Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 07/02/2018

Ochrana údajov a súkromia

Zber a spracúvanie osobných údajov

Pravidlá EÚ o ochrane údajov zabezpečujú, že vaše osobné údaje sa môžu spracúvať len v určitých situáciách a za určitých podmienok, ako napríklad:

 • ak ste s touto skutočnosťou súhlasili (musíte byť informovaný o tom, že vaše údaje sa zhromažďujú),
 • ak je spracovanie údajov potrebné na uzavretie zmluvy, žiadosti o zamestnanie či žiadosti o úver,
 • ak je spracovanie vašich údajov právne záväzné,
 • ak je spracovanie vo vašom „životne dôležitom záujme", napríklad ak utrpíte úraz a lekár potrebuje prístup k vašim osobným zdravotným údajom,
 • ak je spracovanie potrebné na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo úloh, ktoré vykonáva vláda, daňové orgány, polícia alebo iné verejné subjekty.

Osobné údaje o vašom rasovom alebo etnickom pôvode, sexuálnej orientácii, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách alebo zdraví sa smú spracúvať len v mimoriadnych prípadoch (napríklad ak ste s tým výslovne súhlasili alebo ak je spracovanie potrebné z dôvodu závažného verejného záujmu, a to na základe právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátneho práva).

Tieto pravidlá sa vzťahujú na verejné aj súkromné subjekty.

Spracúvanie osobných údajov

Osoby alebo orgány, ktoré spracúvajú vaše údaje, sa označujú ako „prevádzkovatelia". Musia dodržiavať pravidlá EÚ o tom, ako budú spracovávať a uchovávať vaše osobné údaje:

 • vaše údaje sa môžu zhromažďovať len na jasne stanovené legitímne účely,
 • údaje požadované od vás nesmú byť neprimerané,
 • údaje, ktoré vás identifikujú jednotlivca (t. j. ako vaše meno a kontaktné údaje), sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné,
 • musíte mať možnosť opraviť, odstrániť alebo zablokovať nesprávne údaje o vás,
 • vaše údaje by sa mali chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením, stratou, poznmenením alebo zverejnením.

Ak niekto ukradne, stratí alebo neoprávnene pristúpi k citlivým osobným informáciám, ide o takzvané porušenie ochrany osobných údajov – prevádzkovateľ ho musí nahlásiť vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajovEnglish. Prevádzkovateľ vás musí priamo informovať aj o tom, či v dôsledku porušenia existujú nejaké riziká týkajúce sa vašich osobných údajov alebo súkromia.

Ochrana vášho súkromia pri elektronickej komunikácii (internet a mobilné telefónne siete)

Pravidlá EÚ o ochrane osobných údajov a súkromí pri elektronickej komunikácii sa vzťahujú na komunikáciu cez internet, teda napríklad na prístup na internet, ako aj na komunikáciu cez mobilné a pevné telefónne siete.

Váš poskytovateľ služieb musí rešpektovať tieto pravidlá:

 • dôvernosť komunikácie – zákaz odpočúvania, sledovania alebo archivovania komunikácie bez vášho súhlasu
 • bezpečné siete a služby – musí zabezpečiť, aby poskytovatelia elektronickej komunikácie zaviedli opatrenia, vďaka ktorým ich služby budú bezpečné,
 • oznámenia o porušení ochrany – ak sa prevádzkovateľovi prihodí porušenie ochrany, ktoré vedie k strate alebo krádeži osobných údajov, musí informovať príslušný vnútorný orgán a v niektorých prípadoch aj odberateľa služby či dotknutého jedinca,
 • prevádzkové a lokalizačné údaje – tieto údaje sa musia vymazať alebo anonymizovať, keď už nie sú potrebné na komunikáciu alebo účtovanie, s výnimkou prípadov, keď ste súhlasili, aby sa použili aj na iné účely (alebo ak sa to vyžaduje z dôvodu presadzovania práva),
 • spam – musíte vyjadriť súhlas pred tým, než vám niekto zašle nevyžiadané reklamné oznamy (známe ako „spam"). To zahŕňa aj SMS správy a iné elektronické správy,
 • verejné adresáre – musíte vopred súhlasiť pred tým, než sa v nejakom verejnom adresári uvedie vaše telefónne číslo, emailová adresa či poštová adresa,
 • identifikácia volajúceho – musíte mať možnosť, aby vaše telefónne číslo nebolo vidieť, keď niekomu telefonujete.

Príklad

Španielka Mária trávi veľa času rozhovormi s priateľmi cez internet. Po tom, čo videla v správach, sa začala trochu obávať, či jej poskytovateľ služieb nesleduje jej komunikáciu.

Maria sa pozrela na webovú stránku španielskeho orgánu na ochranu osobných údajov a uistila sa, že pri surfovaní onilne má právo na dôvernosť a zistila, čo jej poskytovateľ služby môže a nemôže robiť s jej osobnými údajmi.

A čo cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webovej lokality. Súbory cookie sa často používajú, aby webové stránky fungovali lepšie, lebo pomáhajú ukladať vaše preferencie. Trvalé súbory cookie sa navyše používajú na sledovanie vašej internetovej aktivity pri surfovaní, vytváranie používateľských profilov a zobrazovanie cielenej online reklamy na základe vašich preferencií.

Podľa pravidiel EÚ webové stránky, ktoré používajú súbory cookie, vás o tejto skutočnosti musia informovať a vy s tým musíte súhlasiť. Na vašom zariadení by vždy mala byť možnosť deaktivovať alebo odmietnuť súbory cookie. Takisto máte právo vedieť, aké informácie sa pomocou súborov cookie používajú.

Právo na zabudnutie

V niektorých prípadoch máte právo požiadať prevádzkovateľov, aby opravili, odstránili alebo zablokovali nesprávne údaje o vás. To sa nazýva „právo na zabudnutie". Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na vyhľadávače ako Google, keďže tie sa tiež považujú za prevádzkovateľov.

Môžete požiadať, aby odkazy na osobné údaje o vás boli z vyhľadávača odstránené, ak sú nepresné, nevhodné, irelevantné alebo neprimerané z hľadiska spracovania údajov.

Čo ak sa vaše údaje zhromažďujú nezákonne alebo sú zneužité?

Ak si myslíte, že s vašimi údajmi sa nenakladá v súlade s pravidlami alebo boli spracované nezákonne, môžete poslať sťažnosť prevádzkovateľovi (teda osobe alebo orgánu, ktorý spracúva vaše údaje).

Máte právo:

 • požiadať o opravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov,
 • požiadať, aby prevádzkovateľ upozornil tých, ktorí už zaznamenali nesprávne údaje, pokiaľ si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Ak od prevádzkovateľa nedostanete vhodnú odpoveď, môžete podať sťažnosť vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajovEnglish

Vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov

Každá krajina EÚ musí mať aspoň jeden dozorný orgán pre ochranu údajov. Ten zabezpečuje správne uplatňovanie predpisov na ochranu údajov a vybavuje sťažnosti vo veci porušenia pravidiel.

Sťažnosť vášmu vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov by ste mali poslať písomne. V niektorých krajinách na podávanie sťažností existuje štandardný formulár, prípadne sa dajú zasielať e-mailom.

Ak dozorný orgán zistí, že neboli dodržané právne predpisy o ochrane údajov, môže nariadiť vymazanie alebo zničenie údajov a zákaz ďalšieho spracúvania údajov daným prevádzkovateľom údajov.

Zoznam vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajovEnglish.

Porušenie smernice o smernica o súkromí a elektronických komunikáciách niekedy rieši iný vnútroštátny orgán než orgán pre ochranu údajov. Zoznam príslušných orgánov pre smernicu o súkromí a elektronických komunikáciáchEnglish.

Obrátiť sa môžete aj priamo na príslušný vnútroštátny súd.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo