Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 02/03/2017

Záruka a vracení zboží – Česká republika

Právní záruka

Po jakou dobu platí právní záruka na nové a použité zboží?

Záruka obvykle platí 2 roky, ale u výrobků s kratší dobou životnosti to může být méně. U použitého zboží může být záruka zkrácena na 1 rok.

Kdo je odpovědný za zjednání nápravy v případě, že je výrobek vadný?

Je to prodejce, a to i v případě nákupů přes internet. Někdy však může internetový obchod vystupovat pouze jako prostředník, proto si vždy přečtěte obchodní podmínky. I když prodejce zákazníkovi poradí, aby se obrátil na autorizovaný servis, za právní záruku je i nadále odpovědný prodávající.

Dokdy musí zákazník nahlásit vadu prodejci?

Měl by tak učinit bez zbytečného odkladu.

Kdo musí u výrobku dokázat přítomnost/nepřítomnost vady a dokdy tak musí učinit?

Během prvních 6 měsíců po dodání zboží musí prodejce prokázat, že v okamžiku předání žádná vada u výrobku neexistovala (tzv. obrácení důkazního břemene). Po uplynutí této lhůty musí zákazník prokázat, že vada existovala již v okamžiku předání. Podle českých právních předpisů může zákazník závadu výrobku reklamovat až do 2 let od zakoupení.

Je možné se obrátit na třetí stranu, která by mohla pomoci s hledáním důkazu o vadě výrobku?

Prodejce i zákazník se mohou obrátit na ministerstvo spravedlnosti, jež vede seznam nezávislých odborníků, které je možné požádat o pomoc. Náklady za znalecký posudek platí zákazník. Pokud však odborník tvrzení zákazníka potvrdí, musí mu tyto náklady obchodník proplatit.

Na jaké prostředky nápravy má zákazník nárok zdarma? Musí se náprava sjednat do určité stanovené lhůty?

Existuje určitá hierarchie nápravných prostředků:

  • Zaprvé je to oprava nebo výměna výrobku (v závislosti na povaze vady), a to v přiměřené lhůtě a bezplatně.
  • Zadruhé se jedná o vrácení peněz nebo snížení kupní ceny, pokud oprava či výměna není možná nebo nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů, avšak pouze za určitých podmínek.

Lhůta na uplatnění záruky je 30 dní (může však být prodloužena, pokud s tím zákazník souhlasí).

Vztahuje se na opravený nebo vyměněný výrobek nová záruka?

Ne, pouze původní právní záruka.

Může zákazník učinit kroky proti dovozci či zprostředkujícímu subjektu v rámci dodavatelského řetězce, včetně výrobce?

Ne, spotřebitel by měl podnikat kroky pouze proti prodejci.

Pokud se nenajde smírné řešení, dokdy musí zákazník podat žalobu u soudu?

Obecná promlčecí doba činí 3 roky ode dne, kdy byla podána reklamace.

Poskytuje vnitrostátní právo kromě právní záruky za soulad zboží se smlouvou i nějaké další právní záruky?

Existuje rovněž právní záruka v délce trvání 5 let na vady na nemovitém majetku.

 

Komerční záruka

Kdo odpovídá za uplatňování komerční záruky?

Subjekt, který tuto záruku nabízí – prodejce, výrobce nebo třetí strana (ručitel). Potřebné informace najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.

Jak dlouho v průměru komerční záruka trvá?

Může to být 1 rok až 5 let, avšak ve většině případů se jedná o 2 roky jako u právní záruky. Dražší výrobky mají obvykle delší záruku, která se může vztahovat na konkrétní části výrobku.

Je tato záruka bezplatná?

Ne vždy. Obchodník si může stanovit vlastní podmínky a nabízet komerční záruku bezplatně nebo ji zpoplatnit.

Musí být záruka stvrzena písemně?

Doporučuje se, aby zákazník o písemné potvrzení komerční záruky požádal.

Jaké údaje se v této souvislosti musí povinně poskytovat?

Vyžaduje se upozornění o právní záruce.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Záruka a vracení zboží
Veřejné konzultace
    Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
    Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství