Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 24/05/2018

Mały punkt kompleksowej obsługi (system MOSS)

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Mały punkt kompleksowej obsługi (system MOSS) umożliwia świadczenie następujących usług w UE bez konieczności rejestracji w każdym z państw UE, w którym świadczone są te usługi:

 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi nadawcze radiowe i telewizyjne
 • usługi świadczone drogą elektroniczną.

Nawet jeżeli Twoje przedsiębiorstwo ma siedzibę poza UE, możesz korzystać z systemu, ponieważ oferuje on dwa rodzaje procedur: dla działalności gospodarczej z siedzibą w UE ( procedura unijna) i poza UE ( procedura nieunijna).

Procedura unijna
 

Procedura unijna jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z siedzibą w UE.

Państwo członkowskie identyfikacji

Aby zarejestrować się w ramach tej procedury, należy wybrać państwo członkowskie identyfikacji. Powinno być to państwo UE, w którym założono działalność gospodarczą (w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa).

Jeżeli siedziba główna przedsiębiorstwa znajduje się poza UE, ale w UE są jego oddziały, możliwe jest wybranie dowolnego państwa UE, w którym znajduje się jeden z oddziałów, jako państwa członkowskiego identyfikacji.

W ramach tej procedury nie wolno uwzględniać sprzedaży dokonanej na rzecz państwa członkowskiego identyfikacji; należy ją rozliczać, stosując zwykłe przepisy w zakresie opodatkowania dotyczące sprzedaży krajowej.

Państwo członkowskie konsumpcji

Kraje UE, w których Twoje przedsiębiorstwo świadczy usługi, to państwa członkowskie konsumpcji.

Podczas świadczenia usługi należy stosować przepisy (w zakresie fakturowania, rachunkowości kasowej, ulg z tytułu złych długów itd.) obowiązujące w państwie członkowskim konsumpcji.

Państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo ma oddziały w innych krajach UE, kraje te określane są jako państwa członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa. Świadczenie usług przez te oddziały na rzecz państwa członkowskiego konsumpcji musi zostać uwzględnione również w deklaracji podatkowej dla małego punktu kompleksowej obsługi.

W ramach procedury unijnej nie wolno uwzględniać świadczenia usług na rzecz państw członkowskich prowadzenia przedsiębiorstwa. Należy je rozliczać, stosując zwykłe przepisy w zakresie opodatkowania dotyczące sprzedaży krajowej.

Procedura nieunijna
 

Procedura nieunijna jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z siedzibą poza UE.

Państwo członkowskie identyfikacji

Aby zarejestrować się w ramach tej procedury, należy wybrać państwo członkowskie identyfikacji. Możliwe jest wybranie dowolnego państwa UE.

Państwo członkowskie konsumpcji

Kraje UE, w których Twoje przedsiębiorstwo świadczy usługi, to państwa członkowskie konsumpcji. Mogą one również obejmować państwo wybrane jako państwo członkowskie identyfikacji.

Podczas świadczenia usługi należy stosować przepisy (w zakresie fakturowania, rachunkowości kasowej, ulg z tytułu złych długów itd.) obowiązujące w państwie członkowskim konsumpcji.

Jeżeli Twoja firma ma siedzibę poza UE, ale jesteś zarejestrowany lub objęty obowiązkiem rejestracji do celów VAT w UE (ponieważ prowadzisz sprzedaż na terenie UE), nie możesz korzystać z procedury nieunijnej. W takim przypadku musisz się zarejestrować i rozliczać podatek VAT w każdym państwie UE, w którym świadczysz usługi. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ta sytuacja ulegnie zmianie i będziesz mógł korzystać z procedury nieunijnej.

Rejestracja

Rejestracja w systemie MOSS nie jest obowiązkowa. Umożliwia ona jednak świadczenie pewnych usług na rzecz państw członkowskich bez konieczności oddzielnej rejestracji w każdym z państw UE.

Po zarejestrowaniu w systemie konieczne jest stosowanie przepisów procedur w odniesieniu do wszystkich państw UE, w których świadczy się usługi. Nie możesz wybrać po prostu kilku państw.

W przypadku obu procedur możliwa jest rejestracja online za pośrednictwem portalu państwa członkowskiego identyfikacji.

Dane rejestracyjne, po ich otrzymaniu i zatwierdzeniu, będą przechowywane w bazie danych i przesyłane do odpowiednich państw członkowskich.

Zwyczajowo rejestracja staje się skuteczna pierwszego dnia kwartału kalendarzowego po złożeniu wniosku o włączenie do systemu. Przykładowo, jeśli złożysz wniosek o włączenie do systemu MOSS w dniu 20 lipca, rejestracja będzie obowiązywać od dnia 1 października. W razie konieczności możliwe jest przesunięcie daty, w której rejestracja staje się skuteczna, na bliższy termin pod warunkiem poinformowania państwa członkowskiego identyfikacji przed 10. dniem kolejnego miesiąca. Przykładowo, jeśli prowadzisz już działalność i świadczysz usługę w dniu 5 marca, musisz poinformować państwo członkowskie identyfikacji przed dniem 10 kwietnia, że chcesz zostać włączony do systemu. Jeśli to zrobisz, wszystkie usługi świadczone przez Twoje przedsiębiorstwo od dnia 5 marca będą objęte systemem.

Wyrejestrowanie

Jeżeli chcesz wyrejestrować swoją działalność z systemu, konieczne jest poinformowanie państwa członkowskiego identyfikacji. Należy tego dokonać co najmniej 15 dni przed końcem kwartału kalendarzowego (kwartały kalendarzowe to okresy: styczeń–marzec, kwiecień–czerwiec, lipiec–wrzesień i październik–grudzień). O przyjęciu wniosku zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną. Od tego czasu nie będziesz mógł korzystać z systemu w żadnym państwie członkowskim przez okres 6 miesięcy.

Zmiana państwa członkowskiego identyfikacji

W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany państwa członkowskiego identyfikacji. W przypadku procedury unijnej nowe państwo członkowskie identyfikacji musi być jednym z państw wymienionych jako państwa członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa. W przypadku procedury nieunijnej można wybrać dowolne państwo członkowskie UE.

Zmiany można dokonać tego samego dnia, lecz o wyborze należy poinformować zarówno stare, jak i nowe państwo członkowskie identyfikacji. Informację taką należy przekazać przed 10. dniem miesiąca po dokonaniu zmiany.

Wykluczenie z systemu

Wykluczenie z systemu nastąpi jeżeli:

 • powiadomisz dane państwo członkowskie identyfikacji, że nie świadczysz już określonych usług
 • nie będziesz świadczyć określonych usług przez okres dwóch kolejnych lat
 • przestałeś spełniać warunki wymagane w ramach procedury
 • nagminnie nie przestrzegasz przepisów procedury.

Okres wykluczenia

W niektórych przypadkach można zostać wykluczonym z korzystania z jednej lub obu procedur małego punktu kompleksowej obsługi. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

 • zdecydujesz się zaprzestać świadczenia usług objętych procedurą – okres wykluczenia: 6 miesięcy
 • zdecydujesz się dobrowolnie zrezygnować z procedury – okres wykluczenia: 6 miesięcy 
 • nagminnie nie przestrzegasz przepisów – okres wykluczenia: 2 lata.

Numer VAT

Procedura unijna

Należy stosować ten sam numer VAT, co w krajowej deklaracji VAT.

Procedura nieunijna

Państwo UE wybrane jako państwo członkowskie identyfikacji przydziela numer VAT.

Deklaracje VAT

Obowiązkowe jest kwartalne składanie szczegółowych deklaracji VAT online. Deklaracje VAT powinny być składane w terminie 20 dni od zakończenia każdego okresu objętego deklaracją (kwartał kalendarzowy). Deklaracji VAT nie można składać przed zakończeniem okresu objętego deklaracją. Informacje są następnie w bezpieczny sposób przekazywane przez państwo członkowskie identyfikacji odpowiedniemu państwu członkowskiemu konsumpcji.

Deklaracje VAT składa się w uzupełnieniu zwyczajowych krajowych deklaracji VAT.

Weryfikacja stawek VAT

Stawki VAT dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną można sprawdzić, korzystając z bazy danych zawierającej informacje podatkoweEnglish.

Prowadzenie rejestrów

W odniesieniu do działalności w ramach systemu MOSS konieczne jest prowadzenie rejestrów, które to rejestry powinny być dostępne niezwłocznie w formie elektronicznej. Rejestry deklaracji powinny być przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym świadczono usługę.

W rejestrach koniecznie muszą znaleźć się następujące informacje:

 • państwo członkowskie konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa
 • rodzaj świadczonej usługi
 • data świadczenia usługi
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania
 • zastosowana stawka VAT
 • kwota należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty
 • data i kwota otrzymanych płatności
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze
 • nazwisko/nazwa usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu.

Więcej informacji o systemie MOSS można znaleźć w portalu VAT MOSSEnglish.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.