Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 02/03/2017

Εγγυήσεις και επιστροφές – Κύπρος

Νομική εγγύηση

Για πόσο ισχύει η νομική εγγύηση για καινούργια και μεταχειρισμένα εμπορεύματα;

Ισχύει για 2 χρόνια, αλλά μπορεί να μειωθεί σε 1 χρόνο για μεταχειρισμένα εμπορεύματα.

Αν το εμπόρευμα είναι ελαττωματικό, ποιος είναι υπεύθυνος για τη διευθέτηση του θέματος;

Ο πωλητής, ακόμη και για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ωστόσο, η πλατφόρμα μπορεί να έχει συμφωνήσει να ενεργεί ως μεσάζων, γι΄ αυτό να ελέγχετε προσεκτικά τους όρους αγοράς.

Τι προθεσμία έχει ο καταναλωτής για να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά με ελαττωματικό εμπόρευμα;

Ο καταναλωτής έχει 2 μήνες για να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά με ελαττωματικό εμπόρευμα.

Ποιος οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη ή όχι ελαττώματος και μέσα σε ποιο διάστημα;

Ο πωλητής οφείλει να αποδείξει ότι το εμπόρευμα δεν ήταν ελαττωματικό εντός των πρώτων 6 μηνών από την παράδοσή του («αντιστροφή του βάρους της απόδειξης»).

Υπάρχει τρίτο μέρος που να μπορεί να βοηθήσει στην παροχή αποδείξεων;

Ο καταναλωτής μπορεί να αποταθεί σε κατάστημα επιδιορθώσεων για μια εκτίμηση, η οποία όμως ενδεχομένως να μη γίνει αποδεκτή από τον πωλητή. Στην περίπτωση συνοπτικής διαδικασίας, ο δικαστής ενδέχεται να κάνει δεκτή την εκτίμηση του ειδικού στον οποίο αποτάθηκε ο καταναλωτής ή να ζητήσει εκτίμηση από ανεξάρτητο ειδικό.

Τι είδους επανόρθωση δικαιούται ο καταναλωτής δωρεάν; Ισχύει κάποια προθεσμία για την εφαρμογή της επανόρθωσης;

Υπάρχει «ιεράρχηση επανορθώσεων»:

  • αρχικά, δωρεάν επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, σύμφωνα με την επιθυμία του καταναλωτή
  • στη συνέχεια, επιστροφή χρημάτων ή έκπτωση επί της τιμής αγοράς εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση εντός εύλογου διαστήματος.

Δεν προβλέπεται προθεσμία για την εφαρμογή μιας λύσης.

Το επιδιορθωμένο/αντικατεστημένο εμπόρευμα καλύπτεται από νέα εγγύηση;

Όχι, η νομική εγγύηση παρατείνεται ώστε να καλύπτει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του εμπορεύματος.

Μπορεί ο καταναλωτής να προβεί σε ενέργειες κατά του εισαγωγέα ή άλλου μεσάζοντα της αλυσίδας εφοδιασμού, φθάνοντας μέχρι και τον κατασκευαστή;

Όχι, ο καταναλωτής μπορεί να προβεί σε ενέργειες κατά του πωλητή μόνο.

Αν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, ποια είναι η προθεσμία για προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Η προθεσμία παραγραφής είναι 2 χρόνια από την παράδοση των εμπορευμάτων, εκτός αν ισχύει αναστολή της νόμιμης περιόδου παραγραφής.

Ισχύουν άλλες νομικές εγγυήσεις βάσει του εθνικού δικαίου παράλληλα με τη νομική εγγύηση συμμόρφωσης;

Όχι.

 

Εμπορική εγγύηση

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εγγύησης;

Το μέρος που παρέχει την εγγύηση, είτε αυτό είναι ο πωλητής είτε ο κατασκευαστής, ή τρίτος εγγυητής. Να ανατρέχετε πάντα στην τεκμηρίωση που σας δόθηκε.

Κατά μέσον όρο, για πόσο διάστημα ισχύει μια εμπορική εγγύηση;

1 έως 5 χρόνια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 2 χρόνια, όπως και η νομική εγγύηση. Τα πιο ακριβά εμπορεύματα συνήθως καλύπτονται από μεγαλύτερης διάρκειας εγγύηση, η οποία ισχύει για συγκεκριμένα τμήματα του εμπορεύματος.

Παρέχεται δωρεάν;

Όχι απαραιτήτως. Ο έμπορος καθορίζει τους όρους, και επομένως μπορεί να παρέχεται δωρεάν ή έναντι πληρωμής.

Πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτώς;

Ο πωλητής δεν πρέπει οπωσδήποτε να επιβεβαιώσει γραπτώς τη νομική εγγύηση, αλλά οφείλει να την εξηγήσει με απλούς, σαφείς και κατανοητούς όρους.

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται;

Το περιεχόμενο της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών στοιχείων, όπως η διάρκεια, η τιμή και η γεωγραφική κάλυψη, τα στοιχεία της εταιρείας που την παρέχει και υπόμνηση της νομικής εγγύησης.

 

Πληροφορίες παρεχόμενες από το ECC-NetEnglish τον Ιούλιο 2016 - βλέπε ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Εγγυήσεις και επιστροφές
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
    Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές