Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Κάτω Χώρες

 • Ταξίδια

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Ministerie van Financiën
  Ministry of Finance
  Korte Voorhout 7
  PO Box 20201
  NL - 2500 EE Den Haag
  Tel.: + 31 70 3428000
  Email
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Inspectie Leefomgeving en Transport
  Human Environment and Transport

  Inspectorate
  P.O. Box 575

  NL - 2130 AN HOOFDDORP

  Tel: +31 884 890 000
  Fax: +31 704 563 013
  Internet Nederlands

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Ministry of Foreign Affairs

  Bezuidenhoutseweg 67
  PO Box 20061
  NL - 2594 AC Den Haag

  Tel.: +31 703484848
  E-mail
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Sociale verzekeringsbank (SVB)
  Social Insurance Bank
  Visitors' address: Van Heuven Goedhartlaan 1
  Postal address: Postbus 1100, NL - 1180 BH Amstelveen
  Tel.: + 31 20 656 5656
  E-mail
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  UWV WERKbedrijf - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  Postbus 69254
  NL - 1060 CH Amsterdam
  Tel.: +31 888 98 20 01 ; 0900 92 94
  E-mail
  Website

  Related website:
  Vacatures zoeken

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Inspectorate SZW
  Mrs Anuschka Cerpentier
  Mrs. Tineke Postma
  Parnassusplein 5
  P.O Box 90801
  2509 LV Den Haag

  Tel.: +31 / 61 830 6590
  +31 / 70 333 4767
  E-mail: ailiaisonbureau@minszw.nl

  Website

   

  Section Information to the public
  Ministry of Social Affairs and Employment

  P.O. Box 90801
  NL - 2509 LV Den Haag

  Tel.: +31 800 9051
  Fax: +31 70 333 4033
  Contact form

  Website
   

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
  Central Office for Driving Licences
  Sir Winston Churchilllaan 297
  NL-2288 DC Rijswijk

  Tel: +31 70 3720500
  E-mail
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
  Dutch Office of Vehicle Insurers
  Postbus 3003
  NL-2280 MG Rijswijk

  Tel.: + 31 70 340 82 80
  E-mail: infocentre[at]nlbureau.nl
  Website

  Compensation body

  Waarborgfonds Motorverkeer
  Motor Traffic Guarantee Fund
  Postbus 3003
  NL-2280 MG Rijswijk

  Tel.: + 31 70 340 82 80
  E-mail: SVO[at]wbf.nl
  Website

  Εγγραφή

  RDW (Dienst Wegverkeer)
  RDW Transport service
  Head Office Zoetermeer
  Europaweg, 205
  PO Box 777 NL - 2700 AT Zoetemeer

  Veendam Office
  Skager Rak 10
  PO Box 30 000
  NL 9640 RA

  Tel.: +31 598 39 33 30
  E-mail: info[at]rdw.nl
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Directie Marktontwikkeling en decentraal vervoer
  Postbus 20901
  NL - 2500 EX Den Haag

   

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministerie van BZK
  t.a.v. Centraal Informatiepunt Burgercontacten
  Postbus 20011

  NL - 2500 EA Den Haag
  Tel: + 31 774 656 767
  E-mail
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  Ministry of Education, Culture and Science
  PO Box 16375
  NL - 2500 BJ Den Haag
  Tel.: +31 70 4123456
  E-mail
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Afdeling Onderwijsvergelijking
  International Recognition Department
  Dutch ENIC/NARIC
  Kortenaerkade 11, Postbus 29 777
  NL - 2502 LT Den Haag
  Tel.: +31 70 426 0260
  Fax: +31 70 426 0395
  E-mail
  Website

  Εθελοντισμός

  Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
  Catharijnesingel 47
  Postbus 19221
  NL - 3501 DE Utrecht
  Tel: +31 30 230 63 44
  Fax: +31 30 230 63 12
  E-mail
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  National Agency For Lifelong learning
  Kortenaerkade 11
  NL-2518 AX 's-Gravenhage
  Tel.: +31 704 260 251
  E-mail
  Website

   

  NUFFIC
  Netherlands organization for international cooperation in higher education
  Postbus 29777
  NL-2502 LT Den Haag
  Tel.: +31 (0)70 426 02 60
  Fax: +31 (0)70 426 03 99
  E-mail
  Website

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Ministry of Health, Welfare and Sport

  PO Box 20350
  NL - 2500 EJ The Hague

  Tel.: +31 70 340 79 11
  Email
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Zorginstituut Nederland
  National Health Care Institute

  Postbus 320
  NL - 1110 AH Diemen

  Tel.: +31 88 711 5552
  Email
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Zorginstituut Nederland
  National Health Care Institute

  Postbus 320
  NL - 1110 AH Diemen

  Tel. +31 20 797 8555
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Ministry of the Interior and Kingdom Relations

  Turfmarkt 147
  NL - 2511 DP DEN HAAG

  Tel.: +31 70 426 64 26
  E-mail
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministerie van Justitie
  Ministry of Justice
  Turfmarkt 147
  NL - 2511 DP DEN HAAG

  Tel.: + 31 70 370 79 11
  E-mail
  Website 

  Family benefits

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Ministry of Social Affairs and Employment
  Visitors' address:Anna van Hannoverstraat 4
  Postal address: Postbus 90801, NL - 2509 LV Den Haag
  Tel. +31 70 333 44 44 or (Free number accessible only in the Netherlands) 0800-9051
  E-mail: info[at]minszw.nl
  Website

 • Καταναλωτές

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
  Bordewijklaan 38
  NL - 2591 XR Den Haag

  Tel.: +31 70 333 8 999
  E-mail
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Klachtencommissie DSI 
  Dutch Securities Institute

  t.a.v. het secretariaat Postbus 3861
  NL - 1001 AR Amsterdam

  Tel.: +31 20 620 12 74
  E-mail: info[at]dsi.nl
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Autoriteit Consument en Markt
  Authority for Consumers and Markets

  PO Box 16326
  NL - 2500 BH Den Haag

  Visitors address: Muzenstraat 41
  NL - 2511 WB Den Haag
  Tel.: +31 70 7222 000
  E-mail
  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Europees Consumenten Centrum
  European Consumer Centre
  Moreelsepark 1 (3rd floor)
  3511 EP Utrecht
  P.O. Box 487
  NL - 3500 AL Utrecht
  Tel.: +31 30 232 64 40
  E-mail: info@eccnederland.nl
  Website