Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Νορβηγία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Utanriksdepartementet
  Ministry of foreign affairs
  7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse, Oslo
  PO Box 8114 Dep.
  NO - 0032 Oslo

  Tel.: + 47 22 24 36 00
  E-mail: post@mfa.no
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Toll- og avgiftsdirektoratet
  Directorate of Customs and Excise

  Schweigaards gate 15, 0191 Oslo
  PO Box 8122 Dep.
  NO - 0032 Oslo

  Tel.:+47 22 86 03 12
  Email: post@toll.no
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Flyklagenemda
  Postboks 2924 Solli
  NO - 0230 OSLO
  Tel: +47 225.46.000
  Fax: +47 225.46.001
  Email: post[at]reiselivsforum.no
  Internet norsk

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  NAV Internasjonalt - kontorinformasjon
  Postadresse: Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo
  Besøksadresse: Langkaia 1
  NO - 0150 Oslo
  Tel.: +47 21 07 37 00
  E-mail: nav.internasjonalt[at]nav.no
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  NAV Internasjonalt - kontorinformasjon
  Postadresse: Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo
  Besøksadresse: Langkaia 1 0150 Oslo
  Tel.: 21 07 37 00
  E-mail: nav.internasjonalt[at]nav.no
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Arbeidstilsynet / Labour Inspection Authority
  Postboks 4720 Torgard, NO-7468, Trondheim
  Tel.: +47 73 19 97 00
  E-mail: post@arbeidstilsynet.no
  Website norsk

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet
  Norwegian Public Road Administration - Directorate of Public Roads
  Brynsengfaret 6A
  Postboks 8142 Dep.
  NO - 0033 Oslo
  Tel.: +47 22 07 30 00
  E-mail: firmapost@vegvesen.no
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Trafikkforsikringsforeningen
  Motor Guarantee Fund
  Hansteens gate 2
  Postboks
  2551 Solli
  NO - 0202
  Tel.: + 47 22 04 86 00
  E-mail: tff[at]fnh.no
  Website

  Compensation body

  Trafikkforsikringsforeningen
  Motor Guarantee Fund
  Hansteens gate 2
  Postboks
  2551 Solli
  NO - 0202
  Tel.: + 47 22 04 86 00
  E-mail: tff[at]fnh.no
  Website

  Εγγραφή

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet
  Norwegian Public Road Administration - Directorate of Public Roads
  Brynsengfaret 6A
  Postboks 8142 Dep.
  NO - 0033 Oslo
  Tel.: +47 22 07 30 00
  E-mail: firmapost@vegvesen.no
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Justis- og beredskapsdepartementet
  Ministry of Justice and Public Security
  Gullhaug Torg 4A, Nydalen, Oslo
  Postboks 8005 Dep
  NO - 0030 Oslo
  Tel: +47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak@jd.dep.no
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Kunnskapsdepartementet
  Ministry of Education and Research
  Visiting address: Kirkegata 18, Oslo
  Mailaddress: P.O. Box 8119 Dep, NO-0032 Oslo
  Tel.: + 47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak@kd.dep.no
  Website

  Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplaering og IKT
  Norwegian Directorate for Education and Training
  Visiting address: Schweigaards gate 15 B, 0191 Oslo
  Mail address:
  Postboks 9359 Grønland
  NO-0135 Oslo
  Tel.: + 47 23 30 12 00
  E-mail: post@udir.no
  Website

  Lånekassen
  Norwegian State Educational Loan Fund

  Mailaddress: Postboks 4551, NO-8608 Mo i Rana
  Tel.: +47 22 72 02 64
  Website
  Contact

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)
  Visiting address: Drammensveien 288, Lysaker, Oslo
  Mail address:

  PO Box 578, NO - 1327 Lysaker, Oslo
  Tel.: +47 21 02 18 00
  Fax: +47 21 02 18 01
  E-mail: postmottak@nokut.no
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Senter for Internasjonalisering av hojere utdanning (SIU)
  Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
  Visiting address: Fortunen 1, Bergen
  Mail adress: P.O. box 1093, NO-5809 Bergen
  Tel.: +47 55 30 38 00
  E-mail: siu@siu.no
  Website
  Study in Norway

  Εθελοντισμός

  Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
  Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs

  Visiting address: Stensberggata 27 (7th floor)
  Mail address: P.O.Box 2233, 3103 Tønsberg
  Tel: +47 22 46 83 08
  Fax: +47 46 61 50 00
  E-mail: postmottak@bufetat.no
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  NAV Utland
  National Insurance Office for Social Insurance Abroad
  P.O. Box 8138 Dep.
  NO - 0033 Oslo

  Tel.: + 47 21 07 37 00
  E-mail: nav.utland@nav.no
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Helse- og omsorgsdepartementet
  Ministry of Health and Care Services

  Visiting address: Teatergata 9, Oslo
  Mail address: Postboks 8011 Dep, NO-0030 Oslo

  Tel.: + 47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak@hod.dep.no
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Helseøkonomiforvaltningen HELFO
  The Norwegian Health Economics Administration

  Tel.: +47 23 32 70 30
  E-mail: post@helfo.no
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  Directorate for Children, Youth and Family Affairs

  Universitetsgata 7
  Postbox 8043 Dep
  NO - 0032 Oslo
  Tel.: + 47 466 15 000
  E-mail: post[at]bufdir.no
  Website

  Family benefits

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement
  Minister of Children, Equality and Social Inclusion
  Postbox 8036 Dep
  NO - 0030 Oslo
  Tel.: +47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak[at]bld.dep.no
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Forbruker Europa
  European Consumer Centre Norway

  Tel.: +47 23 40 05 08
  E-mail: post@forbrukereuropa.no

  Contact form

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Forbrukerombudet / Consumer Ombudsman
  Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
  Tel.: +47 23 40 06 00
  E-mail: post@forbrukereuropa.no
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Finansklagenemnda / Norwegian Financial Services Complaints Board
  Besøksadresse: Drammensveien 145 A, Oslo
  Tel.: +47 23 13 19 60
  E-mail: post@finkn.no
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Forbrukertvistutvalget
  Consumer Disputes Commission
  Visiting address: Gjerdrumsvei 8, 0484 Oslo
  Mail address: Postboks 4596, Nydalen
  NO - 0404 Oslo

  Tel.: +47 23 40 06 80
  E-mail: post@forbrukertvistutvalget.no
  Website