Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Mini vienas pieturas aģentūra (MOSS režīms)

Mini vienas pieturas aģentūra (MOSS režīms) ļauj jums ES teritorijā sniegt turpmāk uzskaitītos pakalpojumus bez pienākuma reģistrēties katrā ES valstī, kurā tiek sniegti šie pakalpojumi:

 • telesakaru pakalpojumi;
 • televīzijas un radio apraides pakalpojumi;
 • elektroniski sniegti pakalpojumi.

MOSS varat izmantot pat tad, ja jūsu uzņēmums ir reģistrēts ārpus ES, jo ir divu veidu režīmi: ES reģistrētiem uzņēmumiem ( Savienības režīms) un ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem ( ārpussavienības režīms).

Savienības režīms
Savienības režīms

Savienības režīms paredzēts uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbību veic Eiropas Savienībā.

Identifikācijas dalībvalsts

Lai reģistrētos režīma izmantošanai, jums jāizvēlas identifikācijas dalībvalsts. Tai jābūt ES valstij, kurā atrodas jūsu uzņēmums (tā galvenais birojs).

Ja jūsu uzņēmuma galvenais birojs atrodas ārpus ES, bet tā filiāles atrodas ES, par identifikācijas dalībvalsti varat izvēlēties jebkuru no ES valstīm, kurā atrodas filiāle.

Šajā režīmā jūs nevarat ņemt vērā pārdevumus uz identifikācijas dalībvalsti; tiem jāpiemēro iekšzemes pārdošanā izmantojamās standarta nodokļa likmes.

Patēriņa dalībvalsts

ES valsti, kurā sniedzat pakalpojumus, sauc par patēriņa dalībvalsti.

Tajā sniegtajiem pakalpojumiem jums ir jāpiemēro patēriņa dalībvalsts noteikumi (par rēķinu sagatavošanu, naudas līdzekļu uzskaiti, nodokļa atvieglojumiem par neatgūstamiem parādiem utt.).

Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts

Ja jūsu uzņēmumam ir filiāles citās ES valstīs, tās tiek uzskatītas par uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstīm. Piegādes, kas tiek veiktas no šīm filiālēm uz patēriņa dalībvalsti, arī jāiekļauj mini vienas pieturas aģentūras nodokļu deklarācijā.

Piegādēm uz uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsti(-īm) nevar piemērot Savienības režīmu. Tām jāpiemēro iekšzemes pārdošanā izmantojamās standarta nodokļa likmes.

Ārpussavienības režīms
Ārpussavienības režīms

Ārpussavienības režīms paredzēts uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbību veic ārpus Eiropas Savienības.

Identifikācijas dalībvalsts

Lai reģistrētos režīma izmantošanai, jums jāizvēlas identifikācijas dalībvalsts. Tā var būt jebkura jūsu izvēlēta ES valsts.

Patēriņa dalībvalsts

ES valsti, kurā sniedzat pakalpojumus, sauc par patēriņa dalībvalsti. Tā var būt arī valsts, kuru esat izvēlējies par savu identifikācijas dalībvalsti.

Tajā sniegtajiem pakalpojumiem jums ir jāpiemēro patēriņa dalībvalsts noteikumi (par rēķinu sagatavošanu, naudas līdzekļu uzskaiti, nodokļa atvieglojumiem par neatgūstamiem parādiem utt.).

Ja esat ārpus ES reģistrēts nodokļa maksātājs (kurš Eiropas Savienībā ir reģistrējies kā PVN maksātājs vai kuram šādā statusā ir jāreģistrējas) un Eiropas Savienībā neveicat uzņēmējdarbību, jūs nedrīkstat izmantot ārpussavienības režīmu.

Šādā gadījumā jums ir jāreģistrējas un jādeklarē PVN katrā ES valstī, kurā sniedzat pakalpojumus.

Reģistrācija

Jums nav obligāti jāreģistrējas MOSS izmantošanai, taču reģistrācija dod iespēju ES valstīs noteiktus pakalpojumus sniegt bez pienākuma atsevišķi reģistrēties katrā no šīm ES valstīm.

Ja izvēlēsieties izmantot MOSS, jums attiecīgie noteikumi jāizmanto attiecībā uz visām ES valstīm, kurās sniedzat pakalpojumus. Jūs nevarat izvēlēties iekļaut tikai dažas dalībvalstis.

Reģistrēties abu režīmu izmantošanai jūs varat tiešsaistē, savas identifikācijas dalībvalsts portālā.

Tiklīdz jūsu reģistrācijas dati būs saņemti un apstiprināti, tie tiks saglabāti datubāzē un pārsūtīti attiecīgajām ES valstīm.

Parasti reģistrācija stājas spēkā tā kalendārā ceturkšņa pirmajā dienā, kas seko dienai, kad esat nosūtījis MOSS izmantošanas pieprasījumu. Piemēram, ja MOSS pievienojaties 20. jūlijā, reģistrācija stāsies spēkā 1. oktobrī. Vajadzības gadījumā šo datumu var pārcelt uz priekšu, ja vien pirms katra nākamā mēneša 10. datuma jūs par to informējat identifikācijas dalībvalsti. Piemēram, ja 5. martā jau esat uzsācis pakalpojumu tirdzniecību un piegādi, jums pirms 10. aprīļa ir jāinformē identifikācijas dalībvalsts par to, ka vēlaties izmantot MOSS. Ja tas ir izdarīts, režīms tiks piemērots visiem pakalpojumiem, kurus sniedzat no 5. marta.

Reģistrācijas atcelšana

Ja režīmu vairs nevēlaties izmantot, jums par to jāinformē identifikācijas dalībvalsts. Tas jādara vismaz 15 dienas pirms kalendārā ceturkšņa beigām (kalendārie ceturkšņi ir šādi: no janvāra līdz martam, no aprīļa līdz jūnijam, no jūlija līdz septembrim un no oktobra līdz decembrim). Tiklīdz jūsu pieprasījums būs pieņemts, jūs saņemsiet elektronisku paziņojumu. Sešus mēnešus kopš šā brīža nevienā no dalībvalstīm vairs nevarēsiet izmantot šo režīmu.

Identifikācijas dalībvalsts maiņa

Ja vēlaties, identifikācijas dalībvalsti varat mainīt. Izmantojot Savienības režīmu, jaunajai identifikācijas dalībvalstij jābūt jau norādītai kā vienai no jūsu uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstīm. Izmantojot ārpussavienības režīmu, jūs varat izvēlēties jebkuru no ES dalībvalstīm.

Šo valsts maiņu jūs varat veikt vienas dienas laikā, taču jums par savu izvēli ir jāinformē gan vecā, gan jaunā identifikācijas dalībvalsts. Tas jāizdara līdz tā mēneša 10. datumam, kas seko pēc izmaiņu veikšanas.

Izslēgšana no režīma

Jūs tiksiet izslēgts no režīma, ja:

 • paziņosiet identifikācijas dalībvalstij, ka attiecīgos pakalpojumus vairs nesniedzat;
 • attiecīgās piegādes nebūsiet sniedzis 2 gadus pēc kārtas;
 • vairs neatbilstat režīma izmantošanas nosacījumiem;
 • pastāvīgi nebūsiet ievērojis režīma noteikumus.

Izslēgšanas periodi

No viena vai abu MOSS režīmu izmantošanas uz noteiktu laiku jūs var izslēgt šādos gadījumos:

 • ja vēlaties pārtraukt to pakalpojumu piegādi, kam piemērojami režīma noteikumi, – uz 6 mēnešiem;
 • ja nolemjat labprātīgi izstāties no režīma – uz 6 mēnešiem; 
 • ja pastāvīgi neievērojat režīma noteikumus – uz 2 gadiem.

PVN maksātāja numurs

Savienības režīms

Jums jāizmanto tas pats PVN numurs, kuru patlaban izmantojat iekšzemes PVN deklarācijās.

Ārpussavienības režīms

PVN maksātāja numuru jums piešķirs tā ES valsts, kuru esat norādījis par savu identifikācijas dalībvalsti.

PVN deklarācijas

Reizi ceturksnī jums ir tiešsaistē jāiesniedz sīki sagatavota PVN deklarācija. Tā ir jāiesniedz 20 dienu laikā pēc katra pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa). Jūs nevarat iesniegt PVN deklarāciju pirms pārskata perioda beigām. Pēc tam, garantējot datu drošību, šo informāciju jūsu identifikācijas dalībvalsts pārsūta attiecīgajai patēriņa dalībvalstij.

Šīs PVN deklarācijas tiek sagatavotas papildusjūsu parastajām iekšzemes PVN deklarācijām.

Pārbaudiet PVN likmes

PVN likmes, kas piemērojamas telesakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, var pārbaudīt Nodokļu informācijas apmaiņas datubāzēEnglish.

Uzskaite

Jums ir jāveic uzskaite par savām MOSS režīmā veiktajām darbībām un jānodrošina, lai šī uzskaite bez liekas kavēšanās būtu elektroniski pieejama. Jums ir pienākums veikt ar deklarāciju saistīto uzskaiti 10 gadus, skaitot no tā gada beigām, kurā tikuši sniegti attiecīgie pakalpojumi.

Veicot uzskaiti, jāiekļauj šāda informācija:

 • patēriņa dalībvalsts, kurā sniegts pakalpojums;
 • sniegtā pakalpojuma veids;
 • pakalpojuma sniegšanas datums;
 • visi turpmākie ar nodokli apliekamās summas palielinājumi vai samazinājumi;
 • piemērotā PVN likme;
 • iekasējamā PVN summa (norādot izmantoto valūtu);
 • saņemto maksājumu datums un summa;
 • visi maksājumi, kas saņemti pirms pakalpojuma sniegšanas;
 • ja ir izrakstīts rēķins, tajā ietvertā informācija;
 • klienta nosaukums vai vārds un uzvārds, ja tas nodokļa maksātājam ir zināms;
 • informācija, ko izmanto, lai noteiktu vietu, kurā klients veic uzņēmējdarbību vai kurā tam ir pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta.

Plašāka informācija par MOSS ir pieejama sīki izstrādātā rokasgrāmatā .

Jūs arī varat iepazīties ar detalizētākiem noteikumiem par konkrētu valsti un pierakstītiesDeutschfrançaisEnglish MOSS jaunumu saņemšanai.

Izvēlieties valsti:

 • AustrijapdfEnglish
 • BeļģijapdfEnglish
 • BulgārijapdfEnglish
 • HorvātijapdfEnglish
 • KiprapdfEnglish
 • ČehijapdfEnglish
 • DānijapdfEnglish
 • IgaunijapdfEnglish
 • SomijapdfEnglish
 • FrancijapdfEnglish
 • VācijapdfEnglish
 • GrieķijapdfEnglish
 • UngārijapdfEnglish
 • ĪrijapdfEnglish
 • ItālijapdfEnglish
 • LatvijapdfEnglish
 • LietuvapdfEnglish
 • LuksemburgapdfEnglish
 • MaltapdfEnglish
 • NīderlandepdfEnglish
 • PolijapdfEnglish
 • PortugālepdfEnglish
 • RumānijapdfEnglish
 • SlovākijapdfEnglish
 • SlovēnijapdfEnglish
 • SpānijapdfEnglish
 • ZviedrijapdfEnglish
 • Apvienotā KaralistepdfEnglish

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.