Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Γαλλία

Καταναλωτές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Ενεργειακός εφοδιασμός

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής ενέργειας

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Ασφαλιστικά προϊόντα

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Ενυπόθηκα δάνεια

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Comité de la Médiation Bancaire
Financial mediation service

31 rue Croix des Petits-Champs
FR-75049 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 81 19 01 80 1

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Περιαγωγή στην ΕΕ

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Αγορές: τα δικαιώματά σας

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Εγγυήσεις και επιστροφές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Τιμολόγηση και πληρωμές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Αποστολή και παράδοση

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Άνιση μεταχείριση

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Le Défenseur des droits
The Defender of rights

7, rue Saint-Florentin
FR-75409 Paris cedex 08

Website fr
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

Télédoc 071
59, boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 14 49 72 31 1

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Εκπαίδευση και Νεολαία

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

Centre international d'études pédagogiques (CIEP)
1, avenue Léon Journault
FR-92318 Sèvres Cedex

Website fr
Tel.: +33 14 50 76 00 0
E-mail: enic-naric@ciep.fr

Εθελοντισμός

Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA)
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire

95, avenue de France
FR-75650 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 17 09 89 36 9
E-mail: peja@injep.fr

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Ministère de l'éducation nationale
Ministry of National Education

110, rue de Grenelle
FR-75357 Paris SP 07

Website fr
Website fr

Tel.: +33 15 55 51 01 0
E-mail:

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministry of Higher Education and Research

1, rue Descartes
FR-75231 Paris Cedex 05

Website fr
Tel.: +33 15 55 59 09 0
E-mail: sup-info@education.gouv.fr

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Agence Europe Education Formation France
Europe Agency Education Traineeship France

25, Quai des Chartrons
FR-33080 Bordeaux

Website fr
Tel.: +33 55 60 09 40 0
E-mail: contact@2e2f.fr

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA)
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire

95, avenue de France
FR-75650 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 17 09 89 36 9
E-mail: peja@injep.fr

Οικογένεια

Οικογενειακές παροχές

Caisses d'Allocations Familiales
Family Allocations Office

32, avenue de la Sibelle
FR-75685 Paris Cedex 14

Website fr

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Παιδιά

Οικογενειακές παροχές

Caisses d'Allocations Familiales
Family Allocations Office

32, avenue de la Sibelle
FR-75685 Paris Cedex 14

Website fr

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Υιοθεσία

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Απαγωγή παιδιού

Απαγωγή παιδιού

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Διαζύγιο και διάσταση

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Οικογενειακές παροχές

Οικογενειακές παροχές

Caisses d'Allocations Familiales
Family Allocations Office

32, avenue de la Sibelle
FR-75685 Paris Cedex 14

Website fr

Γονική μέριμνα

Διαζύγιο και διάσταση

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Ζευγάρια

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Διαζύγιο και διάσταση

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Γάμος

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Website fr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Υγεία

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Διαμονή στο εξωτερικό

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

CLEISS - PCN France
CLEISS - National Contact Point France

11, rue de la tour des dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website fr
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministry of Health and Social affairs

14, avenue Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11, rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Website
Tel.: +33 14 52 63 34 1
Fax: +33 14 99 50 65 0

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)

14, av. Duquesne
FR-75350 Paris 07 SP

Website fr
Tel.: +33 14 05 66 00 0

Διατυπώσεις διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Δημοτικές εκλογές

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Λοιποί συγγενείς

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Οι γονείς σας

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France
Ministry of the Interior - Directorate General for Foreigners in France

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Websitefr
Tel.: +33 17 77 26 10 0

Ταξίδια

Υπουργείο Εξωτερικών

Ministère des Affaires étrangères
Ministry of Foreign Affairs

37, Quai d'Orsay
FR-75351 Paris

Contact form
Website fr

Tel.: +33 14 31 75 35 3
E-mail:

Ministre de l'Économie et des Finances
Direction générale des douanes et droits indirects
Minister of Economy and Finance
Directorate-General of Customs and Indirect Taxes

11, rue des Deux-Communes
FR-93558 Montreuil Cedex

Contact form
Website fr

Tel.: +33 14 00 40 40 4

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Κέντρο πληροφόρησης

AGIRA - Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance
1, rue Jules Lefebvre
FR-75431 Paris Cedex 09

Websitefr
Tel.: +33 15 32 15 03 6
E-mail: orginfo@agira.asso.fr

Φορέας αποζημιώσεων

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64, rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Website
Tel.: +33 14 39 87 70 0
E-mail: contact@fga.fr

Κέντρο πληροφόρησης

Fédération Française de l'Assurance
French Insurance Federation

26, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Contact form
Website

Tel.: +33 14 24 79 00 0
E-mail: information@ffsa.fr

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Κέντρο πληροφόρησης

AGIRA - Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance
1, rue Jules Lefebvre
FR-75431 Paris Cedex 09

Websitefr
Tel.: +33 15 32 15 03 6
E-mail: orginfo@agira.asso.fr

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Φορέας αποζημιώσεων

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64, rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Website
Tel.: +33 14 39 87 70 0
E-mail: contact@fga.fr

Κέντρο πληροφόρησης

Fédération Française de l'Assurance
French Insurance Federation

26, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Contact form
Website

Tel.: +33 14 24 79 00 0
E-mail: information@ffsa.fr

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
Direction du transport aérien
Mission du Droit des passager
Bureau des passager aériens

50, rue Henry Farman
FR-75720 Paris cedex 15

Website
Tel.: +33 15 80 94 32 1
Fax:

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Préfectures de département
Departmental authorities


Website fr

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Ministry of Labor, Employment, Vocational Training and Social Dialogue

11, place des cinq martyrs du lycée Buffon
FR-75676 Paris Cedex 14


Οχήματα

Κέντρο πληροφόρησης

AGIRA - Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance
1, rue Jules Lefebvre
FR-75431 Paris Cedex 09

Websitefr
Tel.: +33 15 32 15 03 6
E-mail: orginfo@agira.asso.fr

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Préfectures de département
Departmental authorities


Website fr

Φορέας αποζημιώσεων

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64, rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Website
Tel.: +33 14 39 87 70 0
E-mail: contact@fga.fr

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Ministry of Labor, Employment, Vocational Training and Social Dialogue

11, place des cinq martyrs du lycée Buffon
FR-75676 Paris Cedex 14


Κέντρο πληροφόρησης

Fédération Française de l'Assurance
French Insurance Federation

26, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Contact form
Website

Tel.: +33 14 24 79 00 0
E-mail: information@ffsa.fr

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Centre Européen de la Consommation
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website fr
Tel.: +49 78 51 99 14 80
Tel.: 08 20 20 09 99 (only accessible from France)
E-mail: service-juridique@cec-zev.eu

Εταιρικά αυτοκίνητα

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Άδεια οδήγησης

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ασφάλιση

Κέντρο πληροφόρησης

AGIRA - Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance
1, rue Jules Lefebvre
FR-75431 Paris Cedex 09

Websitefr
Tel.: +33 15 32 15 03 6
E-mail: orginfo@agira.asso.fr

Φορέας αποζημιώσεων

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64, rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Website
Tel.: +33 14 39 87 70 0
E-mail: contact@fga.fr

Κέντρο πληροφόρησης

Fédération Française de l'Assurance
French Insurance Federation

26, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Contact form
Website

Tel.: +33 14 24 79 00 0
E-mail: information@ffsa.fr

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Κέντρο πληροφόρησης

AGIRA - Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance
1, rue Jules Lefebvre
FR-75431 Paris Cedex 09

Websitefr
Tel.: +33 15 32 15 03 6
E-mail: orginfo@agira.asso.fr

Φορέας αποζημιώσεων

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64, rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Website
Tel.: +33 14 39 87 70 0
E-mail: contact@fga.fr

Κέντρο πληροφόρησης

Fédération Française de l'Assurance
French Insurance Federation

26, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Contact form
Website

Tel.: +33 14 24 79 00 0
E-mail: information@ffsa.fr

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Κέντρο πληροφόρησης

AGIRA - Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance
1, rue Jules Lefebvre
FR-75431 Paris Cedex 09

Websitefr
Tel.: +33 15 32 15 03 6
E-mail: orginfo@agira.asso.fr

Φορέας αποζημιώσεων

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64, rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Website
Tel.: +33 14 39 87 70 0
E-mail: contact@fga.fr

Κέντρο πληροφόρησης

Fédération Française de l'Assurance
French Insurance Federation

26, boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Contact form
Website

Tel.: +33 14 24 79 00 0
E-mail: information@ffsa.fr

Ταξινόμηση

Καταχώριση

Service Public

Contact form fr
Website fr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Άδεια οδήγησης

Service Public

Contact formfr
Websitefr 

Tel.: +33 17 36 03 93 9

Εργασία και συνταξιοδότηση

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Direction Générale du Travail,  Groupe national de veille, d'appui et de contrôle
Directorate General for Labour

39-45, quai André Citroën
FR-75902 Paris Cedex 15

Websitefr
Tel.: +33 14 53 82 58 0
E-mail: bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr

Assurance retraite
National retirement insurance scheme


Website
Tel.: +33 97 11 03 96 0

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Αν δεν βρείτε εργασία

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Assurance retraite
National retirement insurance scheme


Website
Tel.: +33 97 11 03 96 0

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Assurance retraite
National retirement insurance scheme


Website
Tel.: +33 97 11 03 96 0

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Άνεργος στο εξωτερικό

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Direction Générale du Travail,  Groupe national de veille, d'appui et de contrôle
Directorate General for Labour

39-45, quai André Citroën
FR-75902 Paris Cedex 15

Websitefr
Tel.: +33 14 53 82 58 0
E-mail: bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Ίση μεταχείριση

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Άδεια εργασίας

Pôle Emploi
Employment Centre


Websitefr
Tel.: +33 17 78 63 94 9

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: