Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 19/01/2018

Andmekaitse ja eraelu puutumatus

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

ELi andmekaitse-eeskirjadega on ette nähtud, et teie isikuandmeid võib töödelda ainult teatavates olukordades ja vastavalt teatavatele tingimustele, näiteks:

 • kui olete selleks andnud oma nõusoleku (teile tuleb teatada, et teie andmeid kogutakse);
 • kui andmete töötlemist on vaja lepingu, töökohale kandideerimise või laenutaotluse jaoks;
 • kui kehtib seaduslik kohustus teie andmeid töödelda;
 • kui andmete töötlemine on teile eluliselt oluline, näiteks kui olete sattunud õnnetusse ja arstil on vaja teie isiklikke meditsiinilisi andmeid;
 • kui andmeid on vaja töödelda avalikes huvides täidetavate ülesannete jaoks või valitsusasutuse, maksuameti, politsei või muu avaliku asutuse täidetavate ülesannete jaoks.

Isikuandmeid teie rassilise- või etnilise päritolu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste veendumuste, ametiühingu liikmesuse või tervise kohta ei ole lubatud töödelda, välja arvatud erijuhtudel (nt kui olete selleks andnud selgesõnalise nõusoleku või kui nende töötlemist on vaja olulise avaliku huviga seotud põhjustel ELi või liikmesriigi õigusnormide alusel).

Need eeskirjad kehtivad nii era- kui ka avalik-õiguslike isikute suhtes.

Isikuandmete töötlemine

Teie andmeid töötlevat isikut või asutust nimetatakse vastutavaks töötlejaks, kes peab järgima ELi isikuandmete töötlemise ja säilitamise suhtes kehtestatud eeskirju:

 • teie andmeid võib koguda ainult selgelt kindlaks määratud seaduslikuks otstarbeks;
 • teilt ei tohi nõuda ülemäära suurt hulka andmeid;
 • teid identifitseerivaid andmeid (nt teie nime või kontaktandmeid) ei tohi säilitada kauem, kui seda on tingimata vaja;
 • teil peab olema võimalus oma andmeid ise parandada, eemaldada või valede andmete kasutamine blokeerida;
 • teie andmeid tuleb kaitsta juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise ja loata avalikustamise eest.

Kui tundlikud isikuandmed varastatakse, lähevad kaotsi või neile saadakse juurdepääs ebaseaduslikult, st on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine, peab teenuseosutaja sellest teatama riiklikule andmekaitseasutusele.English Vastutav töötleja on kohustatud teatama ka teile isiklikult, kui rikkumise tõttu on ohus teie isikuandmete turvalisus ja eraelu puutumatus.

Teie isikuandmete kaitse elektroonilises sides (internet ja mobiiltelefonivõrgud)

ELi eeskirjad isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse kohta elektroonilises sides hõlmavad internetisidet, näiteks juurdepääs internetti, ning mobiil- ja lauatelefonivõrkude kaudu toimuvat suhtlust.

Teie teenuseosutaja peab täitma järgmisi nõudeid:

 • side konfidentsiaalsus – ilma teie loata on keelatud kõnesid pealt kuulata või neid salvestada;
 • võrkude ja teenuste turvalisus – elektroonilise side teenuse pakkujad peavad asjaomaste meetmete abil tagama oma teenuste turvalisuse;
 • isikuandmetega seotud rikkumistest teatamine – kui teenuseosutaja juures on tekkinud turvarikkumine, mille tõttu on isikuandmed läinud kaduma või need on varastatud, peab ta sellest teatama riiklikule asutusel ja teatavatel juhtudel ka teenuse kasutajale või seotud isikutele;
 • liiklus- ja asukohaandmed – need andmed tuleb kustutada või muuta anonüümseks, kui neid ei ole enam vaja teabevahetuseks või arveldamiseks, välja arvatud juhul, kui olete andnud nõusoleku nende kasutamiseks muul viisil (või kui seda on vaja õiguskaitse eesmärgil);
 • otseturundusteave – teile võib saata soovimatuid ärilisi teadaandeid (nn rämpsposti) ainult juhul, kui te olete selleks nõusoleku andnud. See käib ka SMS-tekstisõnumite ja muude elektrooniliste sõnumite kohta;
 • üldkasutatavad kataloogid – teie telefoninumbri, e-posti aadressi või postiaadressi võib lisada üldkasutatavatesse kataloogidesse ainult juhul, kui olete selleks andnud eelneva nõusoleku;
 • helistaja kindlakstegemine – teil peab olema võimalik keelata oma telefoninumbri näitamine kõne saajale.

Näide

Hispaaniast pärit Maria veedab palju aega sõpradega internetis suheldes. Kuid pärast seda, kui ta nägi uudistes mõningaid murettekitavaid lugusid, tekkis tal kahtlus, et tema teenuseosutaja võib tema sõnumeid jälgida.

Hispaania andmekaitseasutuse veebisaidi külastamise järel sai Maria kinnitust selle kohta, et tal on internetis olles õigus konfidentsiaalsusele, samuti sai ta teavet selle kohta, mida tema teenuseosutaja võib ja ei või tema isikuandmetega teha.

Kuidas on aga lugu küpsistega?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate. Küpsiseid kasutatakse väga laialdaselt. Sisuliselt tähendab see, et veebisaidi toimimise täiustamiseks salvestatakse teie eelistusi. Peale selle kasutatakse nn jälgimisküpsiseid, et jälgida teie interneti kasutusharjumusi, kui te sirvite veebisaite ja loote kasutajaprofiile. Nende andmete põhjal näidatakse teile internetis kindlale sihtrühmale suunatud reklaame.

ELi eeskirjadega on ette nähtud, et iga küpsiseid kasutav veebisait peab teile sellest teatama ning küpsiste kasutamiseks on vaja teie nõusolekut. Teil peaks olema alati võimalik küpsiste kasutamine oma seadmes välja lülitada või keelata. Teil on samuti õigus teada, kuidas küpsiste abil kogutud teavet kasutatakse.

Õigus olla unustatud

Teil on teatavatel juhtudel õigus paluda, et vastutav töötleja parandab, eemaldab või blokeerib teie kohta esitatud ebakorrektse teabe. Seda tuntakse kui õigust olla unustatud. See nõue kehtib ka otsingumootorite, näiteks Google'i suhtes, kuna ka neid peetakse vastutavaks töötlejaks.

Võite paluda, et otsingumootorist eemaldatakse lingid, mis viivad teie kohta käiva isikliku teabe juurde, kui see teave on ebatäpne, ebapiisav, ei ole asjakohane või ületab selle otstarbe piire, mille tarvis seda töödeldakse.

Lisateave: Euroopa Kohtu kohtuotsus, mis käsitleb veebiotsingumootoreid ning õigust olla unustatudpdfEnglish

Mis saab siis, kui teie andmeid on kogutud ebaseaduslikult ja väärkasutatud?

Kui kahtlustate, et teie kohta käivaid andmeid ei käsitleta nõuetekohaselt või neid on kasutatud ebaseaduslikult, on teil võimalus saata kaebus vastutavale töötlejale (isik või asutus, mis töötleb teie andmeid).

Teil on õigus:

 • paluda, et teie andmed parandatakse, kustutatakse või blokeeritakse;
 • nõuda, et vastutav töötleja teatab rikkumisest isikutele, kes on ebakorrektset teavet juba näinud, juhul kui teatamisega ei kaasne ebaproportsionaalselt suur koormus.

Kui vastutav töötleja ei anna teile mõistlikku vastust, on teil võimalus saata kaebus oma riiklikule andmekaitseasutuseleEnglish

Riiklik andmekaitseasutus

Igas ELi riigis peab tegutsema vähemalt üks riiklik andmekaitseasutus. Nende ülesanne on kontrollida, et andmekaitse-eeskirju kohaldatakse nõuetekohaselt. Peale selle käsitlevad nad eeskirjade rikkumise kohta esitatud kaebusi.

Peaksite saatma oma kaebuse riiklikule andmekaitseasutusele kirjalikult. Mõnes riigis on loodud standardne kaebuse vorm või on võimalik kaebusi saata e-posti teel.

Kui andmekaitseasutus leiab, et andmekaitse-eeskirju ei ole järgitud, saab ta anda korralduse andmete kustutamiseks või hävitamiseks ning keelata asjaomase vastutava töötleja edasise andmetöötluse.

Riikliku andmekaitseasutuse leiate sellest nimekirjastEnglish.

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi (nn e-privaatsuse direktiivi) rikkumistega tegeleb mõnikord muu riiklik asutus kui andmekaitseasutus. E-privaatsuse direktiivi puhul pädeva asutuse leiate sellest nimekirjastEnglish.

Võite oma kaebuse esitada ka otse pädevale riiklikule kohtule.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid