Available languages:

Život a cestovanie
Posledná kontrola: 10/09/2018

Uplatňovanie a odpočet DPH – Slovensko

Bežné zdaňovacie obdobie pri DPH je jeden kalendárny mesiac. DPH môžete vykazovať aj štvrťročne; podmienkou je, že ste DPH platili počas minimálne 12 celých mesiacov a že máte nižší ročný obrat ako 100 000 EUR.

Za bežných okolností by sa daňové priznanie k DPH malo predložiť do 25 dní od konca každého zdaňovacieho obdobia. Existuje však niekoľko výnimiek z tohto pravidla, napríklad v prípade dodávok tovaru oslobodeného od daní alebo pri uplatňovaní odpočítania dane.

Viac informácií o tejto problematike získate na týchto stránkach vnútroštátneho portálu:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/zdanovacie-obdobieen

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/_danove-podanieen

https://podpora.financnasprava.sk/219854-Zda%C5%88ovacie-obdobieen

https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/value-added-tax/rights-and-obligations-of-foreen

Ak je výsledkom podania daňového priznania k DPH nadmerná daňová výhoda (daňový nedostatok), táto suma sa odpočíta od dane splatnej v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak v tomto období ešte stále nemôžete odpočítať nadmernú daňovú výhodu (v dôsledku pretrvávajúceho daňového nedostatku), daňový úrad vám vráti náležitú sumu do 30 dní.

V určitých prípadoch sa môže stať, že nebudete povinný predložiť daňové priznanie v nasledujúcom zdaňovacom období, a vtedy vám daňový úrad automaticky uhradí náležitú sumu do 30 dní od uplynutia tohto obdobia.

Viac informácií o týchto požiadavkách nájdete na týchto stránkach vnútroštátneho portálu:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/_financne-vyrovnanieen

https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/value-added-tax/rights-and-obligations-of-foreen

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: