-950 Warszawa

  Tel.: +48 22 551 51 01
  Fax:+48 (22) 551 51 99
  E-mail: pbuk@pbuk.pl

  Website


  Compensation body

  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  Insurance Guarantee Fund

  ul. Płocka 9/11
  01-231 Warszawa

  Tel.: +48 22 53 96 100
  E-mail: ufg[at]ufg.pl

  Website

  Εγγραφή

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Ministry of Infrastructure and Development

  Departament Transportu Drogowego
  Department of Road Transport
  ul. Wspólna 2/4
  PL - 00-926 Warsaw

  Tel: +48 22 630 12 40
  Fax: +48 22 630 12 02
  E-mail: sekretariatDTD@mir.gov.pl

  Website

  Άδεια οδήγησης

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Ministry of Infrastructure and Development

  Departament Transportu Drogowego
  Department of Road Transport
  ul. Wspólna 2/4
  PL - 00-926 Warsaw
  Tel: +48 22 630 12 40
  Fax: +48 22 630 12 02
  E-mail: sekretariatDTD@mir.gov.pl

  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People
  Ministry of Family, Labour and Social Policy
  1/3/5 Nowogrodzka str.
  PL - 00-513 Warsaw

  Tel.: +48 22 529 06 00
  Fax: +48 22 529 06 02
  E-mail: Sekretariat.BON@mpips.gov.pl

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Ministry of the Interior

  Departament Spraw Obywatelskich
  Department of Civil Affairs
  ul. Pawińskiego 17/21
  PL - 02-106 Warszawa

  Tel: +48 22 602-84-50
  Fax: +48 22 602-80-35
  E-mail: sekretariat.dso@msw.gov.pl

  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Ministry of Science and Higher Education
  Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  Department of Higher Education and Supervision
  ul. Wspólna 1/3
  PL - 00-529 Warszawa
  Tel: +48 22 52 92 384
  E-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl

  Website

  Εθελοντισμός

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Polska Narodowa Agencja Programu "Mlodziez w dzialaniu"

  Ul. Mokotowska 43
  PL - 00 551 Warsaw

  Tel: +48 22 463 10 00
  Fax: +48 22 622 37 08
  E-mail: yia@erasmusplus.org.pl

  Website

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministry of National Educational

  J. Ch. Szucha 25PL - 00-918 Warszawa

  Tel: +48 22 34 74 00
  E-mail: informacja[at]men.gov.pl
  Website


  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Ministry of Science and Higher Education

  ul. Wspólna 1/3
  PL - 00-529 Warszawa

  Tel: +48 22 52 92 718
  E-mail: sekretariat.bm[at]nauka.gov.pl
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Ministry of Labour and Social Policy

  Departament Pożytki Publicznego
  Department of Public Gainul.
  Nowogrodzka 1/3/5
  PL - 00-513 Warszawa

  Tel: +48 22 693 47 59
  Fax: +48 22 693 46 60
  E-mail: pozytek[at]mpips.gov.pl

  Website

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Ministerstwo Zdrowia
  Ministry of Health

  ul. Miodowa 15
  PL - 00-952 Warszawa

  Tel.: +48 22 634 96 00
  E-mail: kancelaria@mz.gov.pl
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Narodowy Fundusz Zdrowia
  National Heath Fund

  ul. Grójecka 186
  PL - 02-390 Warszawa

  Tel: +48 22 572 60 00
  Fax.: +48 22 572 63 30
  E-mail: infolinia@nfz.gov.pl
  Websitepolski


  Rzecznik Praw Pacjenta
  The Commissioner for Patients' Rights

  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa

  Tel: +48 22 532 82 50
  Fax: +48 22 532 82 30
  E-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
  Website


  Narodowy Fundusz Zdrowia
  Polish National Health Fund

  Departament Współpracy Międzynarodowej
  Department of International Cooperation
  ul. Grójecka 186
  PL - 02-390 Warszawa

  Tel: +48 22 572 62 68
  Fax +48 22 572 63 19
  E-mail: ca17@nfz.gov.pl
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Narodowy Fundusz Zdrowia
  Polish National Health Fund
  Departament Współpracy Międzynarodowej
  Department of International Cooperation
  ul. Grójecka 186
  PL - 02-390 Warszawa

  Tel: +48 22 572 62 68
  Fax: +48 22 572 63 19
  E-mail: ca17@nfz.gov.pl
  Website

 • Οικογένεια

  Family benefits

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
  Ministry of Labour and Social Policy Department of Family Policy
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  PL - 00-513 Warszawa

  Tel.: +48 22 529 06 60
  Fax.: +48 22 529 06 61
  E-mail: sekretariat.dsr@mpips.gov.pl

  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Ministry of Justice

  Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
  Department of Decision Implementation and Probation
  Al. Ujazdowskie 11
  PL - 00-950 Warszawa

  Tel: +48 22 23-90-825
  Fax: +48 22 23-90-777
  E-mail: dwoip@ms.gov.pl

  Website

  Υιοθεσία

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
  Ministry of Labour and Social Policy Department of Family Policy
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  PL - 00-513 Warszawa

  Tel.: +48 22 529 06 60
  Fax.: +48 22 529 06 61
  E-mail: sekretariat.dsr@mpips.gov.pl

  Website

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Ministry of the Interior

  Departament Spraw Obywatelskich
  Department of Civil Affairs
  ul. Pawińskiego 17/21
  PL - 02-106 Warszawa

  Tel: +48 22 602-84-50
  Fax: + 48 22 60-28-035

  E-mail: sekretariat.dso@msw.gov.pl

  Website

 • Καταναλωτές

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Bankowy Arbitraz Konsumencki
  Banking Ombudsman

  Ul.Kruczkowskiego 8
  PL - 00-380 Warszawa

  Tel: +48 22 448 68 400
  E-mail: arbiter[at]zbp.pl
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)
  Office for Competition and Consumer Protection (OCCP)

  Pl. Powstańców Warszawy 1
  PL- 00-950, Warszawa

  Tel.: +48 22 55 60 800
  E-mail: uokik[at]uokik.gov.pl Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Insurance Ombudsman
  Al.Jerozolimskie 44
  PL - 00-024 Warszawa

  Tel.: +48 22 33 37 326
      or +48 22 33 37 327
      or +48 22 33 37 328
  E-mail : rzecznik[at]rzu.gov.pl Website

  More information and links to relevant institutions could be found on following site of:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Office of Competition and Consumer Protection

  Website

  or

  Centrum Informacji Konsumenckiej
  Consumer Information Center

  Website

  Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

  Pojedyńczy Punkt Kontaktowy
  Point of single contact - Ministry of Economy
  Postal address: N.A - not available
  Tel: 801 055 088 (hotline)
        +48 22 100 20 79 (calls from abroad or mobile phones)
  E-mail: N.A - not available

  Website


  Portal Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT"
  E-commerce Contact Point for Service Providers and Recipients "e-POINT "

  (by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
  by Polish Agency for Enterprise Development)
  ul. Pańska 81/83
  PL - 00-834 Warszawa

  Tel: +48 22 432 89 91
         +48 22 432 89 92
         +48 22 432 89 93
  or 0 801 33 22 02 (for landline)

  E-mail: e-punkt@parp.gov.pl

  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Europejskie Centrum Konsumenckie
  European Consumer Centre Poland

  Plac Powstańców Warszawy 1
  PL - 00 950 Warsaw
  Tel.: +48 22 55 60 118
  Fax: +48 22 55 60 359
  E-mail: info[at]konsument.gov.pl Website