Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 02/03/2017

Garantijas un atpakaļsūtījumi – Latvija

Juridiskā garantija

Cik ilga ir juridiskā garantija attiecībā uz jaunām un lietotām precēm?

Tās ilgums ir 2 gadi no preču piegādes dienas jaunām un lietotām precēm.

Ja prece ir defektīva, kas ir atbildīgs par problēmas atrisināšanu?

Pārdevējs, pat tad, ja pirkums veikts interneta platformā. Tomēr attiecīgā platforma, iespējams, ir piekritusi būt par starpnieku, tāpēc ir jāizlasa noteikumi un nosacījumi.

Kad patērētājam ir jāinformē pārdevējs par preces defektu?

2 mēnešu laikā pēc defekta atklāšanas.

Kam ir jāpierāda defekta esamība/neesamība un cik ilgā laikā tas ir jāizdara?

Pārdevēja pienākums ir pierādīt, ka prece nav bijusi bojāta pirmajos 6 mēnešos pēc šīs preces piegādes ("apgrieztais pierādīšanas pienākums"). Pēc šī termiņa beigām patērētājam ir jāpierāda, ka precei bija defekts.

Vai pastāv trešās personas pārbaudes struktūra, kas var palīdzēt sniegt pierādījumus?

Nē. Ja strīdu izskata Patērētāju strīdu izšķiršanas komiteja (to izveidojis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā), puses var jebkurā laikā sniegt ekspertu atzinumus vai citus pierādījumus; tomēr īpašu noteikumu šajā sakarībā nav.

Kādi bezmaksas tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir pieejami patērētājam? Vai risinājuma izpildei ir noteikts termiņš?

Pirmkārt, patērētājam ir tiesības prasīt preču remontu vai nomaiņu, ja vien tas nav neiespējami vai nesamērīgi attiecībā pret defektu.

Patērētājs var pieprasīt cenas samazinājumu vai samaksātās naudas atlīdzināšanu, ja saprātīgā laikperiodā tirgotājs nav novērsis neatbilstību, nav aizstājis preces vai ja minēto darbību veikšana radījusi ievērojamas neērtības patērētājam.

Vai uz salaboto/aizstāto preci attiecas jauna garantija?

Nē.

Vai patērētājs var vērsties pret pret importētāju vai jebkuru starpnieku piegādes ķēdē līdz pat ražotājam?

Jā. Preču neatbilstības gadījumos patērētājs var iesniegt sūdzību tirgotājam. Šajā sakarā "tirgotājs" ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā vai pārdod preces patērētājiem, arī izmantojot starpniekus.

Ja izlīgumu nevar panākt, kāds ir termiņš šīs lietas nodošanai tiesā?

2 gadi no preču piegādes dienas, ja vien nav apturēts noilguma termiņš.

Vai līdzās juridiskajai preču atbilstības garantijai valsts tiesību aktos ir paredzētas citas juridiskas garantijas?

Nē.

 

Komerciālā garantija

Kurš ir atbildīgs par komerciālās garantijas piemērošanu?

Puse, kas piedāvā šo garantiju — pārdevējs, ražotājs vai galvinieks, kas ir trešā persona. Vienmēr pārbaudiet sniegto dokumentāciju.

Vidēji cik ilga ir komerciālā garantija?

1–5 gadi un vairumā gadījumu 2 gadi tāpat kā juridiskā garantija. Dārgākās preces parasti ir ar ilgāku garantiju, kas bieži attiecas uz konkrētām preces daļām.

Vai tā ir par velti?

Ne vienmēr. Tirgotājs var noteikt nosacījumus, līdz ar to var būt, ka to piedāvā gan par velti, gan par maksu.

Vai tai ir jābūt apstiprinātai rakstveidā?

Pārdevējam ir jāsniedz komerciālā garantija rakstiskā dokumentā vai ilglietojuma un pieejamā formātā.

Kāda ir prasītā informācija?

Tajā jāiekļauj garantijas saturs, visi būtiskie elementi, tādi kā ilgums un ģeogrāfiskais aptvērums, informācija par uzņēmumu, kas to piedāvā, kā arī atgādinājums par juridisko garantiju.

 

Informāciju sniedzis Eiropas Patērētāju centru tīklsEnglish 2016. gada jūlijā — skatiet mūsu juridisko paziņojumu.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Garantijas un atpakaļsūtījumi
Sabiedriskās apspriešanas
    Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?
    Vērsieties valsts pārvaldes iestādēs
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.