Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 19/01/2018

Ochrana údajů a soukromí

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Podle předpisů EU smějí být vaše osobní údaje zpracovávány pouze v určitých případech a za určitých podmínek, například:

 • pokud jste poskytli souhlasili (musíte být vždy informováni, že vaše osobní údaje jsou shromažďovány)
 • je-li zpracování údajů nezbytné za účelem uzavření smlouvy, žádosti o zaměstnání nebo o půjčku
 • pokud ke zpracování vašich údajů existuje právní povinnost
 • pokud se jedná o váš „životně důležitý zájem", například pokud lékař potřebuje přístup k vašim soukromým lékařské údajům, když jste utrpěli úraz
 • je-li zpracování nutné za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo úkolů prováděných vládními institucemi, daňovými orgány, policií nebo jinými veřejnými subjekty

Osobní údaje o vašem rasovém nebo etnickém původu, sexuální orientaci, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích nebo zdraví zpracovávány být nesmí krom zvláštních případů (např. pokud jste dali výslovný souhlas, nebo je-li to třeba z důvodů z důvodu významného veřejného zájmu, na základě právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů).

Tato pravidla platí pro veřejné i soukromé subjekty.

Zpracování osobních údajů

Osoby nebo organizace, které vaše údaje zpracovávají, se označují jako tzv. správci údajů (data controllers). Ti musí dodržovat předpisy EU týkající se způsobu zpracování a uchovávání osobních údajů:

 • vaše data smí být shromažďována pouze pro jasně definované legitimní účely
 • rozsah údajů, které jsou od vás požadovány, musí být přiměřený
 • údaje, které vás jako jednotlivce identifikují (tedy vaše jméno a kontaktní údaje) nesmí být uchovávány déle, než je nutné
 • musíte mít vždy možnost opravit, odstranit nebo zablokovat nesprávné údaje týkající se vaší osoby
 • vaše data by musí být chráněna proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, úpravám a zveřejňování

Jsou-li citlivé osobní údaje zcizeny, ztraceny nebo k nim získá přístup neoprávněná osoba – tedy dojde-li k porušení zabezpečení osobních údajů – poskytovatel to musí hlásit vnitrostátnímu orgánu pro ochranu údajůEnglish. Správce údajů vás musí rovněž přímo informovat, pokud v důsledku porušení zabezpečení vzniknou rizika týkající se vašich osobních údajů nebo soukromí.

Vaše soukromí při elektronické komunikaci (internet a mobilní telefonní sítě)

Předpisy EU o ochraně osobních údajů a soukromí při elektronické komunikaci se vztahují na internetovou komunikaci, např. na přístup k internetu, a na komunikaci prostřednictvím mobilních i pevných telefonních sítí.

Váš poskytovatel musí dodržovat tyto podmínky:

 • důvěrnost komunikace – zakázaný je odposlech či uchovávání nahrávek vaší komunikace bez vašeho souhlasu
 • zabezpečení sítí a služeb – poskytovatel musí mít zavedena opatření k řádnému zabezpečení svých služeb
 • oznámení o porušení zabezpečení dat – v případě, že poskytovatel zjistí narušení zabezpečení, jež může vést ke ztrátě nebo odcizení osobních údajů, musí informovat příslušný vnitrostátní orgán, a v některých případech přímo zákazníka/jednotlivce
 • provozní a lokalizační data – tyto údaje musí být vymazány nebo anonymizovány, jakmile již nejsou potřeba ke komunikaci nebo vyúčtování, kromě případů, kdy jste dali svůj souhlas, aby mohla být využita jiným způsobem (nebo v případě vynucování práva)
 • spam – k zasílání nevyžádaných obchodní sdělení (známých jako "spam") musíte vždy dát předem svůj souhlas. To se týká též rovněž SMS zpráv a jiných elektronických zpráv.
 • veřejné seznamy – k tomu, aby byly vaše telefonní číslo, e-mailová adresa či poštovní adresa uvedeny ve veřejném přístupném adresáři, musíte dát vždy předem souhlas
 • identifikace volajícího – k dispozici musí být možnost „skrýt" při volání své telefonní

Typická situace

Maria stráví spoustu času chatováním s kamarády na internetu. V novinách však již několikrát četla o tom, že poskytovatel služeb může sledovat vše, co si s kamarády píše.

Prošla si proto stránky španělského orgánu pro ochranu údajů, kde se dozvěděla, že jako uživatelka má právo na důvěrnost internetové komunikace, a dále o tom, co její poskytovatel smí a nesmí dělat s jejími osobními údaji.

Soubory cookie

Cookies jsou textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Cookies jsou široce používány k efektivnějšímu fungování webových stránek. Stručně řečeno se v nich ukládají uživatelovy zobrazovací preference. Trvalé cookies (tracking cookies) se používají ke sledování chování uživatelů na internetu – zaznamenávají, které stránky si uživatel prohlíží na internetu. Na základě toho se vytváří profil uživatele a využívá se k cílené reklamě.

Podle předpisů EU musí všechny webové stránky, které využívají cookies, o tom uživatele informovat, a uživatel k tomu musí dát svůj souhlas. Vždy byste měli mít možnost cookies na vašem zařízení deaktivovat nebo odmítnout. Máte rovněž právo vědět, jak budou data z cookie souborů využita.

Právo být zapomenut

Máte právo v určitých případech požádat správce údajů o opravu, odstranění nebo zablokování nesprávných údajů, které se vás týkají. Jedná se tzv. „právo být zapomenut". Tato pravidla platí také pro vyhledávače, jako je Google, neboť se rovněž považují za správce údajů.

Máte rovněž právo požádat o odstranění odkazů týkajících se vaší osoby z internetových vyhledávačů, jsou-li odkazované informace pro potřeby zpracování nepřiměřené, chybné, neadekvátní či nerelevantní.

Další informace najdete zde: Informační přehled o rozsudku Soudního dvora ve věci „právo být zapomenut" v souvislosti s internetovými vyhledávači.pdfEnglish

Co když jsou osobní údaje shromažďovány nezákonně nebo dojde k jejich zneužití?

Pokud si myslíte, že s vašimi osobními daty není nakládáno v souladu s předpisy nebo že byla zpracována protiprávně, můžete správci údajů zaslat stížnost (buď osobě nebo subjektu, který vaše data zpracoval).

Máte právo:

 • požádat, aby byly údaje opraveny, vymazány nebo zablokovány
 • požádat, aby správce údajů informoval ty osoby, které již k nesprávným údajům dostaly přístup, nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí

Pokud od správce údajů neobdržíte přiměřenou odpověď, můžete zaslat stížnost vnitrostátnímu orgánu na ochranu údajůEnglish

Vnitrostátní orgán pro ochranu údajů

Každá země EU má alespoň jeden dozorčí orgán tohoto typu. Jejich úkolem je zajistit, aby byly náležitě uplatňovány právní předpisy v oblasti ochrany údajů, a zpracovávat veškeré stížnosti týkající se jejich porušení.

Stížnosti zasílejte písemně na adresu vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů ve vašem státě. V některých zemích existuje pro stížnosti jednotný formulář nebo lze dokonce stížnost podat e-mailem.

Pokud dozorčí orgán zjistí, že právní předpisy v oblasti ochrany údajů nebyly dodrženy, může nařídit vymazání nebo zničení dat a může dotčenému správci údajů zakázat další zpracování údajů.

Vyhledávání v seznamu vnitrostátních úřadů na ochranu osobních údajůEnglish.

Opatření při porušení směrnice o ochraně soukromí při elektronické komunikaci jsou někdy uplatňována jiným vnitrostátním orgánem než orgánem pro ochranu údajů. Vyhledávání v seznamu příslušných orgánů pro oblast soukromí při elektronické komunikaciEnglish.

Můžete také věc předložit přímo příslušnému vnitrostátnímu soudu.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství