Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Αυστρία

Καταναλωτές

Schlichtungsstelle zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten über Kfz-Reparaturen, Landesinnung Oberösterreich der Kraftfahrzeugtechniker, Sektion Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich
Conciliation Office for the Amicable Settlement of Disputes Concerning Repairs to Motor Vehicles, Upper Austrian Land Guild of Motor Vehicle Mechanics, Section for Small-Scale Industry and Crafts of the Upper Austrian Economic Chamber

Hessenplatz 3
AT-4020 Linz
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 (0)5 90 90 9
Fax:
E-mail: service@wkooe.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ενεργειακός εφοδιασμός

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής ενέργειας

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ασφαλιστικά προϊόντα

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ενυπόθηκα δάνεια

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
Joint conciliation board of the Austrian credit industry

Wiedner Hauptstraße 63
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.:
Fax:
E-mail: office@bankenschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Περιαγωγή στην ΕΕ

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Αγορές: τα δικαιώματά σας

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εγγυήσεις και επιστροφές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Τιμολόγηση και πληρωμές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Αποστολή και παράδοση

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Άνιση μεταχείριση

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Stubenring 1
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: post@sozialministerium.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Mediation for consumer transactions

Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 18 90 63 11
Fax:
E-mail: office@verbraucherschlichtung.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εκπαίδευση και Νεολαία

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Österreichischer Austauschdienst - Nationalagentur Lebenslanges Lernen
Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research - National Agency for Lifelong Learning

Schreyvogelgasse 2
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 34 08 0
Fax: +43 15 34 08 20
E-mail: lebenslanges-lernen@oead.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Federal Ministry of Science, Research

Minoritenplatz 5
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 20
Fax:
E-mail: infoservice@bmwf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

ENIC NARIC Österreich AUSTRIA - Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
ENIC NARIC Austria - Federal Ministry for Science, Research and Economy

Teinfaltstrasse 8
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 20 59 21
Fax: +43 15 31 20 78 90
E-mail: naric@bmwf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Interkulturelles Zentrum Österreichische Nationalagentur "Jugend in Aktion"
Intercultural Centre Austrian National Agency "Youth in Action"

Lindengasse 41/10
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 86 75 44 16
Fax: +43 15 86 75 44 9
E-mail: iz@iz.or.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Οικογένεια

Παιδιά

Υιοθεσία

Υιοθεσία

Bundeskanzleramt - Sektion V Familien und Jugend
Federal Chancellery of Austria - Section V Family and Youth

Untere Donaustrasse 13-15
AT-1020 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 1 53 11 50
Fax:
E-mail: officeV@bka.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Απαγωγή παιδιού

Απαγωγή παιδιού

Bundesministerium für Justiz
Federal Ministry of Justice

Museumstr. 7
AT-1070 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 15 21 52 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Οικογενειακές παροχές

Οικογενειακές παροχές

Bundeskanzleramt - Sektion V Familien und Jugend
Federal Chancellery of Austria - Section V Family and Youth

Untere Donaustrasse 13-15
AT-1020 Wien
$cpToPrint.address3.getData()


Website

Tel.: +43 1 53 11 50
Fax:
E-mail: officeV@bka.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Γονική μέριμνα

Γονική μέριμνα

Bundesministerium für Justiz
Federal Ministry of Justice

Museumstr. 7
AT-1070 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 15 21 52 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ζευγάρια

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Διαζύγιο και διάσταση

Bundesministerium für Justiz
Federal Ministry of Justice

Museumstr. 7
AT-1070 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 15 21 52 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Διατροφή - οικονομική στήριξη μελών της οικογένειας

Διατροφή

Bundesministerium für Justiz
Federal Ministry of Justice

Museumstr. 7
AT-1070 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 15 21 52 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Γάμος

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundeskanzleramt - Sektion V Familien und Jugend
Federal Chancellery of Austria - Section V Family and Youth

Untere Donaustrasse 13-15
AT-1020 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 1 53 11 50
Fax:
E-mail:
E-mail: officeV@bka.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundeskanzleramt - Sektion V Familien und Jugend
Federal Chancellery of Austria - Section V Family and Youth

Untere Donaustrasse 13-15
AT-1020 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 1 53 11 50
Fax:
E-mail:
E-mail: officeV@bka.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ζευγάρια εκτός γάμου

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundeskanzleramt - Sektion V Familien und Jugend
Federal Chancellery of Austria - Section V Family and Youth

Untere Donaustrasse 13-15
AT-1020 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 1 53 11 50
Fax:
E-mail:
E-mail: officeV@bka.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Υγεία

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Διαμονή στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact formde
Websitede

Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Gesundheit Österreich GmbH
Health Austria

Stubenring 6
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.:
Fax:
E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Federal Ministry of Health and Women's Affairs

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 00 0
Fax:
E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Διατυπώσεις διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δημοτικές εκλογές

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Λοιποί συγγενείς

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Οι γονείς σας

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

BM.I Bundesministerium für Inneres
Federal Ministry of Interior

Postfach 100
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 31 26 0
Fax: +43 15 31 26 10 86 13
E-mail: post@bmi.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ταξίδια

Bundesministerium für Finanzen
Federal Ministry of Finance

Johannesgasse 5
AT-1010 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Websitede
Tel.: +43 08 10 00 12 28
Fax:
E-mail: buergerservice@bmf.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologies, Abteilung IV/ST2
Ministry for Transport, Innovation and Technology
Herrn Mag. Christian Kainzmeier

Radetzkystrasse 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()


Tel.: +43 17 11 65 65 18 00
Fax:
E-mail: st2@bmvit.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Υπουργείο Εξωτερικών

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs

Minoritenplatz 8
AT-1014 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 50 11 50 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Ασφάλιση

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Austrian Insurance Association (VVO)

Schwarzenbergplatz 7
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 56 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Ασφάλιση

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Austrian Insurance Association (VVO)

Schwarzenbergplatz 7
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 56 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte
Agency for passenger rights  

Linke Wienzeile 4/1/6
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 1 50 50 70 77 00
Fax: +43 1 50 50 70 71 80
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologies, Abteilung IV/ST2
Ministry for Transport, Innovation and Technology
Herrn Mag. Christian Kainzmeier

Radetzkystrasse 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()


Tel.: +43 17 11 65 65 18 00
Fax:
E-mail: st2@bmvit.gv.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Οχήματα

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Europäisches Verbraucherzentrum
European Consumer Centre Austria

Mariahilfer Straße 81
AT-1060 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 15 88 77 81
Fax:
E-mail: info@europakonsument.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εταιρικά αυτοκίνητα

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Άδεια οδήγησης

Άδεια οδήγησης

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ασφάλιση

Ασφάλιση

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Austrian Insurance Association (VVO)

Schwarzenbergplatz 7
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 56 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Ασφάλιση

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Austrian Insurance Association (VVO)

Schwarzenbergplatz 7
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 56 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Ασφάλιση

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Austrian Insurance Association (VVO)

Schwarzenbergplatz 7
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 56 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ταξινόμηση

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Καταχώριση

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Radetzkystraße 2
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.: +43 17 11 62 65 0
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εργασία και συνταξιοδότηση

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Security Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Favoritenstraße 7
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Lettland

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Österreichische Sozialversicherung
Austrian Social Security


$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Websitede

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Αν δεν βρείτε εργασία

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Μεταφορά παροχών ανεργίας

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Security Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Security Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Άνεργος στο εξωτερικό

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

Favoritenstraße 7
AT-1040 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Lettland

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Main Association of Austrian Social Security Institutions

Kundmanngasse 21
AT-1031 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Website
Tel.: +43 17 11 32 0
Fax:
E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Ίση μεταχείριση

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Άδεια εργασίας

AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Public Employment Service Austria (AMS)

Ungargasse 37
AT-1030 Wien
$cpToPrint.address3.getData()

Contact form
Website

Tel.:
Fax:
E-mail:
PERSONAL CONTACT EMAIL:
PERSONAL CONTACT PHONE:
PERSONAL CONTACT NAME:

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: