Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Φινλανδία

 • Ταξίδια

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Liikenteen Turvallisuusvirasto / Trafiksäkerhetsverket Trafi
  Finnish Transport Safety Agency Trafi

  Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
  P.O. Box 320
  FI - 00101 Helsinki

  Tel.: +358 29 534 5000 
  Fax: +358 29 534 5095
  Email: kirjaamo[at]trafi.fi
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Tulli / Tull
  Finnish Customs

  Erottajankatu 2
  P.O. Box 512
  FI - 00101 Helsinki

  Tel.: +358 295 5200
  E-mail: kirjaamotulli.fi
  Website

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet
  Ministry for Foreign Affairs

  Merikasarmi
  P.O. Box 176
  FI - 00023 Government
  Helsinki

  Tel.: +358 295 350 000
  Fax: +358 9 629 840
  E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Eläketurvakeskus / Pensionsskyddscentralen
  Finnish Centre for Pensions
  Kirjurinkatu 3, Helsinki
  FI - 00065 Eläketurvakeskus
  Tel.: +358 29 411 20
  Fax: +358 9 148 1172
  Website

  Kansaneläkelaitos Kela / Folkpensionsanstalten FPA
  Social Insurance Institution of Finland Kela 
  Headquarters address: Nordenkiöldinkatu 12
  P.O. Box 450
  FI - 00101 Helsinki
  Tel.: +358 20 692 202 (in Finnish)
          +358 20 692 222 (in English and Swedish)
         
  Customer service points
  Website

  Pensions for state and local government employees
  Keva 
  Unioninkatu 43
  P.O. Box 425

  FI - 00101 Helsinki
  Tel.: +358 20 614 21
  Fax: +358 20 614 2011
  E-mail: info@keva.fi
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Työ- ja elinkeinotoimistot / Arbets- och näringsbyråerna
  Economic Development Offices
  Contact information by region

  The national telephone service Jobline:

  +358 295 020 700 (in Finnish)
  +358 295 020 710 (in Swedish)
  +358 295 020 713 (in English)
   
  E-mail: tyolinja[at]te-toimisto.fi
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  The Regional State Administrative Agency for Southwestern Finland
  Division of Occupational Safety and Health
  Ms Anu Ikonen
  P.O. Box 22
  FI-20801 Turku

  Tel.: +358 295 018 000
  Fax: +358 2 254 7751
  E-mail: postedworkersfin@avi.fi
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Liikenteen turvallisuusvirasto / Trafiksäkerhetsverket Trafi
  The Finnish Transport Safety Agency Trafi

  Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
  P.O. Box 320
  FI-00101 Helsinki

  Tel.: +358 534 5000 29
  Fax: +358 534 5095
  E-mail: kirjaamo[at]trafi.fi
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre and Compensation body
  Liikennevakuutuskeskus / Trafiksörsäkringscentralen
  Finnish Motor Insurers' Centre

  Bulevardi 28
  FI - 00120 Helsinki
  Tel: + 358 40 450 4520
  Secure e-mail
  Website

  Εγγραφή

  Liikenteen turvallisuusvirasto / Trafiksäkerhetsverket Trafi
  The Finnish Transport Safety Agency Trafi
  Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
  P.O. Box 320
  FI - 00101 Helsinki

  Tel.: +358 534 5000 29
  Fax: +358 534 5095
  E-mail: kirjaamo[at]trafi.fi
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Ministry of Transport and Communications
  PO Box 31
  Eteläesplanadi 16
  FI - 00023 Government
  Helsink
  i
  Tel.: +358 295 16001
  Fax: +358 9 160 28596 

   

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Maahanmuuttovirasto / Migrationsverket Migri
  Finnish Immigration Service Migri

  Head office: Panimokatu 2 A, Helsinki
  Customer service point: Lautatarhankatu 10, Helsinki

  P.O. Box 80
  FIN-00581 Helsinki

  Tel.: +358 295 419 600
  Service numbers
  Fax: +358 295 411 720
  E-mail: migri@migri.fi
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθελοντισμός

  Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
  Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
  Centre for International Mobility CIMO

  Hakaniemenranta 6
  P.O. Box 343
  FI - 00531 Helsinki
  Tel: +358 295 338 500
  Fax: +358 9 753 1122
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
  Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
  Centre for International Mobility CIMO

  Hakaniemenranta 6
  P.O. Box 343
  FI - 00531 Helsinki

  Tel: +358 295 338 500
  Fax: +358 9 753 1122
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen
  Finnish National Board of Education
  Hakaniemenranta 6
  P.O. Box 380
  FI - 00531 Helsinki
  Tel.: +358 29 533 1000 
  Fax: +358 29 533 1035
  E-mail: kirjaamo[at]oph.fi
  Website

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Opetus- ja kulttuuriministeriö/Undervisnings- och kulturministeriet
  Ministry of Education and Culture
  Meritullinkatu 10, Helsinki
  P.O. Box 29
  FI - 00023 Government
  Tel.: +358 2953 30004 
  Fax: +358 9 135 9335
  E-mail: kirjaamo[at]minedu.fi
  Website

 • Υγεία

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Kansaneläkelaitos Kela / Folkpensionsanstalten FPA
  The Social Insurance Institution of Finland
  Kela
  Höyläämötie 1 a B
  P.O. Box 78
  FIN-00381 Helsinki

  Tel.: +358 20 634 0400
  Fax: +358 20 634 3273
  E-mail: yhteyspiste@kela.fi
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Ministry of Social Affairs and Health
  Meritullinkatu 8, Helsinki
  P.O. Box 33
  FI - 00023 Government
  Tel.: +358 295 16001
  Fax: +358 9 698 0709
  E-mail: kirjaamo@stm.fi
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Kansaneläkelaitos Kela
  The Social Insurance Institution of Finland Kela

  Headquarters address: Nordenskiöldinkatu 12
  P.O Box 450
  FI - 00101 Helsinki
  Tel.: + 358 20 634 11
  Customer service points
  Website

 • Οικογένεια

  Υιοθεσία

  Sosiaali- ja terveysministeriö / Social- och hälsovårdsministeriet
  Ministry of Social Affairs and Health

  Meritullinkatu 8, Helsinki
  P.O. Box 33
  FI - 00023 Government

  Tel.: +358 295 16001
  Fax: +358 9 698 0709
  E-mail: kirjaamo.stm[at]stm.fi
  Website

  Family benefits

  Kansaneläkelaitos Kela / Folkpensionsanstalten FPA
  The Social Insurance Institution of Finland
  Kela
  Headquarters address: Nordenskiöldinkatu 12
  P.O. Box 450
  FI - 00101 HELSINKI


  Customer service points

  Tel.: + 358 020 692 206 (in Finnish)
  Tel.: + 358 020 692 226 (in English and Swedish)
   
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Oikeusministeriö / Justieministeriet
  Ministry of Justice

  Eteläesplanadi 10, Helsinki
  P.O. BOX 25
  FI - 00023 Government

  Tel.: +358 2951 6001
  Fax: +358 9 1606 7730
  E-mail: oikeusministerio[at]om.fi
  Website

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Maistraatit / Magistraterna
  Local register offices
  Local register offices by region

  Website

 • Καταναλωτές

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta / Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  The Finnish Financial Ombudsman Bureau

  Porkkalankatu 1
  FI - 00180 Helsinki

  Tel.: +358 9 6850 120
  Fax: +358 9 6850 1220
  E-mail: info[at]fine.fi
  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Euroopan kuluttajakeskus / Konsumenteuropa
  European Consumer Centre Finland

  Siltasaarenkatu 12 A
  P.O. BOX 5
  FI - 00531 Helsinki
  Tel.:+358 29 505 3005
  E-mail: ekk[at]kkv.fi
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto / Konkurrens- och konsumentverket
  Finnish Competition and Consumer Authority

  Siltasaarenkatu 12 A
  PO. Box 5
  FI - 00531 Helsinki

  Tel. : +358 29 505  3000
  E-mail: kirjaamo[at]kkv.fi
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Kuluttajariitalautakunta / Konsumenttvistenämnden
  Consumer Disputes Board

  Hämeentie 3
  PO. Box 306
  FI - 00531 Helsinki

  Tel.: +358 29 566 5200
  Fax: +358 29 566 5249
  E-mail: kril[at]oikeus.fi
  Website