Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Γαλλία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministère des Affaires étrangères
  Ministry of Foreign Affairs

  37, Quai d'Orsay
  FR - 75351 Paris
  Tel.: + 33 1 43 17 53 53

  E-mail français
  Website français

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Ministre de l'Économie et des Finances
  Direction générale des douanes et droits indirects

  11, rue des Deux-Communes
  Fr - 93558 Montreuil Cedex

  Tel.: + 33 1 40 04 04 04
  E-mail français
  Website français

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Caisse nationale d'assurance vieillesse
  110, av. de Flandre
  FR - 75951 Paris Cedex 19
  Tel.: + 33 821 10 39 60
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Pôle Emploi
  Tel.: +33 1 77 86 39 49
  E-mail
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Direction Générale du Travail
  Groupe national de veille, d'appui et de contrôle

  39-43, quai André Citroën
  75739 Paris cedex 15

  Tel.: +33 / 1 45 38 25 80
  E-mail: bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr
  Websitefrançais

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Site officiel de l'administration française français
  Tel.: + 33 1 73 60 39 39
  E-mail français

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Site officiel de l'administration française français
  Tel.: + 33 1 73 60 39 39
  E-mail français

  Information centre

  Fédération française des sociétés d'assurances
  26, boulevard Haussmann
  Fr - 75311 Paris - Cedex 09
  Tel.: + 33 1 42 47 90 00
  E-mail: information[at]ffsa.fr
  Website français

  AGIRA - Organisme d'information
  AGIRA - Information body

  1, rue Jules Lefebvre
  FR - Paris Cedex 09
  Tel.: + 33 1 53 21 50 36
  E-mail: orginfo[at]agira.asso.fr
  Website français

  Compensation body

  Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
  Guarantee fund for compulsory damages insurance
  64, rue Defrance
  FR - 94682 Vincennes Cedex
  Tel.: + 33 1 43 98 77 00
  E-mail: contact[at]fga.fr
  Website français

  Εγγραφή

  Site officiel de l'administration française
  Tel.: + 33 1 73 60 39 39
  E-mail français

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
  Direction Générale de l'Action sociale Sous-Direction des personnes handicapées
  11 place des cinq martyrs du lycée Buffon
  FR - 75 676 Paris cedex 14

  Ministère de la défense
  Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale
  Sous-Direction de la réinsertion sociale
  Rue Neuve Bourg l'Abbé BP. 552
  FR - 14 037 CAEN cede
  x

  At local level
  Departmental authorities (Préfectures de département)
  Websitefrançais

   

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministère de l'Intérieur
  Direction générale des étrangers en France

  Place Beauvau
  FR - 75800 Paris Cedex 08
  Tel.: +33 1 77 72 61 00
  E-mail: N.A - not available
  Website français

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Ministère de l'éducation nationale
  Ministry of National Education
  110 rue de Grenelle
  FR - 75357 Paris SP 07
  Tel.: +33 1 55 55 10 10
  E-mail français
  Website français

  Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
  Ministry of Higher Education and Research
  1 rue Descartes
  FR - 75231 Paris cedex 05
  Tel.: +33 1 55 55 90 90
  E-mail: sup-info[at]education.gouv.fr
  Website français

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Centre international d'études pédagogiques  
  1 avenue Léon Journault
  FR - 92318 Sèvres Cedex
  Tel.: +33 1 45 07 60 00
  E-mail: enic-naric[at]ciep.fr
  Website français

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agence Europe Education Formation France
  Europe Agency Education Traineeship France
  25, Quai des Chartrons
  FR - 33080 Bordeaux
  Tel.: +33 5 56 00 94 00
  E-mail: contact[at]2e2f.fr
  Website français

  Εθελοντισμός

  Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA)
  Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire
  95 avenue de France
  FR - 75650 PARIS cedex 13
  Tel: +33  1 70 98 93 69
  E-mail: peja[at]injep.fr
  Website français

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Ministère des Affaires sociales et de la Santé
  Ministry of Health and Social affairs

  14, avenue Duquesne
  FR - 75350 Paris 07 SP
  Tel. : +33 1 40 56 60 00
  Website français

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  CLEISS - PCN France
  CLEISS - National Contact Point France
  11, rue de la tour des dames
  75436 Paris cedex 09

  Email: soinstransfrontaliers@cleiss.fr
  Website français

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de la Sécurité sociale (DSS)
  Ministry of Health and Social Affairs - Social Security department (DSS)
  14, av. Duquesne
  FR - 75350 Paris 07 SP

  Tel.: +33 1 40 56 60 00
  Website français

  Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
  Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

  11 rue de la tour des Dames
  FR - 75436 Paris cedex 09

  Tel.: +33 1 45 26 33 41
  Fax: +33 1 49 95 06 50
  E-mail français
  Website

 • Οικογένεια

  Family benefits

  Caisses d'Allocations Familiales
  32, avenue de la Sibelle
  FR - 75685 Paris Cedex 14
  Website français

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministère de la Justice
  Ministry of Justice

  13, place Vendôme
  FR - 75042 Paris Cedex 01

  Tel.: + 33 1 44 77 60 60
  Website français

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Υιοθεσία

  Ministère de la Justice
  Ministry of Justice

  13, place Vendôme
  FR - 75042 Paris Cedex 01

  Tel. : + 33 1 44 77 60 60
  Website français

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centre Européen Des Consommateurs France
  European Consumer Centre France

  c/o Centre Européen de la Consommation
  .
  Bahnhofsplatz 3
  D-77694 Kehl
  Tel: +49 7851 991 48 0; 0820 200 999 (only accessible from France)
  E-mail: info@cec-zev.eu
  Website français

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
  Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

  Télédoc 071
  59, boulevard Vincent-Auriol
  FR - 75703 Paris Cedex 13
  Tel. : +33 1 44 97 23 11
  E-mail français
  Website français

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Comité de la Médiation Bancaire

  Website français

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Le Défenseur des droits
  The Defender

  Rue Saint-Florentin 7
  FR - 75409 Paris cedex 08
  Tel.: +33 9 69 39 00 00
  E-mail français
  Website français