Available languages:

Ostatnio sprawdzono: 02/04/2020

Gwarancje i zwroty – Polska

Skutki brexitu

Prawny obowiązek zapewnienia zgodności towaru z umową

Jak długo obowiązuje gwarancja prawna na towary nowe i używane?

Gwarancja obowiązuje 2 lata i może zostać skrócona do 1 roku w przypadku towarów używanych.

Jeżeli produkt jest wadliwy, która strona jest odpowiedzialna za rozwiązanie problemu?

Sprzedawca, nawet w przypadku zakupów za pośrednictwem platformy internetowej. Taka platforma może jednak wyrazić zgodę na występowanie w charakterze pośrednika – dlatego warto przeczytać warunki umowy.

Ile czasu ma konsument na poinformowanie sprzedawcy o wadzie?

Nie ma konkretnego terminu.

Kto powinien udowodnić, że produkt jest wadliwy (lub nie) i w jakim terminie musi to zrobić?

Sprzedawca musi udowodnić, że produkt nie był wadliwy podczas pierwszych 12 miesięcy od chwili jego dostarczenia („przeniesienie ciężaru dowodu"). Po zakończeniu tego okresu to konsument musi udowodnić, że produkt był wadliwy.

Czy istnieje strona trzecia, która może pomóc w udowodnieniu, że produkt jest wadliwy?

Konsumenci mogą skontaktować się z wojewódzkimi oddziałami inspekcji handlowej, które posiadają listy ekspertów, do których można zwrócić się o pomoc. Listy ekspertów są również dostępne w sądach. Organizacje zawodowe w konkretnych sektorach, podobnie jak sprzedawcy, producenci i niezależne sklepy mogą wydawać opinie, jednak uzyskanie ich opinii jest trudniejsze, a same opinie mogą nie zostać uznane za bezstronne.

Jakie środki zaradcze są dostępne bezpłatnie? Czy istnieje termin na znalezienie rozwiązania?

Nie istnieje „hierarchia środków zaradczych": Konsument może wybrać jedną spośród poniższych opcji:

Sprzedający ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na skargę. Nie określono terminu rozwiązania problemu. Obowiązuje jedynie wymóg, aby rozwiązanie zostało znalezione w rozsądnym terminie i bez niepotrzebnych niedogodności dla konsumenta.

Czy naprawiony lub wymieniony produkt jest objęty nową gwarancją?

Nie.

Czy konsument może podjąć działania przeciwko importerowi lub dowolnemu pośrednikowi w łańcuchu dostaw obejmującym także producenta?

Nie. Wyłączną odpowiedzialność za zgodność produktu z warunkami umowy ponosi sprzedający.

Jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązania polubownego, w jakim terminie należy wnieść sprawę do sądu?

W dowolnym momencie podczas okresu obowiązywania 2-letniej gwarancji prawnej od momentu dostarczenia towaru lub 1 rok od dnia, w którym konsument zdaje sobie sprawę z usterki (maksymalnie 3 lata), chyba że istnieje zawieszenie biegu przewidzianego prawem okresu przedawnienia.

Czy obok gwarancji prawnej zgodności towaru z umową obowiązują jakiekolwiek inne gwarancje prawne ustanowione w prawie krajowym?

Nie.

Gwarancja handlowa

Kto jest odpowiedzialny za stosowanie gwarancji?

Strona oferująca gwarancję, czyli sprzedawca, producent lub strona trzecia udzielająca gwarancji. Należy to sprawdzić w przedstawionych dokumentach.

Przez jak długi okres obowiązuje z reguły gwarancja handlowa?

Od roku do 5 lat, a w większości przypadków 2 lata, tak jak w przypadku gwarancji prawnej. Droższe produkty zwykle mają dłuższy okres gwarancji, która często odnosi się do konkretnej części produktu.

Czy ta gwarancja jest bezpłatna?

Niekoniecznie. Sprzedający może ustalić określone warunki i oferować ją bezpłatnie lub za opłatą.

Czy gwarancja musi zostać potwierdzona w formie pisemnej?

Nie ma takiego wymogu prawnego.

Jakie informacje są wymagane?

Gwarancja musi zawierać nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg gwarancji oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w przypadku wadliwych produktów. Musi także zawierać informację o gwarancji prawnej.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: