Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Μάλτα

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministeru għall-Affarijiet Barranin
  Ministry of Foreign Affairs

  Palazzo Parisio
  Merchants Street
  MT - Valletta, VLT 1171

  Tel.: + 356 2124 2191
  E-mail: info.mfa[at]gov.mt
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Malta Competition and Consumer Affairs Authority
  Mizzi House
  National Road
  MT - Blata l-Bajda HMR9010
  Tel. : +356 2395 2000
  Email: info@mccaa.org.mt
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Department of Customs
  Custom House
  Lascaris Wharf
  MT - Valletta VLT 1920

  Tel: +356 2568 5250
  E-mail: malta.customs[at]gov.mt
  Website

  Inland Revenue Department
  Block 4, Vincenzo Dimech Street, Floriana
  Tel: +356 2296 2296
  E-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
  Website

  Value Added Tax Department
  Malta Office - VAT Department

  Centre Point Building 16
  Ta'Paris Road
  MT - Birkirkara BKR 4633
  Tel: +356 2149 9330
  Email: vat@gov.mt
  Website

  GozoOffice
  VAT Office
  - Triq Enrico Mizzi
  Victoria VCT10
  Tel: +356 2156 0481

 • Εργασία και συντάξεις

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Korporazzjoni ghax- Xoghol u t- Tahrig
  Employment & Training Corporation
  Hal Far
  MT - BBG 3000
  Tel.: +356 2165 4940
  E-mail: etc [at]gov.mt
  Website

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Department for Social Security 
  310, Palazzo Ferreria
  Republic Street
  Valletta. Malta

  Tel.: + 356 2590 3000
  E-mail: pensions.mfss[at]gov.mt
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Department of Industrial and Employment Relations
  Mr. George Camilleri
  121, Melita Street
  Valletta

  Tel.: +356 / 239 751 99
  Fax: +356 / 212 431 77
  E-mail: george.b.camilleri@gov.mt

  Website

 • Οχήματα

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  N/A

  Compensation body

  N/A

  Εγγραφή

  Transport Malta
  Land Transport Directorate
  Sa Maison Road
  Floriana FRN1612
  Malta

  Tel.: +356 2556 0000
  E-mail: info.tm[at] transport.gov.mt
  Website

  Άδεια οδήγησης

  Transport Malta
  Licensing and Testing Directorate
  Sa Maison Road
  Floriana FRN1612
  Malta

  Tel.: +356 8007 2309
  E-mail
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita (KNPD)
  National Commission Persons with Disability
  Istituto Vincenzo Bugeia
  Triq Braille
  Santa Venera
  MT - SVR 1619

  Tel.: +356-21487789
  E-mail: helpdesk@knpd.org
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Identity Malta Agency
  Mediterranean Conference Centre
  Old Hospital Street
  Valletta VLT1645
  Tel: +356 2122 5232 IIP and Corporate Services
  Tel: +356 2590 4600 Citizenship
  Tel: +356 2590 4550 Central VISA Unit
  Tel: +356 2590 4800 Expatriates e-Residency Cards
  E-mail: enquiries@identitymalta.com
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agenzija Programmi ta' l-Unioni Ewropea
  European Union Programmes Agency - EUPA

  Continental Business Centre
  Old Railway Track
  Santa Venera SVR9018

  Tel.: +356 2558 6130
  Fax: +356 2558 6139
  E-mail: eupa[at]gov.mt
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni Malta
  Malta Qualification Recognition Information Centre (Malta QRIC)

  National Commission for Further and Higher Education
  Alamein Road
  Pembroke, PBK 1773
  Malta

  Tel: +356 2381 0000
  Website
  Email: qric.malta@gov.mt

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  National Commission for Further Higher Education (NCFHE)
  Alamein Road
  Pembroke, PBK 1773
  Malta

  Website
  Email: ncfhe@gov.mt

  Ministeru għall-Edukazzjoni, u l-Impjieg
  Ministry for Education and Employment
  Great Siege Road
  Floriana - FRN 1810

  Tel: + 356 2598 1000
  Free Tel: 1571
  Website

 • Υγεία

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Ministry for Energy and Health
  Palazzo Castellania
  15, Merchants Street
  Valletta
  MT - VLT 1171

  Tel.: +356 22 99 23 81
  E-mail: crossborderhealth@gov.mt
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Ministry for Energy and Health
  Office of the Chief Medical Officer
  15, Palazzo Castellania
  Merchants Street

  Valletta
  MT - VLT 1171

  Tel.: +356 21 22 40 71
  E-mail: cmo.mhec@gov.mt
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Department for Social Security
  38, Ordnance Street
  Valletta
  MT - VLT 2000

  Tel: +356 2590 3000
  E-mail: social.security@gov.mt
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Foundation for Social Welfare Services
  212 Cannon Road
  Santa Venera SVR 9034
  Tel.: + 356 2258 8939
  E-mail: secretariat.fsws-headoffice[at]gov.mt
  Website

  Υιοθεσία

  Foundation for Social Welfare Services
  212 Cannon Road
  Santa Venera SVR 9034
  Tel.: + 356 2258 8939
  E-mail: secretariat.fsws-headoffice[at]gov.mt
  Website

  Family benefits

  Social Security Division
  38 Ordinance Street
  MT - Valletta VLT 1021
    Tel.: + 356 2590 3000
  E-mail: https://secure3.gov.mt/socialpolicy/SocProt/social_benefits/contact.aspx
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre Malta
  South Street 47 A
  MT - 1101 Valletta

  Tel.: +356 21 22 19 01
  E-mail:  ecc.malta[at]gov.mt
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Malta Competition and Consumer Affairs Authority
  Mizzi House
  National Road Blata l-Bajda
  Tel.: + 356 2395 2000
  E-mail: info@mccaa.org.mt
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Malta Arbitration Centre
  Palazzo Laparelli 33 South Street
  MT - 1100 Valletta

  Tel.: +356 2122 2557 or 2124 4497
  E-mail: malta.arbitration[at]mac.com.mt
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Malta Competition and Consumer Affairs Authority
  Office for Consumer Affairs
  Mizzi House

  National Road
  MT - Blata l-Bajda HMR9010
  Tel.: +356 2395 2000
  Website