Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Väike kontaktpunkt

Väike kontaktpunkt võimaldab teil ELis osutada järgmisi teenuseid, ilma et peaksite nende jaoks end igas ELi liikmesriigis eraldi registreerima:

 • telekommunikatsiooniteenused;
 • tele- ja raadioringhäälinguteenused;
 • elektrooniliselt osutatavad teenused.

Võite selles osaleda isegi kui teie ettevõte asub väljaspool ELi, sest rakendatakse kahte korda: liidu kord ELis asuvatele ettevõtetele ja liiduväline kord EList väljaspool asuvatele ettevõtetele.

Liidu kord
Liidu kord

Liidu kord on mõeldud ELis asutatud ettevõtetele.

Registreerimisliikmesriik

Registreerimiseks peate valima registreerimisliikmesriigi. See peab olema ELi liikmesriik, kus asub teie ettevõtte peakontor.

Kui teie ettevõtte peakontor asub väljaspool ELi, kuid teil on ELis filiaalid, võite registreerimisliikmesriigiks valida mis tahes ELi liikmesriigi, kus asub teie ettevõtte filiaal.

Kord ei hõlma müüki registreerimisliikmesriiki. Selle kohta tuleb pidada arvestust omamaise müügi suhtes kohaldatavate tavapäraste maksustamiseeskirjade alusel.

Tarbimisliikmesriik

Neid ELi liikmesriike, kus te oma teenuseid osutate, nimetatakse tarbimisliikmesriikideks.

Teenust osutades peate kohaldama tarbimisliikmesriigi õigusnorme (arvete esitamine, kassapõhine arvestus, ebatõenäoliselt laekuvate nõuete vähendamine jne).

Asukohaliikmesriik

Kui teie ettevõttel on filiaalid ka teistes ELi liikmesriikides, siis neid nimetatakse asukohaliikmesriikideks. Ka teenused, mida nendest filiaalidest osutatakse tarbimisliikmesriigis, tuleb lisada väikese kontaktpunkti maksudeklaratsioonile.

Liidu kord ei hõlma teenuseid, mida osutatakse asukohaliikmesriigis/-riikides. Selle kohta tuleb pidada arvestust omamaise müügi suhtes kohaldatavate tavapäraste maksustamisnormide alusel.

Liiduväline kord
Liiduväline kord

Liiduväline kord on mõeldud väljaspool ELi asutatud ettevõtetele.

Registreerimisliikmesriik

Registreerimiseks peate valima registreerimisliikmesriigi. See võib olla mis tahes ELi liikmesriik.

Tarbimisliikmesriik

Neid ELi liikmesriike, kus te oma teenuseid osutate, nimetatakse tarbimisliikmesriikideks. See võib olla ka riik, mille olete valinud registreerimisliikmesriigiks.

Teenust osutades peate kohaldama tarbimisliikmesriigi õigusnorme (arvete esitamine, kassapõhine arvestus, ebatõenäoliselt laekuvate nõuete vähendamine jne).

Kui olete ELi-väline maksukohustuslane ning teie asukoht ei ole ELis, kuid olete registreeritud või teilt nõutakse käibemaksukohustuslasena registreerimist ELis, ei saa te liiduvälist korda kasutada.

Sellisel juhul peate end registreerima ja deklareerima käibemaksu igas ELi liikmesriigis, kus te teenuseid osutate.

Registreerimine

Te ei pea end väikese kontaktpunkti raames registreerima, kuid see võimaldab teil osutada teatavaid teenuseid ELi liikmesriikides, ilma et peaksite end igas ELi liikmesriigis eraldi registreerima.

Korda kasutades peate järgima selle eeskirju kõigis ELi liikmesriikides, kus te teenuseid osutate. Te ei saa valida, millises liikmesriigis seda korda kasutada ja millises mitte.

Mõlema korra kasutamiseks saate end registreerida teie registreerimisliikmesriigi veebiportaalis.

Pärast teie registreerimisandmete kättesaamist ja kinnitamist salvestatakse need andmebaasis ning edastatakse asjaomastele ELi liikmesriikidele.

Tavaliselt algab registreerimine kasutamissoovist teadaandmisele järgneva kalendrikvartali esimesel päeval. Näiteks, kui annata kasutamissoovist teada 20. juulil, algab registreerimine 1. oktoobril. Vajaduse korral võite tuua kõnealuse kuupäeva ettepoole, kui teatate sellest registreerimisliikmesriigile enne järgmise kuu 10. kuupäeva. Näiteks kui osutate teenust juba 5. märtsil, siis peate registreerimisliikmesriigile soovist korda kasutama hakata teatama enne 10. aprilli. Kui see on tehtud, siis on kõik pärast 5. märtsi osutatavad teenused korraga hõlmatud.

Registrist kustutamine

Kui soovite end korra kasutajate registrist kustutada, peate sellest teatama registreerimisliikmesriigile. Seda tuleks teha vähemalt 15 päeva enne kalendrikvartali lõppu (kalendrikvartalid kestavad jaanuarist märtsini, aprillist juunini, juulist septembrini ning oktoobrist detsembrini). Teid teavitatakse taotluse heakskiitmisest elektrooniliselt. Sellest hetkest alates ei saa te korda ühegi liikmesriigi puhul kuus kuud kasutada.

Registreerimisliikmesriigi muutmine

Soovi korral võite registreerimisliikmesriiki muuta. Liidu korra puhul peab uus registreerimisliikmesriik juba olema nimetatud ühena asukohaliikmesriikidest. Liiduvälise korra puhul võite valida mis tahes ELi liikmesriigi.

Võite vahetuse teha ühel ja samal päeval, kuid peate oma valikust teatama nii uuele kui ka eelmisele registreerimisliikmesriigile. Seda tuleb teha hiljemalt muutmisele järgneva kuu 10. päevaks.

Kõrvalejätmine

Teid jäetakse korra kasutamisest kõrvale, kui te:

 • teatate registreerimisliikmesriigile, et te ei osuta enam asjaomaseid teenuseid;
 • ei ole osutanud erikorra alusel teenuseid kahe järjestikuse aasta jooksul;
 • ei täida enam korra kasutamiseks vajalikke tingimusi;
 • rikute pidevalt korraga seotud eeskirju.

Keeluperiood

Teatavas olukorras võidakse teid väikese kontaktpunkti raames ühe või mõlema korra kasutamisest kõrvale jätta. Seda nimetatakse keeluperioodiks ja seda kohaldatakse järgmistel juhtudel:

 • kui soovite korraga hõlmatud teenuste osutamise lõpetada – kuus kuud;
 • kui loobute vabatahtlikult korra kasutamisest – kuus kuud; 
 • kui rikute pidevalt erikorraga seotud eeskirju – kaks aastat.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Liidu kord

Peate kasutama sama käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, mille all olete registreeritud omamaiste käibedeklaratsioonide puhul.

Liiduväline kord

Registreerimisliikmesriigiks valitud riik annab teile käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri.

Käibedeklaratsioonid

Peate korra kvartalis elektrooniliselt esitama üksikasjaliku käibedeklaratsiooni. Käibedeklaratsioon tuleb esitada 20 päeva jooksul alates deklaratsiooniga hõlmatud ajavahemiku (kalendrikvartali) lõpust. Te ei tohi esitada käibedeklaratsiooni enne deklareerimisperioodi lõppu. Registreerimisliikmesriik edastab teabe turvalise sidevõrgu kaudu vastavale tarbimisliikmesriigile.

Need käibedeklaratsioonid täiendavad käibedeklaratsioone, mille esitate oma liikmesriigile siseriiklike käibemaksukohustuste alusel.

Kontrollige käibemaksumäärasid

Kontrollige telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksumäärasid maksundusalasest teavitus- ja teabevahetussüsteemistEnglish.

Dokumendid

Peate säilitama kõik vajalikud väikese kontaktpunktiga seotud dokumendid ning suutma need viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks teha. Dokumente tuleb säilitada kümme aastat alates selle aasta lõpust, mil tehing aset leidis.

Säilitatavad dokumendid peavad sisaldama järgmist teavet:

 • tarbimisliikmesriik, kus teenust osutatakse;
 • osutatud teenuse liik;
 • teenuse osutamise kuupäev;
 • maksustatava summa hilisem suurendamine või vähendamine;
 • kohaldatav käibemaksumäär;
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma ja kasutatav vääring;
 • saadud maksete laekumise kuupäev ja summa;
 • enne teenuse osutamist tehtud ettemaksed;
 • arve väljastamise korral arves sisalduv teave;
 • kliendi nimi, kui see on maksukohustuslasele teada;
 • teave, mida kasutatakse kliendi asukoha või tema alalise elu- või asukoha kindlaksmääramiseks.

Lisateavet väikese kontaktpunkti kohta saate üksikasjalikust juhendist .

Samuti võite tutvuda täpsemate siseriiklike eeskirjadega ja registreerudaDeutschfrançaisEnglish, et saada väikese kontaktpunkti kohta ajakohastatud teavet.

Valige riik:

 • AustriapdfEnglish
 • BelgiapdfEnglish
 • BulgaariapdfEnglish
 • HorvaatiapdfEnglish
 • KüprospdfEnglish
 • Tšehhi VabariikpdfEnglish
 • TaanipdfEnglish
 • EestipdfEnglish
 • SoomepdfEnglish
 • PrantsusmaapdfEnglish
 • SaksamaapdfEnglish
 • KreekapdfEnglish
 • UngaripdfEnglish
 • IirimaapdfEnglish
 • ItaaliapdfEnglish
 • LätipdfEnglish
 • LeedupdfEnglish
 • LuksemburgpdfEnglish
 • MaltapdfEnglish
 • MadalmaadpdfEnglish
 • PoolapdfEnglish
 • PortugalpdfEnglish
 • RumeeniapdfEnglish
 • SlovakkiapdfEnglish
 • SloveeniapdfEnglish
 • HispaaniapdfEnglish
 • RootsipdfEnglish
 • ÜhendkuningriikpdfEnglish

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.