Available languages:

Posledná kontrola: 08/05/2019

Záruky a vrátenie tovaru – Slovensko

Zákonná záruka

Na aké obdobie sa vzťahuje zákonná záruka na nový aj použitý tovar?

Záručné obdobie trvá 2 roky a v prípade použitého tovaru sa môže skrátiť na 1 rok.

Kto je zodpovedný za nápravu situácie v prípade chybného výrobku?

Predávajúci, a to aj za na nákupy uskutočnené prostredníctvom internetovej platformy. Platforma však môže po dohode konať ako sprostredkovateľ, preto si prečítajte zmluvné podmienky.

Do kedy musí spotrebiteľ informovať predávajúceho o chybe výrobku?

Spotrebiteľ musí konať v primeranej lehote odkedy si všimol chybu, ale neexistuje žiadna osobitná lehota okrem zákonnej lehoty 2 roky.

Kto má povinnosť potvrdiť/vyvrátiť chybu výrobku a na aké dlhé obdobie sa vzťahuje táto povinnosť?

Predávajúci musí preukázať, že tovar nebol chybný počas prvého roka po dodaní výrobku („presun dôkazného bremena") tak, že zaplatí za odborný posudok a poskytne kópiu spotrebiteľovi. Potom už musí chybu výrobku preukázať spotrebiteľ.

Existuje nezávislý skúšobný orgán, ktorý môže poskytnúť potvrdenie?

Spotrebiteľ môže na vlastné náklady požiadať o stanovisko nezávislého odborníka s cieľom dokázať existenciu chyby výrobku.

Na aké bezplatné opravné prostriedky má spotrebiteľ nárok? Existuje nejaká lehota, v rámci ktorej sa musí vyriešiť problém?

Existuje tzv. „hierarchia prostriedkov nápravy":

Časový rámec na uplatnenie záruky je 30 dní.

Vzťahuje sa na opravený/vymenený výrobok nová záruka?

Áno. Ak bol tovar vymenený, začína plynúť nová 2-ročná zákonná záruka.

Môže spotrebiteľ podniknúť kroky voči dovozcovi alebo akémukoľvek sprostredkovateľovi v dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu?

Nie sú dostupné žiadne informácie.

Ak nie je možné nájsť prijateľné riešenie, aká je lehota na podanie veci na súde?

Premlčacia lehota je 3 roky odo dňa oznámenia chyby výrobku predávajúcemu, pokiaľ nedošlo k prerušeniu zákonnej premlčacej lehoty.

Existujú v rámci vnútroštátnych právnych predpisov aj iné zákonné záruky popri zákonnej záruke súladu s právnymi predpismi?

Áno. Existuje právna záruka 3 roky, ktorá sa vzťahuje na chyby nehnuteľného majetku.

Obchodná záruka

Kto je zodpovedný za uplatňovanie záruky?

Ten, kto poskytuje záruku, či už predávajúci, výrobca alebo ručiteľ z tretej strany. Vždy vychádzajte z poskytnutej dokumentácie.

Aká dlhá je zvyčajne obchodná záruka?

Môže byť 1 až 5 rokov a vo väčšine prípadov 2 roky, tak ako je to v prípade zákonnej záruky. Na drahší tovar sa zvyčajne uplatňuje dlhšia záruka, ktorá sa často vzťahuje na špecifické časti výrobku.

Je bezplatná?

Nie nevyhnutne. Obchodník môže stanoviť podmienky, takže môže byť bezplatná alebo za odplatu.

Musí byť potvrdená písomne?

Predávajúci musí poskytnúť obchodnú záruku formou písomného dokumentu alebo v trvalom a prístupnom formáte.

Aké informácie sa vyžadujú?

Neexistujú žiadne osobitné požiadavky.

Informácie poskytla sieť ESC v júli 2016 – pozri právne upozornenie.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: