Available languages:

Posledná kontrola: 03/09/2019

Záruky a vrátenie tovaru – Slovensko

Týka sa vás brexit?

Zákonná záruka

Na aké obdobie sa vzťahuje zákonná záruka na nový a použitý tovar?

Záručné obdobie trvá 2 roky a v prípade použitého tovaru sa môže skrátiť na 1 rok.

Kto je zodpovedný za nápravu situácie v prípade chybného výrobku?

Predávajúci, a to aj za na nákupy cez internet. Platforma však môže po dohode konať ako sprostredkovateľ, preto si prečítajte zmluvné podmienky.

Dokedy musí spotrebiteľ informovať predávajúceho o chybe výrobku?

Spotrebiteľ musí konať v primeranej lehote, odkedy si všimol chybu, ale neexistuje žiadna osobitná lehota okrem zákonnej lehoty 2 roky.

Kto musí dokázať prítomnosť/neprítomnosť chyby výrobku a dokedy tak musí urobiť?

Predávajúci musí počas prvého roka po dodaní výrobku preukázať, že tovar nebol chybný (tzv. „presun dôkazného bremena") tak, že zaplatí za odborný posudok a poskytne kópiu spotrebiteľovi. Po uplynutí tejto lehoty už musí chybu výrobku preukázať spotrebiteľ.

Je možné obrátiť sa na nezávislý skúšobný orgán, ktorý môže pomôcť s hľadaním dôkazu o chybe výrobku?

Spotrebiteľ môže na vlastné náklady požiadať o stanovisko nezávislého odborníka s cieľom dokázať existenciu chyby výrobku.

Na aké bezplatné opravné prostriedky má spotrebiteľ nárok? Musí sa náprava situácie vybaviť do určitej stanovenej lehoty?

Dostupné prostriedky nápravy závisia od povahy chýb výrobku.

Časový rámec na uplatnenie tejto záruky je 30 dní. Po uplynutí 30 dní má spotrebiteľ práva, ako keby boli chyby neodstrániteľné.

Vzťahuje sa na opravený/vymenený výrobok nová záruka?

Áno. Ak bol tovar vymenený, začína plynúť nová 2-ročná zákonná záruka.

Môže spotrebiteľ podniknúť kroky voči dovozcovi alebo niektorému subjektu v dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu?

Nie. Ak je výrobok chybný v zákonnej záručnej lehote, za nápravu situácie je zodpovedný predávajúci.

Ak nie je možné nájsť prijateľné riešenie, aká je lehota na podanie tejto záležitosti na súd?

Premlčacia lehota je 3 roky odo dňa, keď bola chyba výrobku oznámená predávajúcemu, pokiaľ nedošlo k prerušeniu zákonnej premlčacej lehoty.

Existujú v rámci vnútroštátnych právnych predpisov okrem zákonnej záruky súladu tovaru so zmluvou aj iné právne záruky?

Áno. Existuje právna záruka v trvaní 3 rokov na chyby na nehnuteľnom majetku.

Obchodná záruka

Kto je zodpovedný za uplatňovanie obchodnej záruky?

Subjekt, ktorý túto záruku poskytuje, či už predávajúci, výrobca alebo ručiteľ z tretej strany. Vždy vychádzajte z poskytnutej dokumentácie.

Aká dlhá je zvyčajne obchodná záruka?

Môže byť 1 až 5 rokov a vo väčšine prípadov 2 roky, tak, ako je to v prípade zákonnej záruky. Na drahší tovar sa zvyčajne uplatňuje dlhšia záruka, ktorá sa často vzťahuje na konkrétne časti výrobku.

Je táto záruka bezplatná?

Nie vždy. Obchodník si môže stanoviť vlastné podmienky, takže môže byť bezplatná alebo za odplatu.

Musí byť potvrdená písomne?

Predávajúci musí poskytnúť obchodnú záruku formou písomného dokumentu alebo v trvalom a prístupnom formáte.

Aké informácie sa vyžadujú?

Neexistujú žiadne osobitné požiadavky.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: