Available languages:

Tarkistettu viimeksi: 08/05/2019

Takuut ja palautukset – Suomi

Brexitin vaikutukset

Lakisääteinen takuu

Kuinka pitkä on uusien tai käytettyjen tuotteiden lakisääteinen takuu?

Uusien tai käytettyjen tuotteiden takuuaika perustuu tuotteen odotetun elinkaaren pituuteen.

Kenen on korjattava viallinen tuote?

Myyjän. Myös silloin, kun ostos on tehty verkossa. Voi kuitenkin olla, että sivusto toimii virhevastuuasioissa välittäjänä, joten lue kauppaehdot huolellisesti.

Kuinka pian kuluttajan on ilmoitettava viasta myyjälle?

Kuluttajan on ilmoitettava viasta myyjälle kohtuullisessa ajassa, jona pidetään noin kahta kuukautta.

Kenen on todistettava, että tuotteessa on vika tai että vikaa ei ole? Minkä ajan kuluessa tämä on tehtävä?

Jos tuotteessa ilmenee vika toimitusta seuraavina kuutena kuukautena, on myyjän vastuulla todistaa, että tuote ei ollut viallinen ostettaessa ("käänteinen todistustaakka"). Jos kuluttaja huomaa vian toimitusta seuraavien kuuden kuukauden jälkeen, on hänen vastuullaan todistaa, että tuotteessa oli vika jo ostettaessa.

Onko olemassa jokin riippumaton kolmas osapuoli, joka voi auttaa vian osoittamisessa?

Kuluttaja voi pyytää huoltoliikkeeltä asiantuntijalausuntoa, mutta myyjä ei välttämättä ota sitä huomioon. Jos tapaus viedään oikeuteen, tuomioistuin saattaa ottaa kuluttajan hankkiman asiantuntijalausunnon huomioon tai pyytää riippumattoman asiantuntijan lausuntoa. On olemassa myös toimistoja, jotka antavat asiantuntijalausuntoja.

Millaisiin hyvityskeinoihin kuluttajalla on oikeus maksutta? Onko ratkaisun aikaansaamiselle määräaikaa?

On olemassa nk. oikeussuojakeinojen hierarkia:

Ratkaisun toteuttamiselle ei ole määräaikaa.

Annetaanko korjatulle tai korvaavalle tuotteelle uusi takuu?

Tätä varten ei ole olemassa erityistä sääntöä.

Voiko kuluttaja ryhtyä toimiin maahantuojaa tai muuta toimitusketjuun kuuluvaa välittäjää, myös valmistajaa, vastaan?

Kyllä. Kuluttaja voi tehdä valituksen viallisesta tuotteesta tavarantoimittajalle, mutta tietyin rajoituksin.

Jos sovintoratkaisuun ei päästä, minkä ajan kuluessa asia on vietävä oikeuteen?

Vanhentumisaika on 3 vuotta siitä, kun vika havaitaan (tai olisi pitänyt havaita), paitsi jos lakisääteinen vanhentumisaika on keskeytetty. Keskeytys voidaan tehdä epävirallisesti tai virallisesti.

Säädetäänkö kansallisessa lainsäädännössä virhevastuusäännösten lisäksi muista lainsäädännöllisistä takuista?

Ei.

Kaupallinen takuu

Kuka voi antaa takuun?

Tavaran myyjä, valmistaja tai maahantuoja tai ulkopuolinen takuun antaja. Tarkista vastuutaho aina takuuasiakirjoista.

Mikä on kaupallisen takuun kesto?

1–5 vuotta, mutta useimmissa tapauksissa virhevastuun tavoin 2 vuotta. Mitä arvokkaampi tuote on kyseessä, sitä pidempi takuuaika yleensä on. Tällainen takuu koskee yleensä tiettyjä tuotteiden osia.

Onko kaupallinen takuu maksuton?

Ei välttämättä. Myyjä saa päättää ehdoista, joten kaupallisen takuun voi saada joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan. Lisämaksullista tuoteturvaa ei saa kutsua takuuksi.

Onko kaupallisesta takuusta tehtävä kirjallinen sopimus?

Myyjän on laadittava kaupallisesta takuusta kirjallinen asiakirja, jos kuluttaja niin vaatii.

Mitä tietoja takuusopimuksessa on oltava?

Takuuta koskevat tiedot, kuten takuun kesto, hinta, maantieteellinen kattavuus, takuun tarjoajan tiedot ja muistutus lakisääteisestä takuusta.

Aiheen pääsivulle

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: